HOWAN 12:50

50Talagan tandà ko ya hay panogò na ay makab--i nin biyay ya ayin anggawan. Kayà hay anhalita--en ko ay hatoy an-ipahalità kongko nin Tatay ko."

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More