HOWAN 17

1Hin nayari̇̀ baytin hinalità ni Apo Hisos ha aw-alagad na ay naninglà ya ha langit ta nanalangin. "Tatay ko," wana, "nilomateng anay oras. Ipatnag mo dayi ya pamoriyan ha Anak mo emen hiko ya Anak mo ay makapipatnag nin pamoriyan komo. 2Binyan mo kon kapangyariyan ha kaganawan tawo. Kayà hay tawtawoy inggawà mo kongko ay biyan kon biyay ya ayin anggawan. 3Hay kaparanan para magkama--in hilan biyay ya ayin anggawan ay ombayri: hika ay mabalayan la ya ayin kanayon ya peteg ya Diyos boy mabalayan la ya hiko ay hi Hisokristo ya inhogò mo. 4Impatnag koy pamoriyan komo bayri ha babon lotà, ta niyari̇̀ koy gawà ya impagawà mo kongko. 5Hapa--eg, Tatay, oras ana nin ipatnag moy pamoriyan kongko nin bilang ombayro hin anti ko komo hin ahè et pinalsa ya babon lotà. 6"Impatnag kata ha tawtawoy inggawà mo kongko ya pinili̇̀ mo bayri ha babon lotà. Ikon mo hila ya inggawà mo kongko boy hinonol la ya Halità mo. 7Hapa--eg, tandà la ya hay kaganawan bagay ya inggawà mo kongko ay nangibat komo. 8Hay Halità mo ya inggawà mo kongko ay inggawà ko itaman konla, boy tinanggap la. Tandà lan peteg ya hiko ay nangibat komo, boy ampinto--o hila nin hika ya nangihogò kongko. 9"An-ipanalangin ko hila. Agko an-ipanalangin ya tawtawoy ahè antompel komo, no alwan an-ipanalangin ko bayti ya tawtawoy inggawà mo kongko, ta hila ay ikon mo. 10Nangipatnag hilan pamoriyan kongko. Kaganawan ikon ko ay ikon mo, boy kaganawan ikon mo ay ikon ko. 11Agkoyna maboyot bayri ha babon lotà ta hapa--eg ay mako koyna komo, piro hila ay mabalag bayri. Tatay ya ayin kapintasan, ha kapangyariyan nin ngalan mo ya ngalan ya inggawà mo kongko, i-atap mo ya tawtawoy inggawà mo kongko emen hila ay mangapimimihay nakem nin bilang konta. 12Mintras anti ko konla ay in-atap ko hila ha kapangyariyan nin ngalan ya inggawà mo kongko. Kayà ayin mipalako ha kaparosawan no alwan haton bongat ya mala--et ya tawoy talagan mako ha impirno emen magkapeteg ya nakaholat ha Kaholatan mo. 13"Hapa-eg, mako koyna bahen komo. Habayti ya bawbagay ay hinalità ko mintras anti ko et bayri ha babon lotà emen hila ya inggawà mo kongko ay mapnò kaligawan nin bilang ha kaligawan ko. 14Inggawà ko konla ya Halità mo boy hila ay pinag-inakitan nin tawtawoy ahè antompel komo, ta aghila mapabilang ha tawtawoy ahè antompel komo nin bilang kongko ya alwan kabilang ha ahè antompel komo. 15Agko an-ipanalangin ya alihen mo hila bayri ha babon lotà, no alwan hay an-ipanalangin ko ay i-atap mo hila koni Satanas ya po-on nin kala-etan. 16Hay ogali̇̀ la ay bilang ogali̇̀ ko ya ahè ampanowad ha tawtawoy ahè antompel komo. 17Gaw--en mo hila nin ayin kapintasan banà ha kaptegan, ta hay Halità mo ay kaptegan. 18No pangno mo ko inhogò bayri ha babon lotà ay inhogò ko hila itaman ha maski ayrin dogal bayri ha babon lotà nin mangaral ha tawtawoy ahè antompel komo. 19Banà konla ay an-igwà koy sarili ko nin mati emen hila man, hay sarili la ay talagan igwà la komo. 20"Alwan bongat nin hila bayti ya aw-alagad ko ya an-ipanalangin ko, no alwan kateng hatoy mipantompel kongko lano banà ha pamapteg nin aw-alagad ko. 21An-ipanalangin koy mangapimimiha dayi ya nakem lan kaganawan. Tatay, hila ay makimiha dayi konta, bilang komo ya anti kongko boy bilang kongko ya anti komo. Mangapimimiha hila dayi emen hay tawtawoy ahè antompel komo ay minto--o nin hiko ay inhogò mo. 22Inggawà ko konla baytoy kaporiyan ya inggawà mo kongko emen hila mag--in mimiha nin bilang konta. 23Bilang kongko ya anti konla boy hika ya anti kongko ay ombayro dayi ya malobos ya pamimimiha la emen hay tawtawoy ahè antompel komo ay makatandà nin hiko ay inhogò mo boy hila ya anlabiyen mo nin bilang ha panlalabi mo kongko. 24"Tatay, inggawà mo hila kongko; labay ko ya no ayri ko ay anti hila itaman bayro nin kalamo ko emen la makit ya kagandawan ko. Inggawà mo kongko baytoy kagandawan ko banà ha panlalabi mo kongko pa-ibat hin ahè et pinalsa bayti ya babon lotà. 25Tatay koy ma--in kahampatan, agka balay nin tawtawoy ahè antompel komo; piro balay kata boy balay nin habayti ya aw-alagad ko ya hiko ay inhogò mo. 26Hika ay impatnag ko konla boy isigi kon gaw--en bayti emen no pangnoy panlalabi mo kongko ay ombayro itaman nin hila ay milalabi. Ha ombayro, hiko itaman ay magpirmi konla."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\