HIBRIYO 4

1Hitamo ay kalamo do ha tawtawoy pinangako--an nin Diyos nin makapahok nin pa-inawa do kona ha dogal ya inhandà nan pa-iriyan tamo. Kayà mag-atap tamo emen ayin kontamo nin mapabilang do ha tawtawoy ayin katetpel ya ahè makapahok ha dogal ya impangakò nin Diyos. 2Nakalengè tamo itaman nin Mahampat ya Balità ya tongkol ha pama-inawawan ya nalengè nin hatoy kawkalamowan ni Moysis. Ombayro man, maski nalengè la bayto ay aghila tinompel; kayà ahè nakab--i nin kahampatan konla. 3Hitamoy ampipantompel ha Diyos ay talagan makapahok bayro nin pa-inawa, piro hay ahè ampipantompel ay ahè makapahok bayro ta ombayri ya nakaholat ha Halità nin Diyos: "Ha kapahangan ko konla ay inhompà ko nin hinalità ya ombayri: 'Talagan aghila makapahok nin pa-inawa do kongko ha dogal ya inhandà kon pa-iriyan la.' " Hatoy dogal ya pama-inawawan ay nayari̇̀ ana nin Diyos pa-ibat et hin pinalsa nay kaganawan. 4Tandà tamo ya nayari̇̀ ana bayto ta nakaholat ha Halità nin Diyos ya tongkol ha ikapiton allo. Ombayri ya pagkahalità: "Ikapiton allo, hay Diyos ay napa-inawa ta nayari̇̀ nayna ya gawgawà na." 5Hinalità nayna et, "Talagan aghila makapahok nin pa-inawa do kongko ha dogal ya inhandà kon pa-iriyan la." 6Hatoy nika-onan nakalengè nin Mahampat ya Balità ay ahè nakapahok bayro banà ha agla panhomonol. Piro ma--in kanayon ya makapahok bayro nin pa-inawa kalamo nin Diyos. 7Matanda--an bayto ta hay Diyos ay nangitaning nin mihay allo ya an-ingaten "Hapa--eg"; ta hin nalabah ya malakè ya ta--on pa-ibat hin ahè nakapahok nin pa-inawa baytoy kawkalamowan ni Moysis ay impahalità nin Diyos koni Ari̇̀ Dabid bayti ya hinalità koyna komoyo, "No angkalengè moyo hapa--eg ya anhalita--en nin Diyos ay agmoyo patya--en ya nakem moyo." 8Hay dogal ya pinantanan hin hato ni Hoswi ha Aw-israylita ay alwan habaytoy talagan dogal ya pama-inawawan la nin kalamo la ya Diyos, ta no habaytoy talagan dogal ya pama-inawawan nin kalamoy Diyos, nalabah ya ongnoy pana--on, hay Diyos ay agana dayi namanggit nin tongkol ha kanayon ya alloy pama-inawa. 9Kayà hay Diyos ay ma--in inhandà ya dogal para pama-inawawan nin tawtawo na nin bilang ombayro ha pama-inawa na hin nayari̇̀ nan pinalsa ya kaganawan. 10Hinoman ya makapahok ha dogal ya pama-inawawan nin kalamo na ya Diyos ay makapa-inawa ya ha gawgawà na nin bilang ha Diyos ya napa-inawa hin nayari̇̀ yan namalsa. 11Kayà pagsikapan tamon makapahok nin pa-inawa kalamo nin Diyos. Agtamo towaren ya tawtawo hin hato ya ahè nakapahok ha dogal ya pangipalakwan konla, ta aghila hinomonol. 12Hay Halità nin Diyos ay anggomawà boy makapangyayari. Matarem nin igit ha hondang ya mitaligmang ya tarem. No pangno nin hay hondang ay ampakataloh ha pawpilpo--an kateng ha bawbot--o ay ombayro itaman ya Halità nin Diyos, ta anggomawà ha nakem boy ha ka-ihipan nin tawtawo boy ampakatandà no anyay an-ihipen la boy amplanowen la. 13Ayin pinalsa ya ma-ari̇̀ magtagò ya ahè makit nin Diyos. Tandà nay kaganawan pinalsa na boy angkakit nay kaganawan gawà la. Lano ay omarap tamo kona ta kaganawan ginawà tamo ay tobayen tamo kona. 14Pangoligtanan tamo ya katetpel tamo ta ma--in tamoynan pinakamatag--ay ya pari̇̀ ya anggomawà nin sirbisyoy mangipakisondò nin tawtawo ha Diyos. Hiya ya nako ha katatag-ayan ha kama-inan nin Diyos ya ayin kanayon no alwan hi Pangino--on Hisos ya Anak nin Diyos. 15Habayti ya ampangipakisondò nin tawtawo ha Diyos ay andomamay kontamo nin mananam nin kaganawan an-ikakapey nin pantotompel tamo. Ha pagdadanas tamo nin toksò ay an-ingalowan na tamo, ta hin anti ya bayri ha babon lotà ay tinoksò ya ha kaganawan paraan. Nagdanas ya itaman nin tawtoksò nin bilang ha pagdanas tamo, piro maski tinoksò ya ay agya nakagawà nin kasalanan. 16Banà ta ma--in ampangipakisondò kontamo ha Diyos ay agtamo mag-alangan nin pakarani ha Diyos ya ampambin kahampatan ingangalo kontamo. Ha pangingangalo na, anyaman ya oras nin ka-ilanganen tamoy tambay na ay igwà na kontamo no pakarani tamo kona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\