IPISO 6

1Hikawoy aw-anak, dapat moyon honolen ya mawmato-antawo moyo ta ombayroy kalabayan nin Pangino--on. 2Hay Diyos ay ma--in an-ipanogò ya onan panogò ya ombayri ya kalamo ha pangakò: "Igalang mo ya tatay mo boy nanay mo 3emen ka mag-inomay boy emen komarà ya biyay mo bayri ha babon lotà." 4Hikawoy mawmato-antawo, hay aw-anak moyo ay agmoyo pakahigpitan emen aghila matoto nin lomaban komoyo, no alwan ha pamakalhay moyo konla ay sohitosen moyo hila boy itorò moyo konla ya labay nin Pangino--on nin itorò konla. 5Hikawo ya ampaki-amo, pakahonol kawo ha aw-amo moyo. Pakagalang kawo konla boy pakatapat nin bilang hi Pangino--on Hisokristo ya ampagsirbiyan moyo. 6Ombayroy gaw--en moyo maski ma--in o ayin nin ampakakit komoyo. Agmoyo gaw--en nin banà ha kalabayan moyon mamakonsowilo nin tawo, no alwan banà ta hikawo ya magsisirbi ni Pangino--on Hisokristo ay gaw--en moyoy kalabayan nin Diyos nin leseb ha nakem moyo. 7Magsirbi kawo nin ma--in mahampat ya kanakeman nin bilang ha Pangino--on kawo ampagsirbi, alwan ha tawon bongat; 8ta tandà moyo ya hay mahampat ya anggaw--en nin maski hino mag--in alilà o alwa ay kahampatan ya iganti kona nin Pangino--on. 9Hikawoy aw-amo, pakahampat kawo ha aw-alilà moyo. Agmoyo hila pahangan nin palimowen, ta tandà moyo ya hikawo boy hila ay pariho ha tegteg nin mimihay Pangino--on moyo ya anti ha katatag-ayan ha kama-inan nin Diyos, boy ayin yan ampili--en. 10Hapa--eg, habayti ya kalampohan torò ko komoyo. Banà ha pamakilamo moyo ha Pangino--on ay dawaten moyo ya pakhawen nay pantotompel moyo kona. Magawà na bayto ta ahè mapantayan ya kapangyariyan na. 11Diyos ya nambi kontamo nin pandipinsa tamo emen agtamo matalo ni Satanas. Kayà gamiten moyo baytoy kaganawan pandipinsa ya inggawà nin Diyos emen agkawo maloko ha pawparaan ni Satanas; 12ta hay kalaban tamo ay alwan tawtawo, no alwan hi Satanas kateng kawkalamowan na ya dawdimonyo boy kaganawan mala--et ya ispirito ya ahè angkakit ya ampipantomalà ha maski ayrin dogal. Ampamo--on hila ha tawtawoy ampipampinto--o konla ya kowinta anti ha karegleman. 13Kayà gamiten moyoy kaganawan pandipinsa ya inggawà komoyo nin Diyos emen kawo makalaban koni Satanas ya biglà nin mandawohong komoyo. Ha ombayro, maski makhaw nin manoksò hi Satanas ay agna kawo mapatalo. 14Hapa--eg ha pagdipinsa moyo ay ombayri ya gaw--en moyo: pirmi kawon magtotol nin kaptegan, ta habayto ay kowinta tagkeh nin emen ha hawhondalò ya ma--in armas ya nakatatagkeh ha pamakilaban la. Pakahampaten moyoy pag-o-ogali̇̀ moyo, ta habayto ay kowinta protiksyon nebneb nin emen ha hawhondalò ya ha pamakilaban la ay ma--in hilan holot ya makaprotiksyon nin nebneb la. 15Hay pangi-aral moyo nin Mahampat ya Balità ya makab--i nin katinekan ha tawtawo ay habaytoy kowinta gamit ha bitih nin emen ha hawhondalò ya ma--in sapatos ya protiksyon nin bitih la. 16Bokod et bayri, hay pantotompel moyo koni Pangino--on Hisokristo ay gamiten moyon halanggà ha kala-etan ya an-idawohong ni Satanas; ta hay anggamiten ni Satanas ay emen yawyawò ya pinabaya. 17Hay hawhondalò ay ampanggamit hilmit ya protiksyon nin olo la. Piro komoyo ay alwan ombayro, ta hay protiksyon moyo ya nangibat ha Diyos ay kalibriyan ha kasalanan, boy hay pinagka-armas moyo ay Halità nin Diyos. Habaytoy an-ipagamit kontamo nin Ispirito nin Diyos nin ipanlaban koni Satanas. 18Ha panggogomawà moyo nin kaganawan habayto ay manalangin kawo ha Diyos. Pirmi kawon manalangin ta dawaten moyo kona ya tambayan na kawo. Ha pananalangin moyo ay pirmi moyon payagan nin mamo--on komoyo ya Ispirito nin Diyos. Sikapen moyo nin pakapasinsyan manalangin boy agmoyo liwawan ipanalangin ya kaganawan kapariho moyon nag--in tawtawo nin Diyos. 19Hiko ay ipanalangin moyo itaman emen ha pangangaral ko, Diyos ya mangitorò kongko nin dapat kon halita--en. Ipanalangin moyo et ya homkaw ya nakem ko nin mangi-aral emen ma-ipatandà hapa--eg baytoy ahè pon impatandà hin hato ya Mahampat ya Balità ya tongkol koni Pangino--on Hisokristo. 20Diyos ya nangihogò kongko nin mangi-aral nin tongkol kona, boy habayti ya pangangaral ko ya bara--nan nin pagkapiriso ko hapa--eg. Kayà ipanalangin moyo ko emen homkaw ya nakem kon mangi-aral nin Halità nin Diyos. Habayti ya gawà ya impahimalà na kongko. 21Hapa--eg ay an-ihogò ko bahen hi Tikiko nin mangibalità komoyo nin kaganawan pangyayari ya tongkol kongko. Hiya ya miha ha pawpatel tamo ya anlabiyen tamo boy tapat yay katambay ko nin anggomawà para koni Pangino--on Hisos. 22An-ihogò ko ya bahen komoyo emen moyo matanda--an ya kapapa-hal nawen boy emen homkaw ya nakem moyo. 23Komoyon pawpatel ha Pangino--on bahen, hay Tatay ya Diyos boy hi Pangino--on Hisokristo ya mambin katinekan komoyo. Hay pamilalabi moyo ay konla ampangibat banà ha pantotompel moyo. 24Diyos et ya mangingangalo dayi nin mambin kahampatan komoyon kaganawan banà ha ayin anggay panlalabi moyo koni Pangino--on Hisokristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\