HIBRIYO 9

1Ha onay kasondo--an ya ginawà nin Diyos emen mipakarani kona ya tawtawo ay malakè ya kawkapanogo--an ya ka-ilangan lan gaw--en ha panhohomamba la, boy nangipa-ireng hila nin paghambawan ha Diyos. 2Habaytoy impa-ireng la ay an-ingaten tabirnakolo. Hay tabirnakolo ay ma--in loway kowarto. Hay primiron kowarto ha kagmang kortina ya pagdanan lomo--ob ay an-ingaten Masagradoy Kowarto. Anti bayroy kandiliro boy lamisita ya ampangipababowan tinapay ya indolog nin para ha Diyos. 3Ha kagmang itaman nin ikalwan kortina ya anti ha lo--ob ay an-ingaten Pinakamasagradoy Kowarto nin Diyos. 4Ha kowartoy habayto ay ma--in altar ya gintò ya ampamo-olan nin kamanyang ya mabangoh no angkapo-olan. Anti simpri bayro ya ba--ol nin kasondo--an ta nakalimpeh bayro ya pawpanogò. Habaytoy ba--ol ay kinalopkopan nin gintò. Ha lalè et nin habaytoy ba--ol ay ma--in an-ingaten Mana ya nakapalaman ha pambiyanan ya gintò. Ha lalè simpri nin habaytoy ba--ol ay anti bayro baytoy namolaklak ya baston ni Aron kateng hatoy matampiyak ya bato ya pinangiholatan nin pawpanogò. 5Ha mitaligmang apal ha babon hakeb nin habaytoy ba--ol ay ma--in kortin anghil ya an-ingaten kirobin ya makapipatandà nin anti bayroy Diyos. Napahilongan nin pawpakpak la ya hakeb nin hatoy ba--ol ya tinohikan dayà nin ayop ya pinati nin para ha Diyos emen mapatawad ya kawkasalanan nin tawtawo. Piro alwan hapa--eg ya pana--on nin mihamihawen ipalinaw komoyo bayti ya bawbagay. 6Ombayroy sistima do ha lo--ob tabirnakolo. Hay pawpari̇̀ ay allo-allon anlomo--ob ha primiron kowarto ta bayro la gaw--en ya sirbisyo la. 7Piro do ha ikalwan kowarto, hay makapahok bongat bayro ay pinakamatag--ay ya pari̇̀ ya ha lo--ob mihay ta--on ay minghan yan bongat makapahok bayro. Hay ka-ilangan nan gitan bayro ya idolog na ha Diyos ay dayà nin pinati ya ayop ya para ha ikapatawad nin sarili nan kawkasalanan boy ha kawkasalanan nin tawtawoy nakapagkasalanan nin agla sinadyà gitan nin ka-ayinan tinandà. 8Hay tongkol bayro ha an-itorò nin Ispirito nin Diyos ay ombayri: hin pana--on nin an-ipahonol et ya kawkapanogo--an ay ayin tawoy basta makalo--ob ha Pinakamasagradoy Kowarto nin Diyos. Banà ta ma--in et hatoy primiron kowartoy masagrado ay tandà la ya bawal lomo--ob bayro ha Pinakamasagradoy Kowarto. 9Habayto ya pangwanan tamon alimbawà hapa--eg pana--on ta habaytoy bawbagay ya anggaw--en la ha panhohomamba la ha Diyos, boy hatoy pambi la ha Diyos ay ahè makalinis nin nakem nin tawtawo, ta tandà la ya ma--in hila et kasalanan. 10Hay riglaminto nin panhohomamba la ay ombayri. Ma--in pamamangan boy inomen ya bawal konla, boy ma--in hilan ka-ilangan gaw--en ya panlinis ha nawini la. Piro hay pana--on nin panhohomonol bayro ay anggan bongat ha ipahili nin Diyos bayto ya bayoy sistima nin panhohomamba kona. 11Hapa--eg ay bayoynay sistima nin panhohomamba, ta anti ana hi Pangino--on Hisokristo ya pinakamatag--ay ya pari̇̀ ya anggomawà nin sirbisyoy mangipakisondò nin tawtawo ha Diyos. Habaytoy sirbisyo na ay anggaw--en na do ha tabirnakolo ha katatag-ayan ha kama-inan nin Diyos. Habaytoy tabirnakolo ay mas mahampat kisa ha tabirnakolo bayri ha babon lotà, ta hay tabirnakolo bayri ay gawà nin tawtawo. 12Hi Apo Hisos ay minghan bongat nako ha Pinakamasagradoy Dogal ha kama-inan nin Diyos. Hatoy pamako nan minghan bayro ay sapat ana. Hay dayà ya indolog na bayro ha Diyos ay alwan dayà nin kawkanding o dayà nin aw-oybon bakà, no alwan mismon sarili nan dayà ya nantolò hin nati ya para ha ikapatawad nin kawkasalanan tamo emen tamo magkama--in nin kalibriyan ya ayin anggawan. 13Hin kawkapanogo--an et ya an-ipahonol, hay tawtawoy nakagawà nin labag ha kawkapanogo--an ay an-ipalagay nin maremek. Banà bayro ay aghila makahamba ha Diyos no aghila pon matohikan dayà nin kawkanding boy dayà nin bawbakà boy lanom ya nila-okan aboh nin oybon bakà ya impo--ol. No nagawà ana bayto konla ay malinis hilayna. Kayà ma-ari̇̀ hilaynan makahamba ha Diyos. 14No ombayro ka-alagà ya dayà nin aw-ayop ay lalò ma-alagà ya dayà ni Pangino--on Hisokristo, ta ha panggogomawà kona nin ayin anggay Ispirito nin Diyos, hay sarili na ya indolog na ha Diyos ay ayin kapintasan. Hay dayà na itaman ay manlinis nin pagnanakem tamo ha panggawà nin bawbagay ya ayin kowinta emen tamo makapagsirbi ha Diyos ya angkabiyay. 15Hay bayoy kasondo--an ay hi Pangino--on Hisokristo ya ampangipakisondò nin tawtawo ha Diyos. Banà bayro, hay iningat nin Diyos ay makatanggap nin impangakò nin Diyos, hatoy kalibriyan ya ayin anggawan. Mangyari bayto ta hi Pangino--on Hisokristo ay nati nin para ha tawtawo emen hila matbeh ha kaparosawan, ta nagkama--in hila nin kaparosawan banà ha kasalanan ya nagawà la hin an-ipahonol et konla ya primiron kasondo--an ya kawkapanogo--an. 16No ma--in kaholatan ya ginawà nin mihay tawo ya hay kawkamama--in na ay ipamana na ay ka-ilangan mapaptegan pon ya nati ana baytoy nangipamana biha hatoy mamanawen ay matanggap nin hatoy pinamanawan. 17Hatoy anti ha kaholatan ya ipamana ay ahè pon matanggap nin hatoy pinamanawan no ahè et nati baytoy nangipamana. 18Ombayro simpri do ha primiron kasondo--an. Habayto ay ayin katibayan no ayin dayà ya indolog ha Diyos. 19Kaganawan an-ipahonol ya kompormi ha kawkapanogo--an ay an-i-ispilikar ni Moysis ha tawtawo. Hin nayari̇̀ nan in-ispilikar ay nangwa yan dayà nin pinati ya aw-oybon bakà boy kanding. Hatoy dayà ay nila-okan lanom boy nangwa ya nin dikot ya pineteh na nin ma-orit ya pisi̇̀ ya yari̇̀ ha habot nin topa, ta insawsaw na do ha dayà ya nila-okan na nin lanom. Habayto ay intohik na ha libroy pinangiholatan kawkapanogo--an boy intohik na et ha kaganawan tawo, 20ya wana, "Habayti ya dayà ya ampamapteg nin kasondo--an ya an-ipahonol komoyo nin Diyos." 21Hay tabirnakolo kateng kaganawan anggamiten la nin homamba ay tinohikan simpri ni Moysis nin dayà bilang ombayro ha panohik nan dayà ha libro boy ha tawtawo. 22Hin kawkapanogo--an et ya an-ipahonol ha tawtawo, halos kaganawan bagay ay dayà talaga ya makalinis, boy ahè patawaren nin Diyos ya kasalanan nin tawtawo no ayin idolog kona ya dayà ya nantolò. 23Hatoy tabirnakolo boy hatoy kawkagamitan ya anti bayro ay tinohikan nin dayà emen mag--in karapatdapat ha Diyos. No pangno nin ma--in bayri ha babon lotà nin tabirnakolo ay ma--in itaman bayro ha katatag-ayan ha kama-inan nin Diyos. Piro ka-ilangan ma--in bayron idolog ya mas ma-alagà ha an-idolog nin pawpari̇̀ bayri ha babon lotà. 24Kayà hi Pangino--on Hisokristo ay anti ana ha katatag-ayan ha kama-inan nin Diyos. Hay pinahok na bayroy Pinakamasagradoy Kowarto ay alwan gawà nin tawo. Hay Pinakamasagradoy Kowarto nin Diyos ya gawà nin tawo ay makapipatandà bongat nin talagan ma--in nin ombayro do ha katatag-ayan ha kama-inan nin Diyos. Hi Pangino--on Hisokristo ay anti bayron an-omarap ha Diyos ta ampamiha-etan ya kontamo. 25Hay pinakamatag--ay ya pari̇̀ ya ampangipakisondò nin Aw-israylita ha Diyos ay ta-onta--on ampomahok do ha Pinakamasagradoy Kowarto nin Diyos, boy hay an-idolog na ha Diyos ay alwa nan dayà no alwan dayà nin ayop. Hi Pangino--on Hisokristo balè, hay pangidolog na nin sarili na ha Diyos ay alwan pa-oman-oman. 26No ombayroy ginawà na, pa-ibat hin pinalsay lotà angga hapa--eg ay pa-oman-oman ya dayin nati nin nagdya--dyà. Piro ahè, ta hapa--eg ha marani anay ka-anggawan nin kaganawan ay minghan yan bongat nako bayri nin mati para mangalih nin kasalanan nin tawtawo, boy habayto ay ahè pi-oman-oman. 27Intakdà ana ha tawtawo ya hila ay mati nin minghan biha hila hosgawan nin Diyos. 28Hi Pangino--on Hisokristo itaman ay minghan bongat nati, boy hay pagkamati na ya pangalih nin kasalanan nin kalak--an tawo. Mangoman yan mako bayri; alwan banà ha kasalanan nin tawtawo, no alwan kowen na baytoy ampamaka-a-anti̇̀ kona emen la matanggap kona ya kabo-o--an nin kalibriyan la.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\