HOWAN 6

1Hin nayari̇̀ bayto, hi Apo Hisos ay nako ha kagmang Dagat nin Galiliya ya an-ingaten et nin Dagat Tibiryas. 2Kinomamat konay malakè ya tawo ta nakit lay kapapa-ispantay gawgawà na ha pamakahampat na nin ampipagmasakit. 3Hi Apo Hisos kateng aw-alagad na ay nilomakat ha bakil biha hila niknò bayro. 4Hin habayto ay mandegdeg ana nin pagpipista nin Hawhodiyo ya Pistan Pamamanemtem. 5Hin nanamolaw hi Apo Hisos ay nakit nay malakè ya tawo ya ampakarani kona. Kayà hinalità na koni Pilipi, ya wana, "Ayri tamo manaliw nin pamamangan ya magkasyan pamakan nin habayti ya tawtawo?" 6Hinalità na bayti ta anhoboken na hi Pilipi, piro da--an anan tandà ni Apo Hisos no anyay gaw--en na. 7Tinombay hi Pilipi, ya wana, "Maski alagà waloy bowan ya sowildo nin miha katawo ay ahè maharag nin panaliw tinapay ya ipakan konla maski mani-amò ya igwà ha balang miha." 8Mihayna et ha aw-alagad ni Apo Hisos ya nagngalan Andris ya patel ni Simon Pidro ay naghalità, 9"Ma--in bayri," wana, "nin mihay anak ya lalaki ya ma--in nin limay tinapay boy loway ikan, piro pangno magkasya bayti ha kalak--an nin habayti ya tawtawo?" 10Hinalità konla ni Apo Hisos, "Pa-ikno--en moyoy tawtawo," wana. Kayà hay tawtawo ay nipampiknò ha dikot ta habaytoy dogal ay marikot. Hay lawlalaki ya anti bayro ay mangaliman libo. 11Hapa--eg, hay ginawà ni Apo Hisos ay kinwa na baytoy limay tinapay biha na pinasalamatan ha Diyos. Hin nayari̇̀ nan pinasalamatan ay impapatpel na ha tawtawoy ampipampiknò. Ombayro et ya ginawà na do ha loway ikan, boy binyan na hila angga ha labay la. 12Hin nabhoy hilayna ay hinalità ni Apo Hisos ha aw-alagad na, "Tiponen moyo," wana, "ya sawsobra emen ahè masayang." 13Hapa--eg, hin natipon la baytoy sawsobra do ha limay tinapay ya tilà nin habaytoy tawtawoy nipampangan ay nakapnò et nin labinloway bakol. 14Hin nakit nin tawtawo bayti ya papag-ispantawan ya ginawà ni Apo Hisos ay hinalità la, "Talagan hiya bayti," wanla, "ya Propita ya lomateng bayri ha babon lotà." 15Tandà ni Apo Hisos ya hay bara--nan nin pamakarani kona nin tawtawo ay piliten la ya nin gaw--en ari̇̀. Kayà hiya ay nagsolon nilomakat ha bakil. 16Hin mahilem ana, hay aw-alagad ni Apo Hisos ay nako ha ambay dagat. 17Hin yabi ana ya ayin et hi Apo Hisos ay hinomakay hila ha bangkà, ta na-ona hilaynan lomipay nin mako ha banowan Kapirnawom. 18Totongna, hinomkaw ya angin; kayà hay dawoyon ay hinomlay. 19Hatoy aw-alagad, hin nakapagsagwan hila nin inomabot ha dayò ya manga-anem ya kilomitro ay natamolawan la hi Apo Hisos ya ampowako ha babon lanom ya ampakarani ha bangkà la. Nalimo hila ta agla tandà no hino bayto. 20Piro hinalità konla ni Apo Hisos, "Agkawo malimo," wana, "ta hiko bayti." 21Hapa--eg, maliga hilay namahakay kona ha bangkà. Totongna, hay bangkà la ay ni-abot ha lalakwen la. 22Ika-ibokah, hatoy malakè ya tawo ay anti et bayro ha lipay nin dagat. Tandà lay mimihay bangkà bongat ya anti pon bayro boy hin nog-alih baytoy aw-alagad ay alwan kalamo hi Apo Hisos nin hinomakay ha bangkà. 23Hapa--eg, ma--in nilomateng ya kanayon ya bawbangkà ya na-ibat ha Tibiryas. Habaytoy bawbangkà ay tinonggen ha dani nin habaytoy dogal ya pinanganan nin tawtawo nin tinapay ya pinasalamatan ni Pangino--on Hisos. 24Hin natanda--an nin hatoy kalak--an tawo ya hi Apo Hisos kateng aw-alagad na ay ayin bayro ay hinomakay hila ha bawbangkà, ta lomipay hilan palako ha banowan Kapirnawom nin manikap koni Apo Hisos. 25Hapa--eg, hin ni-abot baytoy tawtawo do ha kagmang dagat ay nakit la bayro hi Apo Hisos boy pinastang la ya, "Apo, nakano ka nakalateng bayri?" wanla. 26Hay intobay konla ni Apo Hisos ay ombayri: "Anhalita--en ko komoyo ya kaptegan ya hay bara--nan no antà antikapen moyo ko ay alwan banà ta nakit moyoy pawpapag-ispantawan ya ginawà ko, no alwan banà ha pamangan moyon tinapay angga ha labay moyo. 27Alwan bongat para ha pamamangan ya angkahirà ya pagpagalan moyo, no alwan hay pagsikapan moyon pagpagalan ay hatoy pamamangan ya makab--i nin biyay ya ayin anggawan. Hiko ya an-ingaten Anak nin Tawo ya mambi komoyo nin ombayroy pamamangan, ta hay Tatay ya Diyos ya nambi kongko nin karapatan nin mangigwà komoyo." 28Hapa--eg, pinastang la hi Apo Hisos, ya wanla, "Anya awod ya dapat nawen gaw--en emen nawen magawà ya kalabayan nin Diyos?" 29Tinombay konla hi Apo Hisos, ya wana, "Hay labay nin Diyos nin gaw--en moyo ay tompel kawo ha inhogò na." 30Kayà nagpastang hila koni Apo Hisos, "Anyay papag-ispantawan ya gaw--en mo ya ma-ipakit mo konnawen emen kayi tompel komo? Anyay gaw--en mo? 31Hay kawka-apo-apowan nawen, hin anti hila ha powiray dogal ay nangan hila nin pamamangan ya an-ingaten Mana ya nangibat ha katatag-ayan ha kama-inan nin Diyos ta ha Halità nin Diyos ay ombayri ya nakaholat: 'Hiya ay nambi konla nin pamamangan ya nangibat ha katatag-ayan ha kama-inan nin Diyos.' " 32Hinalità konla ni Apo Hisos, ya wana, "Anhalita--en ko komoyo ya kaptegan: alwan hi Moysis ya nambi komoyo nin habaytoy pamamangan ya nangibat ha katatag-ayan ha kama-inan nin Diyos, no alwan Tatay koy Diyos ya ampambi komoyo nin peteg ya pamamangan ya ampangibat ha katatag-ayan ha kama-inan na. 33Hay pamamangan ya inggawà nin Diyos ya nangibat ha katatag-ayan ha kama-inan na ay habayto ya pamamangan ya ampambin biyay ha kaganawan tawo." 34Hinalità la koni Apo Hisos, "Apo," wanla, "pirmi mo kayin biyan nin habaytoy ombayro ya pamamangan." 35"Hiko," wani Apo Hisos, "ya pamamangan ya ampambin biyay. Hay ampakarani kongko ay ahè mabitlan, boy hay antompel kongko ay ahè ma-angan. 36"Piro bilang ombayro ha hinalità koyna ay agkawo antompel kongko maski nakit moyo koyna. 37Balang tawoy an-igwà kongko nin Tatay koy Diyos ay pakarani kongko, boy hinoman ya ampakarani kongko ay tanggapen ko. 38Hiko ya nangibat ha katatag-ayan ha kama-inan nin Diyos ay ahè nako bayri nin gomawà nin sarili kon kalabayan, no alwan hay gaw--en ko ay kalabayan nin hatoy nangihogò kongko. 39Hay labay ipagawà kongko nin nangihogò kongko ay ombayri: kaganawan inggawà na kongko ay agko pa-olayan, no alwan asiwa--en ko ta biyayen ko hila ha hoyot ya allo. 40Hay labay nin Tatay koy Diyos ay ombayri: kaganawan ambomalay boy antompel kongko ya Anak nin Diyos ay magkama--in biyay ya ayin anggawan ya bilang biyay nin Diyos, boy hikoy mamiyay konla ha hoyot ya allo." 41Hay Hawhodiyo ay ampipagdalamorom nin ampamintas koni Apo Hisos, ta agla labay baytoy hinalità na ya hiya ya pamamangan ya nangibat ha katatag-ayan ha kama-inan nin Diyos. 42Kayà hinalità la, ya wanla, "Wari̇̀ alwan hiya bayti hi Hisos ya anak ni Hosi? Balay nawen ya tatay na boy nanay na. Antà anhalita--en na ya nangibat ya ha katatag-ayan ha kama-inan nin Diyos?" 43Tinombay konla hi Apo Hisos, "Itegen moyoyna," wana "ya pagdalamorom moyo. 44Ayin tawoy makapakarani kongko no ahè ipakarani kongko nin Tatay koy Diyos ya nangihogò kongko; hay tawoy impakarani kongko nin Tatay ko ay biyayen ko ha hoyot ya allo. 45Hay hinolat nin pawpropita ay ombayri: 'Kaganawan tawo ay toro--an nin Diyos.' Kayà," wani Apo Hisos, "hinoman ya ampanlengè ha Tatay boy angkatoto kona ay ampakarani kongko. 46Ayin nakakit ha Tatay ya Diyos, no alwan haton bongat ya nangibat ha Diyos; hiyan bongat ya nakakit ha Tatay ya Diyos. 47Anhalita--en ko komoyoy kaptegan: hay antompel ay ma--in biyay ya ayin anggawan ya bilang biyay nin Diyos. 48Hiko ya pamamangan ya ampambin biyay. 49Hay kawka-apo-apowan moyo, hin anti hila ha powiray dogal ay nangan hila nin pamamangan ya an-ingaten Mana. Ombayro man ay nati hila simpri. 50Piro hay pamamangan ya anhalita--en ko ay hatoy nangibat ha katatag-ayan ha kama-inan nin Diyos. Hay mangan nin habayti ya pamamangan ay ahè mati. 51Hiko ya pamamangan ya nangibat ha katatag-ayan ha kama-inan nin Diyos. Hiko simpri ya ampambin biyay ya bilang biyay nin Diyos. Hinoman ya mangan nin habayti ya pamamangan ay mabiyay anggan makakanoman. Habayti ya pamamangan ya igwà ko ay laman ko. Ihokò koy sarili ko ha kamatyan emen kaganawan tawo ay magkama--in biyay ya ayin anggawan." 52Banà bayri ha hinalità ni Apo Hisos, hay Hawhodiyo ay nangapididiskosyon nin ombayri: "Pangno na," wanla, "ma-igwà ya sarili na nin ipakan kontamo?" 53Hapa--eg hi Apo Hisos ay naghalità, ya wana, "Anhalita--en ko komoyoy kaptegan: no agmoyo kanen ya laman nin hatoy an-ingaten Anak nin Tawo, boy no agmoyo inomen ya dayà na ay ayin kawon biyay ya ayin anggawan. 54Hinoman ya mangan nin laman ko boy minom nin dayà ko ay ma--in biyay ya ayin anggawan ya bilang biyay nin Diyos, boy biyayen ko ya ha hoyot ya allo. 55Hay laman ko ay peteg ya pamamangan, boy hay dayà ko ay peteg ya inomen. 56Hinoman ya ampangan nin laman ko boy ampinom nin dayà ko ay ampanatili kongko boy hiko ay ampanatili itaman kona. 57Hay nangihogò kongko ay Tatay koy angkabiyay, boy banà kona ay angkabiyay ako. Ombayro itaman, hinoman ya ampakilamo kongko nin ampangan laman ko ay mabiyay nin banà kongko. 58Hiko ya pamamangan ya nangibat ha katatag-ayan ha kama-inan nin Diyos; alwan bilang nin hatoy pamamangan ya kinan nin kawka-apo-apowan moyo ya maski nangan hila nin habayto ay nati hila simpri. Hay mangan nin habayti ya pamamangan ya igwà ko ay mabiyay anggan makakanoman." 59Hinalità bayti ni Apo Hisos hin ampanorò ya ha lo--ob himba--an nin Hawhodiyo do ha banowan Kapirnawom. 60Malakè ya tawo ya ampakilamo koni Apo Hisos ya nakalengè nin habaytoy intorò na. Kateng kanayon ya aw-alagad na ay kalamo bayro. Hapa--eg, ombayri ya hinalità la: "Habaytoy intorò na ay ma-irap tanggapen. Ma--in wari̇̀ mananggap nin habayto?" 61Tandà ni Apo Hisos ya ampagdalamorom baytoy aw-alagad na; kayà hinalità na konla, "Habayto nayi̇̀ ya hinalità ko ya bara--nan para nin halibokotan moyo koyna? 62Anyaman awod ya halita--en moyo no makit moyo ya an-ingaten Anak nin Tawo ya ayin kanayon no alwan hiko ay pa-itag--ay nin magbira ha da--an kon kama-inan? 63Hay ampambi nin biyay ay Ispirito nin Diyos; maski hinoy tawo ay ayin magawà no ha sarili nan bongat. Hay hawhalità ya hinalità ko komoyo ay ampangibat ha Ispirito nin Diyos boy ampambin biyay ya bilang biyay nin Diyos. 64Piro ma--in ongno komoyo ya ahè tompel," wana et ni Apo Hisos, ta pa-ibat et hin hato ay tandà nayna no hino konla ya ahè tompel kona boy no hinoy mangisapakat kona. 65Hinalità et ni Apo Hisos, "Habayti," wana, "ya bara--nan nin hinalità ko komoyo ya ayin tawoy makapakarani kongko no ahè ipakarani kongko nin Tatay ko." 66Pa-ibat hin habayto, kalak--an do ha ampakilako koni Apo Hisos ay agana nakilako kona. 67Hapa--eg, hinalità ni Apo Hisos do ha labinloway alagad na, "Hapa hikawo," wana, "labay moyo nayi̇̀ itaman mog-alih kongko?" 68Tinombay kona hi Simon Pidro, "Pangino--on," wana, "hinoy lakwen nawen pakilamowan ya hikan bongat ya ampangibatan nin hawhalità ya ampambin biyay ya ayin anggawan ya bilang biyay nin Diyos? 69Kayà hapa--eg ay ampinto--o kayi boy tandà nawen ya hika ay nangibat ha Diyos boy ayin kan kapintasan." 70Hapa--eg, hinalità konla ni Apo Hisos, "Hiko ya namili̇̀ komoyon labinlowa, piro hay miha komoyo ay dimonyo." 71Hay antokoyen na ay hi Hodas ya anak ni Simon Iskaryoti, ta hi Hodas, maski miha ya ha labinloway alagad ay hiya ya mangisapakat koni Apo Hisos.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\