SANTIYAGO 4

1Anyay ampangibatan nin ampi-a-awayan moyo boy ampikokolpyawan moyo? Alwa nayi̇̀ nin angka-ibat ha kala-etan nin pagnanakem moyo ya sarili moyon kalabayan? 2Ampag-intrisan moyon kowen ya alwa moyon ikon, bayo no agmoyo nin makwa ay ampamatyan moyo. Angka-inggit kawo piro agmoyo makwa ya labay moyo. Ampikokolpyawan moyo boy ampi-a-awayan moyo. Agkawo ampagkama--in ta agkawo ampakirawat nin makikwa ha Diyos. 3No ampakikwa kawo man ay ayin kawon angkatanggap ta alwan tamà ya ampakikwawen moyo. Hay ampakikwawen moyo ay haton bongat ya makapdà nin sarili moyo. 4Hikawo ay alwan tapat ha Diyos. Agmoyo nayi̇̀ tandà ya hay ampanggawà nin mangala--et ya gawgawà ay ka-away nin Diyos? Hinoman ya labaylabay makilamo ha ampanggawà nin mala--et ay ampag--in ka-away nin Diyos. 5Ha ihip moyo nayi̇̀ ay ayin kowinta baytoy hinalità nin Diyos ha Kaholatan na? Hay hinalità na ay ombayri: "Hay ka-ihipan ya inggawà komoyo nin Diyos ay maparan magtan ha kala-etan." 6Ombayro man ay binyan tamo nin Diyos nin igit ya ingangalo na, ta nakaholat simpri ha Kaholatan nin Diyos ya ombayri: "Ansalongaten nin Diyos ya tawoy mahambog, piro hay tawoy ma--in ma-aypà ya nakem ay an-ingalowan nan biyan kahampatan." 7Kayà ipasakop moyoy sarili moyo ha Diyos. Labanan moyo hi Satanas emen ya pakarayò komoyo. 8Pakarani kawo ha Diyos emen ya itaman pakarani komoyo. Hikawoy mawmakasalanan, maghehe kawo ha ginawà moyoy kala-etan. Hikawo ya ampagloway nakem ay pakalinisen moyoy pagnanakem moyo. 9Panangihan moyoy kasalanan ya ginawà moyo boy paghehean. Pakatibolosen moyoy nakem moyo nin maghehe. Imbis mangka-ili kawon magtowà, hay dapat ay ikalelè moyo. 10Magmaka-aypà kawon nakem ha arapan nin Pangino--on emen kawo mag--in matag--ay ha tegteg na. 11Pawpatel, agkawo maghalità nin kontra ha miha ta miha, ta hinoman ya ampaghalità nin kontra ha patel na o ampanosga ay ampaghalità nin kontra ha kawkapanogo--an nin Diyos boy anhosgawan na et bayto. No anhosgawan moy kawkapanogo--an nin Diyos ay agkayna anhomonol ha kawkapanogo--an no alwan anhosgawan moyna. 12Mimihay Diyos ya nambin kawkapanogo--an boy hiyan bongat ya makahosga. Diyos bongat ya makapilibri nin tawo ha kaparosawan, boy hiya et ya ma--in karapatan nin mamarosa. Kayà hino ka ya manosga nin kapara mon tawo? 13Leng--en moyo, hikawo ya ampipaghalità nin, "Hapa--eg o nobokah ay mako kayi ha kanayon ya dogal. Pa-iri kayi bayro nin lo--ob mihay ta--on ta mangomirsyo emen malakè ya mapakinabang." 14Hay biyay moyo ay bilang ginem ya anlomwah balè kadodomali̇̀ ta tampol angkapanew; kayà pangno moyo tandà no anyay mangyari nobokah? 15Hay dapat moyon halita--en ay ombayri: "No kalabayan nin Pangino--on ta angkabiyay kayi et ay ma-ari̇̀ nawen gaw--en bayti o gaw--en nawen simpri bayto." 16Piro ha kahambogan moyo ay an-ipagmalhay moyoy sarili moyo; haba--in ya anggaw--en moyoy kahambogan ay alwan tamà. 17Hinoman ya tawoy ampakatandà nin kahampatan, balè ta agna anggaw--en ay ampagkasalanan ya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\