HOWAN 5

1Hin nalabah ya amò ya pana--on, na-abot anaman ya miha ha pagpipista nin Hawhodiyo; kayà hi Apo Hisos ay nako ha siyodad nin Hirosalim. 2Do ha Hirosalim ha polta ya an-ingaten Polta nin Topa ay ma--in ginawà ya pamaliyo--an ya ha mamalibot nin pangpang ay ma--in limay bobong. Ha halità nin Hawhodiyo, hatoy pamaliyo--an ay an-ingaten Bitisda. 3Ha hilong nin hatoy bawbobong ay malakè ya tawoy mangama--in dipirinsya ya ampipampirà bayro. Kateng bawbowag, pawpilay, boy pawpolonen ay anti bayro ta an-anti--en lay magalaw baytoy lanom; 4ta no minghan hay anghil nin Pangino--on ay ampako bayron manweywey nin habaytoy lanom. Hinoman ya tawoy ma--in dipirinsya ya ma-ona nin mako bayro ha lanom no kapiyari̇̀ wineywey ay homampat maski anyay klasin dipirinsya na. 5Bayro ay ma--in mihay lalaki ya naka-i-irà ya ma--in dipirinsya nin lo--ob anan tatlompò boy waloy ta--on. 6Hatoy tawo ay nakit ni Apo Hisos boy natanda--an na ya hay boyot anan pana--on nin hiya ay ma--in dipirinsya. Kayà pinastang ya ni Apo Hisos, "Labay mo nayi̇̀," wana, "nin homampat ka?" 7Tinombay baytoy ma--in dipirinsya, ya wana, "Apo, ayin mangi-aypà kongko bayri ha pamaliyo--an mintras kapiyari̇̀ wineywey ya lanom. Peleg kon ampagsikap nin mag-aypà bayri ha lanom ay ma--in ana pon angka-ona kongko." 8Hinalità kona ni Apo Hisos, "Mibangon ka," wana. "Lolonen moy amak mo ta mowako kayna." 9Hin habayto et ay hinomampat baytoy tawo. Hinapwat nay amak na biha ya nowako. Habayti ay nangyari nin allon pama-inawa. 10Kayà hinalità nin Hawhodiyo do ha tawoy hinomampat, "Hapa--eg," wanla, "ay allon pama-inawa; kayà kontra ha kawkapanogo--an tamo ya pamowat mon amak mo." 11Tinombay ya konla, "Hato," wana, "ya tawo ya namakahampat kongko ya naghalità kongko nin hapwaten koy amak ko ta mowako koyna." 12Pinastang la ya, ya wanla, "Hino baytoy tawoy naghalità komo nin manapwat kan amak mo ta mowako kayna?" 13Piro ahè tandà nin hatoy tawo ya hinomampat no hino baytoy namakahampat kona, ta hi Apo Hisos ay napa-alilih banà ha kalak--an tawo ya anti bayro ha dogal ya habayto. 14Ahè naboyot, hatoy tawoy hinomampat ay nakit ni Apo Hisos ha bali nin Diyos, boy hinalità na kona, "Mahampat kayna," wana. "Kayà agmoyna omanen nin magkasalanan ta maka mas loma--et ya mangyari komo." 15Hapa--eg, nog-alih baytoy tawo ta nako yan nagbalità ha Hawhodiyoy ampipamo--on nin hi Apo Hisos ya namakahampat kona. 16Pa-ibat hin habayto, hay Hawhodiyo ay angkomontrayna koni Apo Hisos banà do ha ginawà na ya ha allon pama-inawa ay namakahampat ya. 17Piro hinalità konla ni Apo Hisos, ya wana, "Hay Tatay koy Diyos ay pirmin ampagtrabaho; kayà hiko man ay pirmin ombayroy anggaw--en." 18Banà bayri ha hinalità ni Apo Hisos ay lalò ampagsikapan nin Hawhodiyo nin patyen ya; alwan bongat banà ha agna panhomonol ha panogò la ya tongkol ha allon pama-inawa, no alwan banà et ha pamakipantay na ha Diyos, ta hay Diyos ay an-ingaten na nin Tatay na. 19Hapa--eg, hay intobay ni Apo Hisos do ha Hawhodiyo ay ombayri: "Anhalita--en ko komoyo," wana, "ya kaptegan: hay Anak nin Diyos ay ahè makagawà ha sarili nan kalabayan. Hay magawà nan bongat ay hatoy angkakit nay anggaw--en nin Tatay na, ta hay angkakit na ya anggaw--en nin Tatay na ay habaytoy anggaw--en na itaman. 20Hay Tatay ay ampanlabi ha Anak; kayà an-ipakit na kona ya kaganawan anggaw--en na. Ipakit nin Diyos ha Anak na ya mas papag-ispantawan kisa bayri ha panhomampat nin habayti ya tawo, boy pag-ispantawan moyon kaganawan. 21No pangno ya anggaw--en nin Tatay ya ambiyan nan oman nin biyay ya nikati ay ombayro itaman ya gaw--en nin Anak. Biyayen nan oman ya hinoman ya labay nan biyayen. 22Hay Tatay ay ahè ampanosga ha hinoman, no alwan inggawà na ha Anak ya kaganawan karapatan manosga 23emen hay Anak ay galangen nin kaganawan bilang panggalang la ha Tatay. Hay ahè ampanggalang ha Anak ay ahè simpri ampanggalang ha Tatay ya nangihogò ha Anak. 24"Anhalita--en ko komoyo ya kaptegan: hinoman ya ampanlengè ha anhalita--en ko boy antompel ha nangihogò kongko ay ma--in anan biyay ya ayin anggawan. Agya sintinsyawan nin mipalako ha impirno, ta tinanggap naynay biyay ya ayin anggawan ya bilang biyay nin Diyos. Agyayna makaranas nin ayin anggawan ya kadya-dya--an. 25Anhalita--en ko komoyoy kaptegan: lomateng ya oras boy hapa--eg ana ya oras nin hay tawtawoy ayin et biyay ya ayin anggawan ay makalengè nin bosis nin Anak nin Diyos. Hay manlengè ay magkama--in nin biyay ya ayin anggawan. 26Hay Tatay ay ma--in kapangyariyan nin mambin biyay. Ombayro itaman, hay Anak ay ma--in simprin kapangyariyan nin mambin biyay, ta hay Tatay ya Diyos ay nambi kona nin ombayroy kapangyariyan. 27Hay Tatay ay nambi ha anak nin karapatan manosga nin tawtawo, ta hiko ya an-ingaten Anak nin Tawo ay Anak na. 28"Agmoyo pag-ispantawan bayti ya halita--en ko komoyo ya lomateng ya oras ya hay kaganawan nikati ya anti ha pinangitabonan konla ay makalengè nin bosis ko. 29Mabiyay hilan oman boy mipanlomwah. Hay nanggawà mahampat ay mabiyay nin ayin anggawan. Hay nanggawà mala--et ay sintinsyawan nin mipalako ha impirno." 30Naghalità et hi Apo Hisos, ya wana, "Hiko ay ayin magawà no ha sarili kon bongat. Ampanosga ko kompormi ha anhalita--en kongko nin Tatay ko; kayà hay an-ihosga ko ay tamà, ta hay anggaw--en ko ay ahè nangibat ha sarili kon kalabayan, no alwan nangibat ha kalabayan nin Tatay ko ya nangihogò kongko. 31"No hikon bongat ya ampamapteg nin sarili ko, hay anhalita--en ko ay ayin alagà. 32Ma--in kanayon ya ampamapteg nin tongkol kongko, boy tandà ko ya hay anhalita--en nay tongkol kongko ay peteg. 33"Nangihogò kawon tawtawo nin mako koni Howan nin magpastang tongkol kongko, boy hay hinalità na ya tongkol kongko ay peteg. 34Ombayro man ay agko angka-ilanganen ya ma--in tawo ya mamapteg nin tongkol kongko; anhalita--en kon bongat bayti emen kawo minto--o boy malibri. 35"Hi Howan Mamiminyag ay kowinta kingki ya ampambin hawang. Habaytoy hawang ay nakab--i komoyon kaligawan nin amò ya pana--on. 36Piro makapangyariyan ya pamapteg ko kisa pamapteg ni Howan; ta hay gawgawà ya anggaw--en ko ay gawgawà nin Tatay ko ya an-ipagawà na kongko. Habayti ay an-ipagawà na kongko emen mapaptegan ya hiko ay inhogò na. 37Hay Tatay ko ya nangihogò kongko ay hiyan mismo ya namapteg nin tongkol kongko. Agmoyo et nalengè ya bosis na boy agmoyo et nakit no pangno ya; 38boy ayin komoyo ya halità na ta agmoyo labay tompel ha inhogò na. 39Ampagsikapan moyon pag-aralan ya nakaholat ha Kaholatan nin Diyos, ta ha asa moyo, ha ombayro ay magkama--in kawo nin biyay ya ayin anggawan. Habayti ya Kaholatan ya ampamapteg nin tongkol kongko. 40Piro agmoyo labay pakarani kongko emen kawo magkama--in nin biyay ya ayin anggawan. 41"Agko angka-ilanganen ya poriyen ako nin tawtawo. 42Piro balay katawo boy tandà ko ya ayin ha nakem moyo ya panlalabi ha Diyos. 43Nako ko bayri ha ngalan nin Tatay ko, piro agmoyo ko tinanggap; balè ta no ma--in kanayon ya mako bayri nin ha sarili nan ngalan ay antanggapen moyo. 44Labay moyon poriyen ya miha ta miha komoyo, piro agmoyo labay ya kaporiyan ya ampangibat ha mimihay Diyos; pangno kawo awod minto--o? 45"Agkawo mangihip nin hiko ya mangiriklamo komoyo ha Tatay ko. Hay mangiriklamo komoyo ay ayin kanayon no alwan hi Moysis ya nanolat nin kawkapanogo--an ya kanwari̇̀ ampinto-owen moyo. 46No talagan ampinto-owen moyo ya hinolat ni Moysis ay tompel kawo kongko, ta hiya ya nanolat nin tongkol kongko. 47Piro banà ta agmoyo ampinto-owen ya hinolat na ay pangno kawo minto--o ha anhalita--en ko?"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\