GALASYA 3

1Hikawoy tawtaga Galasya, ayin kawo nayi̇̀ pagnanakem? Wari̇̀ hinoy nakagayoma komoyo nin homonol ha kanayon ya torò? Hay bara--nan nin pagkamati ni Pangino--on Hisokristo ha koroh ay impalinaw nawen anan mahampat komoyo. 2Ombayrin bongat ya pastangen ko komoyo: "Hay Ispirito nin Diyos ay tinanggap moyo nayi̇̀ nin banà ha panhohomonol moyo ha kawkapanogo--an, o tinanggap moyo nin banà ha panlelengè moyo boy pantotompel moyo ha Mahampat ya Balità ya tongkol koni Pangino--on Hisokristo?" 3Antà emen kawon ayin pagnanakem? Hay pinag-ompisawan nin pantotompel moyo ay ha tambay nin Ispirito nin Diyos. Hapa--eg, wari̇̀ an-ihipen moyo nin ha sarili moyon kakhawan ay pa-anggawan moyoyna bayto ha panhohomonol moyo ha kawkapanogo--an? 4Ayin ana nayi̇̀ alagà komoyo ya nag--in karanasan moyo ha panggogomawà komoyo nin Ispirito nin Diyos? Marahil ay ma--in et itaman. 5Antà inggawà komoyo nin Diyos ya Ispirito na, boy antà nanggawà ya komoyo nin pawpapag-ispantawan? Banà nayi̇̀ ta hinomonol kawo ha kawkapanogo--an, o banà ta nilengè moyo boy pininto--o moyo ya Mahampat ya Balità? 6Hay pangwanan tamon alimbawà ay hatoy nangyari hin hato koni Abraham: hiya ay tinompel ha Diyos; kayà imbilang nin Diyos nin hiya ay ma--in kahampatan. 7Bayri tamo makit ya hay mangama--in katetpel ha Diyos nin bilang ha katetpel ni Abraham ay kowinta aw-inalalak ni Abraham. 8Hin hato et ay nakaholat ana ha Kaholatan nin Diyos ya maski alwan Hawhodiyo ya mipantompel ay makalibri ha iparosa nin Diyos. Tandà tamo bayti ta hay Mahampat ya Balità ya hinalità nin Diyos koni Abraham ay ombayri: "Ha pantotompel mo kongko ay biyan kon kahampatan ya kaganawan tawoy antompel kongko." 9Hi Abraham ay binyan nin Diyos nin kahampatan ta tinompel ya ha Diyos. Kayà kaganawan ampipantompel ay biyan nin Diyos nin kahampatan bilang ha inggawà na koni Abraham. 10Kaganawan hatoy ampipan-omasa nin hay panhohomonol ha kawkapanogo--an ya makapilibri konla ay ahè makalibri ha pamarosa nin Diyos; ta ombayri ya nakaholat ha Halità nin Diyos: "Hay ahè anhomonol ha kaganawan nakaholat ha libro nin kawkapanogo--an ay ahè makalibri ha kaparosawan." 11Kayà malinaw ya hay panhohomonol nin tawo ha kawkapanogo--an ay ahè makapilibri kona ha iparosa nin Diyos, ta nakaholat simpri ha Halità nin Diyos ya ombayri: "Hay tawoy nag--in mahampat nin banà ha pantotompel na ha Diyos ay ma--in anan biyay ya ayin anggawan." 12Piro hay panhohomonol ha kawkapanogo--an ay ahè ampanga-ilangan nin katetpel, ta nakaholat ha Halità nin Diyos ya ombayri: "Hay anhomonol ha kawkapanogo--an ay ka-ilangan honolen nay kaganawan kapanogo--an emen ya magkama--in biyay ya ayin anggawan." 13Piro ayin tawoy makagawà nin ombayro. Agtamo makalibri ha kaparosawan ta agtamo makahonol ha kawkapanogo--an. Kaya hi Pangino--on Hisokristo ay nanggawà paraan emen tamo makalibri. Hiya ay nati ta timbeh na tamo emen agtamo mipalako ha kaparosawan. Ha Halità nin Diyos ay ombayri ya nakaholat: "Hinoman ya tawoy pinati nin binitay ha tag--ay kayo ay agya nakalibri ha ombayroy kamatyan ya imparosa kona nin Diyos." 14Hitamoy kaganawan ay timbeh ni Pangino--on Hisokristo emen hay kahampatan ya impangakò nin Diyos koni Abraham ay ma-igwà ha alwan Hawhodiyo ya mipantompel koni Pangino--on Hisokristo. Kayà ha pantotompel tamo kona ay matanggap tamo ya Ispirito ya impangakò nin Diyos. 15Pawpatel ko, gamiten ko bayti ya ombayri ya pagkahalità: no loway tawo ya napisondò nin nagpirman namapteg nin kasondo--an ay ayin anan ma-ari̇̀ maka-oman ni makapahan nin habayto. 16Hin hato, hin ahè et inggawà nin Diyos ya kawkapanogo--an ay nagpangakò ya koni Abraham boy ha inalalak ni Abraham. Bayri ha Kaholatan ay ahè hinalità ya "aw-inalalak" no alwan "inalalak". No "aw-inalalak" ay malakè piro "inalalak" ay mimiha. Habaytoy inalalak ay ayin kanayon no alwan hi Pangino--on Hisokristo. 17Hay labay kon totolen ay ombayri: hay Diyos ay nanggawà nin kasondo--an koni Abraham boy impangakò nin Diyos ya toparen na baytoy kasondo--an. Pa-ibat hin habayto, nalabah ya apat gato boy tatlompò ya ta--on ay inggawà nin Diyos ya kawkapanogo--an. Piro habaytoy kawkapanogo--an ay ahè makahirà boy ahè maka-alin alagà nin hatoy impangakò nin Diyos ta talagan toparen na. 18Hay mana ya impangakò nin Diyos koni Abraham ay kalibriyan ha kaparosawan. Inggawà na bayti ya kalibriyan banà ta impangakò na, alwan banà ha panhohomonol nin tawtawo ha kawkapanogo--an. 19No ombayro awod ay antà inggawà ya kawkapanogo--an? Habayti ay inggawà emen matanda--an nin tawtawo no pangno hila ampakapagkasalanan. Habayti ya kawkapanogo--an ay inggawà peleg ayin et baytoy impangakò ya ayin kanayon no alwan hi Pangino--on Hisokristo ya inalalak ni Abraham. Inhogò nin Diyos ya aw-anghil na nin mangigwà kawkapanogo--an koni Moysis ta hi Moysis ya mangigwà ha tawtawo. 20Piro mismon Diyos ya nagpangakò koni Abraham. Agya nanga-ilangan nin hinoman ya pahalita--en na nin hatoy pangakò na. 21Hay labay nayi̇̀ totolen ay kontra ha pangakò nin Diyos bayti ya kawkapanogo--an? Alwa! Hay labay bongat totolen ay ombayri: no hay kawkapanogo--an ay makab--i nin biyay ya ayin anggawan, hay tawoy anhomonol ha kawkapanogo--an ay mag--in mahampat ha tegteg nin Diyos. 22Piro nakaholat ha Kaholatan nin Diyos ya hay kasalanan ay makapangyayari ha kaganawan tawo; kayà mipalako hila ha kaparosawan. Ha pantotompel balè nin tawo koni Pangino--on Hisokristo ay makatanggap ya nin hatoy impangakò nin Diyos ya kalibriyan ha kaparosawan ya ayin angga. 23Biha nagkama--in kalibriyan nin banà ha pantotompel koni Pangino--on Hisokristo ay honolhonolan kayi pon ha kawkapanogo--an. Bilang kayin pawpiriso nin hatoy kawkapanogo--an piro na-anggawan hin nilomateng hi Pangino--on Hisokristo, ta tinompel kayi kona boy hiya ya nangilibri konnawen. 24Hay kawkapanogo--an ay ampangitoto konnawen angga hin nilomateng hi Pangino--on Hisokristo. Nako ya bayri emen no tompel kayi kona ay makalibri kayi ha kaparosawan. 25Hapa--eg ha tinompel kayina koni Pangino--on Hisokristo ay alwa nawen anan ka-ilangan ya kawkapanogo--an ya mangitoto konnawen. 26Ha pantotompel moyo koni Pangino--on Hisokristo, hikawoy kaganawan ay aw-anak ana nin Diyos. 27No pangno hi Pangino--on Hisokristo ay ombayro kawoy kaganawan ampipantompel kona boy nikabinyagan nin banà ha panhohomonol moyo kona. 28Hodiyo ka man o alwa, alilà ka man o alwa, lalaki man o babayi, hikawoy kaganawan ay mimiha banà ha pamakilamo moyo koni Pangino--on Hisokristo. 29No hikawo ay ikon ni Pangino--on Hisokristo ta ampakilamo kawo kona, hikawo ay peteg nin aw-inalalak ni Abraham, boy para et komoyo ya impangakò nin Diyos koni Abraham.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\