HOWAN 13:18

18"Habayti ya hinalità ko komoyo ay alwan kaganawan moyo ya antokoyen ko. Tandà ko no hinoy pinili̇̀ ko. Piro ka-ilangan magkapeteg baytoy nakaholat ha Kaholatan nin Diyos ya, 'Miha ha nakipangan kongko ay ampagtraydor kongko.'

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More