GALASYA 2

1Hin nalabah ya labin-apat ya ta--on ay nagbira ko ha siyodad nin Hirosalim. Kalamo ko hi Birnabi boy hi Titò. 2Nagbira ko bayro ta impatnag kongko nin Diyos ya dapat akon mako bayro. Hay gropo nin ampipama-alà ha ampipantompel ha Pangino--on bayro ay pinagka-ilgo ko nin hikayihikayin bongat ta impalinaw ko konla ya tongkol ha Mahampat ya Balità ya an-i-aral ko ha alwan Hawhodiyo. Ginawà ko bayto ta agko labay ma-lihan alagà ya pagpagal ko ha panggogomawà ko hin nakaraan ya pana--on boy kasalokoyan. 3Hay kalamo ko ya hi Titò ay Grigo piro agya pinilit patoli̇̀, 4maski labay yan ipatoli̇̀ nin ongnoy tawoy ampipagkakanwari̇̀ nin hila ay pawpatel ha Pangino--on. Habayti ya tawtawo ay ampakilobanglobang bongat kontamo ta anhelken la no pangno nin hitamo ya ampipantompel koni Pangino--on Hisokristo ay nagkama--in kalaya--an nin ahè homonol ha kawkapanogo--an ya inggawà ni Moysis. Labay la kayin mag--in honolhonolan ha kawkapanogo--an. 5Piro maski kadodomali̇̀ ay agkayi hinomonol konla emen hay kaptegan nin Mahampat ya Balità ya in-aral komoyo para ikahampat moyo ay ahè mala-okan nin ayin kaptegan. 6Alwan ma-alagà kongko maski ambalaybalayen ya ampipama-alà ha ampipantompel ha Pangino--on, ta hay Diyos ay ahè ampamili̇̀ nin tawo. Hila baytoy ampipama-alà ay ayin nahalità ya tongkol ha an-i-aral ko, 7no alwan binalay la ya hiko ay pinili̇̀ nin Diyos nin mangi-aral nin Mahampat ya Balità ha alwan Hawhodiyo bilang ombayro koni Pidro ya pinili̇̀ nin Diyos nin mangi-aral nin Mahampat ya Balità ha Hawhodiyo. 8Diyos ya ginomawà koni Pidro emen ya makapagsirbi ha Hawhodiyo. Diyos simpri ya ginomawà kongko emen ako makapagsirbi ha alwan Hawhodiyo. 9Hay ambalaybalayen ya ampipama-alà ha ampipantompel ha Pangino--on ya hili Santiyago, Pidro, boy hi Howan ay binalay la ya hay Diyos ya nambi kongko nin habayti ya pinakama-alagà ya gawà. Kayà hikayi ni Birnabi ay tinanggap la nin mag--in lan kalamowan ha pangangaral. Nangapisosondo--an nawen ya hikayi ni Birnabi ay mangaral ha alwan Hawhodiyo. Hila itaman ay mangaral ha Hawhodiyo. 10Hay impaki-ilgo lan bongat konnawen ay agnawen pa-olayan ya manga-irap, piro habayto ay da--an koynan ampagsikapan nin gaw--en. 11Hapa--eg hin hi Pidro ay anti ha siyodad nin Antiyokiya ay arap-arapan ko yan pinagtotolan banà do ha ginawà nay alwan mahampat; 12ta hay pangyayari ay ombayri: biha nakalateng do baytoy ongnoy lalaki ya inhogò ni Santiyago, hi Pidro ay ampakipangan pon ha alwan Hawhodiyo. Piro hin nakalateng ana bayro baytoy ongnoy lalaki ay nog-alih ya boy agyayna nakipangan do ha alwan Hawhodiyo, ta angkalimo ya ha ma-ari̇̀ ihipen nin ongnoy Hodiyo ya ampipantompel ana ha Pangino--on piro anhomonol et ha da--an lan kawka-ogali--an. 13Hay kanayon ya Hawhodiyo bayro ya pawpatel ha Pangino--on ay naki-emen koni Pidro nin ahè ana nakipangan ha alwan Hawhodiyo. Kayà kateng hi Birnabi ay nagtan layna ha ombayroy gawà ya pagkakanwari̇̀. 14Hin nakit ko ya alwaynan tamà ya anggaw--en la ta ampipakarayò hila ha kaptegan nin Mahampat ya Balità ay hinalità ko koni Pidro ha arapan lan kaganawan, "Antà ampiliten mo nin hay alwan Hawhodiyo ay mamiyay nin bilang Hawhodiyo ya mismon hika ya Hodiyo ay ahè anhomonol ha kawka-ogali--an nin Hawhodiyo, ta hay anhonolen mo ay kawka-ogali--an nin alwan Hawhodiyo?" 15Hikayi ay Hodiyo ya in-anak; alwa kayin bilang ha alwan Hawhodiyo ya ahè anhomonol ha kawkapanogo--an nin Diyos. 16Piro tandà nawen ya hay panhohomonol nin tawo ha kawkapanogo--an ay ahè makapilibri kona ha kaparosawan, no alwan hay makapilibri kona ay hay pantotompel na koni Pangino--on Hisokristo. Kateng hikayi ay ampinto--o itaman nin hay makapilibri konnawen ha kaparosawan ay hay pantotompel nawen koni Pangino--on Hisokristo, alwan panhohomonol ha kawkapanogo--an; ta ayin tawoy makalibri ha kaparosawan nin banà ha panhohomonol ha kawkapanogo--an. 17Piro no ha pagsisikap nawen nin makalibri kayi ha kaparosawan nin banà ha pantotompel nawen koni Pangino--on Hisokristo, biha makit konnawen ya ampagkasalanan kayi et nin bilang ha alwan Hawhodiyo, ampangahologan nayi̇̀ nin hi Pangino--on Hisokristo ya ampamagawà konnawen nin kasalanan? Alwa! 18No birawen ko ya binokotan koyna ay hikoynan mismo ya ampamapteg nin hiko ay makasalanan. 19Natanda--an ko ya ha panhohomonol ha kawkapanogo--an ay agko mag--in mahampat. Kayà integen koynay panhohomonol ko bayro emen ako mamiyay nin para ha Diyos. 20Ha pantotompel ko koni Pangino--on Hisokristo ay kowinta kalamo na kon nati nin impakò ha koroh. Banà bayro ay agkoyna anhonolen ya sarili kon kalabayan, ta hi Pangino--on Hisokristoyna ya angkahonol ha biyay ko. Hapa--eg ay ma--in akoynan bayoy biyay banà ha pantotompel ko ha Anak nin Diyos. Hiko ay nilabi na boy hay sarili na ay inggawà na nin mati nin banà kongko. 21Agko an-alihan alagà ya kahampatan ingangalo ya inggawà nin Diyos. No banà ha panhohomonol nin tawo ha kawkapanogo--an ay makalibri ya ha kaparosawan, hi Pangino--on Hisokristo ay ahè ana dayi awod nati.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\