SANTIYAGO 2

1Pawpatel ko, agmoyo mahalità nin hikawo ay antompel koni Pangino--on Hisokristo yaampamo--on ha katatag-ayan ha kama-inan nin Diyos no alwan pantay ya tegteg moyo ha tawtawo. 2Alimbawà: anti kawo ha pamititiponan moyo nin magsimba. Hapa--eg, ma--in nilomateng ya mihay lalaki ya nakahinghing nin gintò boy nakadolo nin maganda. Ma--in simpri nin nakalateng ya mihay lalaki ya ma-irap ya hay dolo na ay golot. 3Hapa--eg, no maganday pananggap moyo do ha tawoy ma--in maganday holot tapa-ikno--en moyo ya et ha maganday pamikno--an, balè ta no hatoy tawoy ma-irap ay halita--en moyo kona ya, "Mireng ka tana bahen o miknò ka ha hi--il di ha danin bitih ko," 4ay alwan pantay ya tegteg moyo ha tawo boy ampanosga kawo nin banà ha kala-etan pangingihip moyo. 5Anlabiyen kon pawpatel, leng--en moyo ya halita--en ko. Alwa nayi̇̀ pinili̇̀ nin Diyos ya tawtawoy manga-irap bayri ha babon lotà ya maski ma-irap hila ha tegteg nin tawtawo ay mayaman hila nin banà ha katetpel la ha Diyos? Alwa nayi̇̀ simpri nin lano do ha ka-ari--an nin Diyos ay pamanawan na hila nin kaganawan impangakò na ha tawtawoy ampipanlabi kona? 6Piro anyamo-yamo--en moyo ya tawtawoy manga-irap. Wari̇̀ alwan tawtawoy mangayaman ya ampangapih komoyo boy ampantan komoyo nin mangi-arap ha hosgado? 7Wari̇̀ alwan hila simpri ya mangayaman ya ampanla--et nin ngalan ni Pangino--on Hisos ya ma--in ikon komoyo? 8Talagan kahampatan ya anggaw--en moyo no anhonolen moyo bayti ya pinakama-alagà ya panogò ya nakaholat ha Kaholatan nin Diyos, "Labiyen moy kapara mon tawo nin bilang panlalabi mo ha sarili mo." 9Piro kompormi ha kawkapanogo--an, no alwan pantay ya tegteg moyo ha tawtawo ay ampakapagkasalanan kawo. 10Hinoman ya tawoy ampakageped ha kawkapanogo--an nin Diyos, piroma--in miha ya agna angkageperan ay nakapagkasalanan ya banà ha agna panggogomeped ha kaganawan kapanogo--an; 11ta ombayri ya hinalità nin Diyos, "Agka mamabayi boy agka makilalaki," boy hinalità na et ya, "Agka mamatin tawo". Hapa--eg, no agka man ampamabayi o ampakilalaki, balè ta namati kan tawo ay nakapagkasalanan ka simpri ta agmo gineperan ya kawkapanogo--an. 12Kayà mag-atap kawo ha kaganawan anhalita--en moyo boy anggaw--en moyo, ta hay panosgawan komoyo ay kompormi ha kawkapanogo--an ya mamalayà komoyo. 13Hay tawoy ahè ampangingangalo ay ahè itaman ingalowan hosgawan nin Diyos, piro hay tawoy ma-ingangalowen ay ingalowan itaman hosgawan nin Diyos. 14Pawpatel ko, wari̇̀ ma--in kowinta no halita--en nin mihay tawo ya ma--in ya nin pantotompel ha Diyos no agna paptegan ha gawgawà na? Habayti ya ombayri ya katetpel na, makapilibri wari̇̀ kona ha kaparosawan? 15Alimbawà: no ma--in mako komo ya patel ha Pangino--on ya ampanga-ilangan nin dolo boy pamamangan 16ta halita--en mo kona, "Pakaligha kan morong boy ingalowan ka nin Diyos. Mangwa kan dolo mo boy pakagana kan mangan." Hapa--eg, no agmo inggawà kona baytoy panganga-ilangan na, mahampat wari̇̀ ya ginawà mo? 17Ombayro itaman, ayin kowinta ya katetpel mo ha Diyos no ahè paptegan ha gawgawà. 18Ma-ari̇̀ nin ma--in tawoy maghalità nin ombayri: "Hika ay ma--in katetpel; hiko itaman ay anggomawà." Hay itobay ko kona, "Ipakit mo paraw kongko ya katetpel moy ayin lamoy gawgawà, ta ipakit ko itaman komo ya katetpel koy ma--in lamoy gawgawà." 19Ampinto--o ka nayi̇̀ nin ma--in mimihay Diyos? Mahampat! Piro maski dawdimonyo ay ombahen simpri ya pamiminto--o, balè ta ampipampamegpeg hila ha kalimowan la ha Diyos. 20Hikay tawo ya tangah! Wari̇̀ agmo nayi̇̀ tandà ya ayin kowinta ya katetpel no ayin lamoy gawà? 21Alwa nayi̇̀ hi Abraham ya ka-apo-apowan tamo ya imbilang nin Diyos nin mahampat? Imbilang ya nin mahampat ta patyen na dayi ya anak na ya hi Isak nin ipababo ha insalansan nay bawbato ya ginawà nan altar ta idolog na dayi ha Diyos. 22Banà bayri ay makit ya katetpel ni Abraham ha Diyos: antompel ya boy kasabay et ya panggogomawà na. Nag--in lobos ya katetpel ni Abraham banà ha gawgawà na. 23Nagkapeteg baytoy anti ha Kaholatan nin Diyos ya ombayri: "Hi Abraham ay tinompel ha Diyos, boy banà ha pantotompel na ay imbilang nin Diyos nin hiya ay mahampat." Kayà hay ingat koni Abraham ay "Nilabi nin Diyos". 24Bayri makit ya hay tawo ay an-ibilang nin Diyos nin mahampat; alwan banà bongat ha pantotompel na no alwan banà simpri ha gawgawà na. 25Ha ombayroy paraan, alwa nayi̇̀ hi Rahab, maskin miha yay pota ay imbilang yan mahampat ya tawo nin banà ha ginawà na ya intagò na baytoy inhogò ya loway Israylita ya aw-ispiya boy pinaraan na hila ha kanayon ya daan emen aghila marakep? 26Hay tawoy agana ampanginanawa ay nati ana. Ombayro itaman ya katetpel nin tawo ha Diyos: no ayin gawgawà ay ayin kowinta ya katetpel na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\