HOWAN 21

1Ahè naboyot, hi Apo Hisos ay napakit ha aw-alagad na ha ambay Dagat nin Tibiryas. Ombayri ya nangyari: 2hi Simon Pidro, hi Tomas ya an-ingaten Lambaw, hi Natanyil ya taga banowan Kana ha probinsyan Galiliya, boy hikayi ni Santiyago ya aw-anak ni Sibidiyo, kateng loway alagad et ni Apo Hisos ay nangapilalamo. 3Hinalità konnawen ni Simon Pidro, "Mako ko, " wana, "nin manlapet." "Kilako kayi komo," wannawen. Hapa--eg, hinomakay kayi ha bangkà ta nanigè kayina. Piro habayton managayabi ay ayin kayin nakwa. 4Hin anhomilà anay allo, hi Apo Hisos ay ampireng ha ambay, piro agnawen tandà ya hi Apo Hisos bayto. 5Pinastang na kayi, "Aw-anak ko," wana, "ayin kawo nayi̇̀ nakwa?" "Ayin," wannawen. 6Hapa--eg, hinalità konnawen ni Apo Hisos, "Idabò moyo," wana, "ya sinsoro moyo ha bandan wanan nin bangkà emen kawo makakwa." Kayà hin indabò nawen ya sinsoro ay agnawen magoloy banà ha kalak--an ikan ya nakwa nawen. 7Hapa--eg hikoy alagad ya anlabiyen ni Apo Hisos ay naghalità koni Pidro, "Hi Pangino--on!" wangko. Hin nalengè ni Simon Pidro ya hi Pangino--on Hisos bayto ay nagdolo ya banà ta nakalo-hok ya, biha ya nagtaboy ha lanom. 8Piro hikayi ya kanayon ya aw-alagad ay nanatili ha bangkà ta anggoloyen nawen baytoy sinsoroy pono-ponò nin ikan. Alwa kayin marayò ha ambay ta siyamapò ya mitron bongat ya karayo--an nawen. 9Hin anti kayina ha lakatan ay nakakit kayi bayro nin apoy ya mabaya ya ma--in ikan ya an-i-iyaw boy ma--in et tinapay. 10Hapa--eg, hinalità konnawen ni Apo Hisos, "Mantan kawo bayri," wana, "nin ikan ya kapikwa moyo." 11Hi Simon Pidro ay hinomapat ha bangkà, biha na ginoloy nin inlakat baytoy sinsoroy ponò nin mangalhay ya ikan. Hay kalak--an nin habaytoy ikan ay magato boy limampò boy tatlo; piro maski malakè baytoy ikan ay ahè naginit baytoy sinsoro. 12Hinalità ana et konnawen ni Apo Hisos, "Mako kawo bayri," wana, "ta mag-almohal." Hinoman konnawen aw-alagad ay ayin nakapaghokaw nakem nin namastang koni Apo Hisos no hino ya, ta tandà nawen ya hiya hi Pangino--on. 13Hapa--eg, kinwa ni Apo Hisos baytoy tinapay kateng konà biha na inggawà konnawen. 14Habayti ya ikatlon bisis nin napakit hi Apo Hisos konnawen aw-alagad na pa-ibat hin nabiyay yan oman. 15Hin nayari̇̀ kayin nangan, hi Simon Pidro ay pinastang ni Apo Hisos, ya wana, "Simon ya anak ni Howan, anlabiyen mo ko nayi̇̀ nin igit et bayri?" "Awò, Pangino--on," wani Pidro. "Tandà mo ya anlabiyen kata." Hinalità kona ni Apo Hisos, "Asiwa--en mo," wana, "nin toro--an ya bawbayon tinompel kongko nin bilang pangasiwà ha tawtopa ya ampastolan." 16Pinastang ana et ni Apo Hisos hi Simon Pidro nin ikalwan bisis, ya wana, "Simon ya anak ni Howan, anlabiyen mo ko nayi̇̀?" "Awò, Pangino--on," wana. "Tandà mo ya anlabiyen kata." Hinalità kona ni Apo Hisos, "Asiwa--en mo," wana, "nin pakhawen ya pantotompel nin ampipantompel kongko nin bilang pangasiwà ha tawtopa ya ampastolan." 17Hapa--eg, pinastang yayna et ni Apo Hisos nin ikatlon bisis, ya wana, "Simon ya anak ni Howan, anlabiyen mo ko nayi̇̀?" Nilomelè hi Pidro ta ikatlon bisis yaynan pinastang ni Apo Hisos no anlabiyen na ya. Hapa--eg, hinalità ni Pidro koni Apo Hisos, "Pangino--on," wana, "tandà moy kaganawan bagay; tandà mo ya anlabiyen kata." Hinalità kona ni Apo Hisos, "Asiwa--en mo," wana, "nin pakhawen ya pantotompel nin ampipantompel kongko nin bilang ha pangasiwà ha tawtopa ya ampastolan. 18Anhalita--en koy kaptegan: hin malagò ka et ay ampagbihis kan sarili mo boy ampako ka ha maski ayri ya labay mon lakwen. Piro pantomo--a mo ay ipaktang moy gamet mo ta hay kanayon ay mamalol komo ta gitan la ka ha dogal ya agmo labay lakwen." 19Hinalità bayti ni Apo Hisos emen na ma-ipatandà ya klasin pagkamati ni Pidro ya makab--in kaporiyan ha Diyos. Hapa--eg, hinalità et ni Apo Hisos koni Pidro, "Homono ka," wana, "kongko." 20Hapa--eg, nagpeyeh hi Pidro boy nakit na baytoy alagad ya anlabiyen ni Apo Hisos, hatoy napakarani koni Apo Hisos hin ampangapon kayi boy nagpastang koni Apo Hisos no hinoy mangisapakat kona. 21Hin nakit ni Pidro baytoy alagad ay hinalità na koni Apo Hisos, "Pangino--on," wana, "Hapa bayti ya tawo? Anyay mangyari kona?" 22Tinombay kona hi Apo Hisos, "No labay ko," wana, "nin mabiyay ya angga ha magbira ko ay ayin kaynan pamaki-emen bayro basta makilamo ka kongko." 23Kayà hay balità ya nibahwag do ha ampipantompel ha Pangino--on ay ahè mati baytoy alagad. Piro ahè naghalità hi Apo Hisos nin ahè mati baytoy alagad, no alwan hay hinalità na ay ombayri: "No labay kon manatili yan angkabiyay anggan ha magbira ko bayri ay ayin kaynan pamaki-emen bayro." 24Hay an-ilgowen la ay hiko. Hiko et ya alagad ya namapteg nin habayti ya bawbagay boy nanolat et nin habayti, boy tandà nawen ya hay hinalità ko ay peteg. 25Malakè et ya kanayon ya bagay ya ginawà ni Apo Hisos ya no iholat ya kaganawan ay maka ahè miharag bayri ha babon lotà ya lawlibroy pinangiholatan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\