HOWAN 4

1Nabalita--an nin Pawparisiyo ya hi Apo Hisos ay lalò ampakapapinto--o nin malakè ya tawo kisa hi Howan, boy nabalita-an la et ya hiya ay ampaminyag konla. 2Piro ayin bininyagan hi Apo Hisos, no alwan aw-alagad na ya ampaminyag. 3Hin natanda--an ni Apo Hisos ya nabalita--an nin Pawparisiyo baytoy tongkol ha tawtawoy ampako kona ay nog-alih ya ha probinsyan Hodiya ta magbira ya ha probinsyan Galiliya. 4Ha pamako na bayro ay ka-ilangan magdaan ya ha probinsyan Samarya. 5- 6Hapa--eg, hin magayna mi-ogtoy allo, hi Apo Hisos ay ni-abot ha Sikar ya miha ha bawbanowa nin probinsyan Samarya. Hay banowan Sikar ay marani ha dogal ya inggawà hin hato ni Hakob ha anak na ya hi Hosi. Anti bayro ya libon ya an-ingaten libon ni Hakob. Hi Apo Hisos ya napakil ha pamomowako ay niknò ha dani nin habaytoy libon. 7- 8Mimiha na bayro ta hay aw-alagad na ay nako ha banowa ta manaliw nin pamamangan. Hapa--eg, ma--in mihay babayi ya Samaritana ya nakalateng ta mangahoy. Hinalità ni Apo Hisos kona, "Ma-ari̇̀ ako nayi̇̀ maki-inom?" 9Tinombay baytoy babayi, ya wana, "Antà maki-inom ka kongko ya hika ay Hodiyo? Hiko itaman ay Samaritana." Ombayroy hinalità nin hatoy babayi ta hay Hawhodiyo ay ahè ampakilamo ha Sawsamaritano. 10Hinalità kona ni Apo Hisos, "No tandà mo dayi," wana, "ya igwà komo nin Diyos boy no hino ko ya ampaki-ilgo komon maki-inom ay nagpastang ka dayi kongko ta binyan katan lanom ya angkabiyay." 11Habayti ya babayi ya ahè naka-intindi nin labay totolen nin hinalità ni Apo Hisos ay tinombay, "Piro ayin ka," wana, "Apo, nin panambiraw nin lanom, boy hay libon ay masyadon lalè. Ayri ka mangwan lanom ya angkabiyay? 12Hin hato, hay ma--in ikon nin habayti ya libon ay hi Hakob ya ka-apo-apowan nawen. Hiya kateng aw-anak na boy bawbakà na ay ninom bayri ha libon. Ampaka-igit ka wari̇̀ koni Hakob?" 13Tinombay hi Apo Hisos, "Hinoman," wana, "ya minom nin habayti ya lanom ay ma-angan oman; 14piro hinoman ya minom nin lanom ya igwà ko ay agana ma-angan. Hay lanom ya igwà ko ay bilang anhombol ha nakem na boy makab--in biyay ya ayin anggawan." 15Hapa--eg, hinalità nin hatoy babayi koni Apo Hisos, "An-ipaki-ilgo ko komo," wana, "ya biyan mo ko awod nin ombayroy lanom emen agko ma-angan boy emen agkoyna mako bayri nin mangahoy." 16"Lakwen moy ahawa mo," wani Apo Hisos, "biha ka magbira bayri." 17"Ayin akon ahawa," wanan hatoy babayi. Tinombay hi Apo Hisos, ya wana, "Peteg ba--in ya hinalità mo ya ayin kan ahawa, 18ta lima ya napag-ahawa mo, boy hay lalaki ya ampakilamowan mo hapa--eg ay alwa mon peteg ahawa. Kaptegan ya hinalità mo kongko." 19Hinalità nin hatoy babayi, "Angkatinoran ko," wana, "Apo, ya hika ay propita. 20Hay kawka-apo-apowan nawen ay ampako bahen ha bakil nin homamba ha Diyos, piro hikawoy Hawhodiyo ay ampaghalità nin do ha siyodad nin Hirosalim ya dapat lakwen paghambawan ha Diyos." 21Hinalità kona ni Apo Hisos, "Minto--o ka," wana, "kongko. Lomateng ya pana--on ya hay tawtawo ay agana mako bahen ha bakil o ha Hirosalim nin homamba ha Tatay ya Diyos. 22Hikawo ya tawtaga Samarya ay agmoyo tandà no hinoy anhambawan moyo; piro hikayi ya Hawhodiyo ay tandà nawen no hinoy anhambawan nawen, ta hay ikalibri ha kasalanan ay mangibat ha Hawhodiyo. 23Pana--on ana nin hay peteg anhomamba ha Diyos ay homamba nin matibolos ya nakem boy ma--in kaptegan, ta ombayroy panhohomamba ya labay nin Tatay ya Diyos. 24Hay Diyos ay ahè angkakit ta Ispirito. Kayà hay panhomamba kona ay ka-ilangan matibolos ya nakem boy ma--in kaptegan." 25Hinalità nin hatoy babayi koni Apo Hisos, "Tandà ko," wana, "ya lomateng ya an-ingaten Kristo ya impangakò nin Diyos. Panlomateng na ay halita--en na konnawen ya kaganawan bagay." 26Hinalità kona ni Apo Hisos, "Hay anhalita--en mo," wana, "nin lomateng ay ayin kanayon no alwan hiko ya ka-ilgo mo." 27Hapa--eg, nilomateng ya aw-alagad ni Apo Hisos. Nag-ispanta hila hin nakit la hi Apo Hisos ya ampaki-ilgo ha mihay babayi. Piro maski miha konla ay ayin nakapastang do ha babayi no anyay labay na, o nakapastang koni Apo Hisos no antà ampaki-ilgo ya bayro ha babayi. 28Hapa--eg, imbalag nin hatoy babayi ya bangà na ta nagbira ya ha banowa. Hinalità na ha tawtawo bayro, 29"Kilako kawo kongko," wana, "ta biliwen moyo ya tawoy naghalità nin kaganawan ginawà ko. Maka hiyayna hi Kristo ya impangakò nin Diyos." 30Kayà hay tawtawoy pinangibalita--an nin hatoy babayi ay nakilako kona nin mamiliw koni Apo Hisos. 31Mintras ahè et nagbira baytoy babayi, hay aw-alagad ni Apo Hisos ay ampambin pamamangan kona, "Mangan ka," wanla. 32Piro tinombay hi Apo Hisos, "Ma--in ako," wana, "nin pamamangan ya agmoyo tandà." 33Kayà hay aw-alagad ay nipapastang, "Ma--in wari̇̀," wanla, "nin nantan kona nin pamamangan?" 34Hinalità konla ni Apo Hisos "Bilang pamamangan ko," wana, "ya panhohomonol ko ha kalabayan nin Diyos ya nangihogò kongko boy ha panyari̇̀ ko nin trabaho ya inggawà na kongko. 35Alwa nayi̇̀," wana et ni Apo Hisos, "nin kahalita--an tamo ya ahè mag-ompisay pangalawah anggan ahè malabah ya apat ya bowan pa-ibat hin intanem? Piro anhalita--en ko komoyo ya mamatag kawo ha mamalibot moyo, ta ma--in malakè ya tawo. Hila ay kowinta pali ha paliyan ya ma-ari̇̀ anan alawahanen. 36Hay ampangalawah ya ayin kanayon no alwan hatoy ampangitorò nin tompel kongko, Diyos ya mambin kahampatan kona. Hatoy tawtawoy kowinta an-alawahanen na ay magkama--in biyay ya ayin anggawan. Hay ampangitanem ya ayin kanayon no alwan hatoy ampangitorò nin Halità nin Diyos, boy hatoy na-alawah ya ayin kanayon no alwan hatoy natoro--an Halità nin Diyos ay mipagtowà. 37Peteg ya kahalita--an ya ombayri ya pagkahalità; 'Kanayon ya ampananem; kanayon ya ampangalawah.' 38An-ihogò katawon mangalawah ha agmoyo pinagpagalan; kanayon ya nagtrabaho bayro, piro hikawo ya makinabang ha pinagpagalan la." 39Do ha banowan Sikar ay malakè ya Samaritano ya tinompel koni Apo Hisos banà ha hinalità nin hatoy babayi ya ombayri: "Hinalità na kongko ya kaganawan nin ginawà ko." 40Hatoy Sawsamaritano, hin nakalateng hila do koni Apo Hisos ay pinaki-ilgowan la ya nin manatili ya dayi bayro konla. Kayà hi Apo Hisos ay nanatili bayro nin loway allo. 41Banà ha an-i-aral ni Apo Hisos ay malakè et ya nipantompel kona. 42Hinalità la do ha babayi, "Hapa--eg," wanla, "ay antompel kayi; alwan banà bongat do ha hinalità mo, no alwan mismon hikayi ya nakalengè kona, boy tandà nawen ya hiya ay talagan Mapangilibri nin kaganawan tawo." 43Nalabah ya loway allo, hi Apo Hisos ya anti bayro ha banowan Sikar ay nanigè nin mako ha probinsyan Galiliya. 44Mismon hi Apo Hisos ya naghalità hin hato nin hay propita ay ahè an-igalang ha sarili nan dogal. 45Piro hin ni-abot ya ha probinsyan Galiliya ay mahampat ya panananggap kona nin tawtawo bayro banà do ha kaganawan nakit lay ginawà na hin anti ya ha siyodad nin Hirosalim hin Pistan Pamamanemtem, ta hila man ay na-ibat simpri bayro. 46Hapa--eg hi Apo Hisos ay nagbiran oman ha banowan Kana ha probinsyan Galiliya ya pinanggawa--an na hin hato nin alak ya lanom. Ma--in bayron mihay opisyal nin gobirno ya hay anak na ya anti ha banowan Kapirnawom ay ampagmasakit. 47Nalengè nin hatoy opisyal ya hi Apo Hisos ya na-ibat ha Hodiya ay nakalateng bayro ha Galiliya. Kayà nilako na hi Apo Hisos nin pinaki-ilgowan nin makilako kona ha Kapirnawom ta pakahampaten na baytoy anak ya malagayna mati. 48Hinalità kona ni Apo Hisos, "No agkawo," wana, "makakit nin pawpalatanda--an boy pawpapag-ispantawan ay agkawo minto--o." 49Naki-ilgo baytoy opisyal, "Apo," wana, "bilang moynan ingangalo. Mintras angkabiyay et ya anak ko ay kilako ka kongko emen agya mati." 50Hinalità kona ni Apo Hisos, "Morong kayna," wana, "ta hay anak mo ay ahè mati no alwan homampat ya." Hatoy opisyal ay ninto--o; kayà norong yayna. 51Peleg nan anti ha daan ay hinakbat ya nin aw-alilà na ta imbalità la kona ya hay anak na ay mahampat ana. 52Pinastang na baytoy aw-alilà no anyay oras nin hinomampat baytoy anak na. Tinombay baytoy aw-alilà, "Na-apon," wanla, "hin midyo nalabah ya ogtoy allo ay natbahan yayna." 53Napanemteman nin hatoy tatay ya ombayroy oras hin hinalità ni Apo Hisos ya ahè mati ya anak na. Kayà hatoy tatay kateng pamilya na ay tinompel koni Apo Hisos. 54Habayti ya ikalwan papag-ispantawan ya ginawà ni Apo Hisos ha probinsyan Galiliya. Ginawà na bayti hin na-ibat ya ha probinsyan Hodiya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\