HOWAN 8

1Piro hi Apo Hisos ay nako ha Bakil nin Aw-olibo. 2Ika-ibokah, hay hambak et, hi Apo Hisos ay nagbira do ha bali nin Diyos. Bayro ha kolob nin habayto, kaganawan tawo ay ni-o-opong ha mamalibot na. Hapa--eg, niknò hi Apo Hisos ta tinoro--an na hila. 3Mintras ampanorò ya, ma--in mawmangitorò nin kawkapanogo--an boy Pawparisiyo ya nilomateng bayro ya ma--in gitan ya mihay babayi ya nahagep ha pamakilalaki. Habaytoy babayi ay pina-ireng la ha arapan nin kaganawan. 4"Apo," wanla koni Apo Hisos, "habayti ya babayi ay nahagep nawen ha akto ya ampakilalaki. 5Ha kawkapanogo--an nawen ya inggawà ni Moysis, haba--in ya ombahen ya babayi ay dapat batowen anggan mati. Hapa--eg, anyay mahalità mo ya tongkol kona?" 6Ombayroy hinalità la emen la mahagep hi Apo Hisos ha pag-i-ilgo na. Ha ombayro ay magkama--in hilan bara--nan nin mangidimanda kona. Piro hi Apo Hisos ay niyomokò ta nanolat ha lotà nin hay ginamit na nin pinanolat ay tamorò na. 7Hin sigisigi ya pagpastang la kona, hi Apo Hisos ay nireng biha ya naghalità konla, ya wana, "Hinoman komoyo ya ahè nakagawà nin kasalanan ay hiya ya ma-ona nin mamato bayri ha babayi." 8Hapa--eg, hi Apo Hisos ay niyomokò ana et nin nanolat ha lotà. 9Hin nalengè la baytoy hinalità ni Apo Hisos ay mihamiha hilan nog-alih nin nag-ompisa ha pinakamato--a anggan hay nabalag tana ay hi Apo Hisos boy hatoy babayi ya anti bayron naka-i-ireng. 10Hapa--eg, nireng hi Apo Hisos ta pinastang na baytoy babayi, "Ayri hilayna?" wana. "Ayin nayi̇̀ nagkabalag para mamato komo?" 11Tinombay baytoy babayi, "Ayin, Apo," wana. Hapa--eg, hinalità kona ni Apo Hisos, "Hiko man," wana, "ay ahè mamarosa komo. Morong kayna, piro pa-ibat hapa--eg ay agkayna mangoman magkasalanan." 12Ahè naboyot, hi Apo Hisos ay naghalità ana et do ha tawtawo, ya wana, "Hiko ya hawang nin babon lotà. Hinoman ya ampakilamo kongko ay ahè mamiyay ha karegleman, no alwan hay biyay na ay magkama--in nin hawang ya makab--i nin biyay ya ayin anggawan." 13Hapa--eg, hinalità kona nin hatoy Pawparisiyo, "Ayin kowinta ba--in ya pamapteg mo ta tongkol ha sarili mo ya ampaptegan mo." 14Tinombay konla hi Apo Hisos, ya wana, "Maski hiko ya ampamapteg nin sarili ko ay peteg ya anhalita--en ko, ta tandà ko no ayri ko nangibat boy no ayri ko mako. Piro hikawo, agmoyo tandà no ayri ko nangibat boy no ayri ko mako. 15Ampanosga kawo ha ka-ogali--an nin panosgan tawtawo. Hiko ay ahè ampanosga ha maskin hino. 16Piro no manosga ko, hay panosga ko ay tamà, ta alwa kon mimiha ya ampanosga, no alwan hay kalamo ko nin ampanosga ay Tatay koy Diyos ya nangihogò kongko. 17Nakaholat ha kawkapanogo--an moyo ya no mapi-ogmà ya anhalita--en nin loway tawo ay peteg ya pamapteg la. 18Ampaptegan koy tongkol ha sarili ko, boy Tatay koy Diyos ya nangihogò kongko ya ampamapteg et nin tongkol kongko." 19Hapa--eg, pinastang la hi Apo Hisos, "Ayri," wanla, "ya Tatay mo?" Tinombay konla hi Apo Hisos, "Agmoyo," wana, "tandà no hino ya Tatay ko boy no hino ko. No balay moyo ko ay balay moyo simpri ya Tatay ko." 20Hinalità bayti ni Apo Hisos mintras anti ya ha danin kahon ya pangidabo--an nin kowalta ha lo--ob bali nin Diyos, ta bayro ya ampanorò nin tawtawo. Ayin nandakep kona ta alwa et tamà ya oras nin pandakep kona. 21Hinalità ana et ni Apo Hisos do ha tawtawo, "Mog-alih ako," wana. "No ayin akoyna ay tikapen moyo ko, piro mati kawo nin anti et komoyoy kasalanan moyo. Kayà agkawo makalako ha lakwen ko." 22Hapa--eg, hinalità nin hatoy Hawhodiyo, "Magpakamati ya wari̇̀," wanla, "ta hinalità na ya agtamo makalako ha lakwen na?" 23Tinombay konla hi Apo Hisos, "Hikawo," wana, "ay na-ibat bayri ha aypà, piro hiko ay nangibat ha tag--ay. Na-ibat kawo bayri ha babon lotà; hiko balè ay ahè nangibat bayri ha babon lotà. 24Kayà hinalità ko komoyo ya mati kawo nin anti et komoyoy kasalanan moyo. Mati kawon ombayro no agmoyo pinto-owen ya hiko ya Mapangilibri ya inhogò nin Diyos." 25"Hino kan talaga?" wanla kona. Tinombay konla hi Apo Hisos, "Hiko," wana, "baytoy hinalità ko komoyo pa-ibat et hin primiro. 26Malakè ya dapat kon halita--en boy ihosga komoyo. Piro hay nangihogò kongko ay peteg, boy anhalita--en kon bongat ha kaganawan tawo ya bawbagay ya nalengè ko kona." 27Ahè na-intindiyan nin hatoy tawtawo ya hay anhalita--en ni Apo Hisos konla ay tongkol ha Tatay nay Diyos. 28Kayà hinalità konla ni Apo Hisos, "Hiko," wana, "ya an-ingaten Anak nin Tawo. No na-ipakò moyo koyna ha koroh biha moyo ko itag--ay ay matanda--an moyo ya ayin akon sarilin anggaw--en, no alwan anhalita--en kon bongat ya intorò kongko nin Tatay koy Diyos. 29Hay nangihogò kongko ay pirmi kon kalamo. Agna ko an-alihan ta pirmi kon anggaw--en ya bawbagay ya ampakapakonsowilo kona." 30Banà bayro ha hinalità ni Apo Hisos ay malakè ya tinompel kona. 31Hapa--eg, hinalità ni Apo Hisos do ha Hawhodiyo ya ampipantompel kona, "No anhonolen moyo," wana, "ya an-itorò ko ay talagan aw-alagad katawo; 32boy matanda--an moyoy kaptegan, ta hay kaptegan ya mamalayà komoyo." 33Tinombay hila koni Apo Hisos, "Hikayi," wanla, "ay aw-inalalak ni Abraham, boy maski nakakanoman ay alwa kayin alilà nin hinoman. Anyay labay mon totolen ha paghalità mo nin hikayi ay mag--in malayà?" 34Hinalità konla ni Apo Hisos, ya wana, "Anhalita--en ko komoyo ya kaptegan: hinoman ya ampagkasalanan ay anti ha kapangyariyan nin kasalanan. 35Hay alilà ay alwan kabilang ha pamilya; hay anak balè ay ampanatili nin miha ha pamilya anggan makakanoman. 36No hay Anak nin Diyos ya mambi komoyo nin kalaya--an ay talagan peteg kawon malayà. 37Tandà ko ya hikawo ay aw-inalalak ni Abraham, piro ampagsikapan moyo ko nin patyen ta agmoyo antanggapen ya tawtorò ko. 38Anhalita--en ko ya tongkol ha impakit kongko nin Tatay koy Diyos, piro hikawo, hay anggaw--en moyo ay hatoy natotowan moyo ha tatay moyo." 39Tinombay hila koni Apo Hisos, "Hikayi," wanla, "ay aw-inalalak ni Abraham." "No hikawo," wani Apo Hisos, "ay aw-inalalak ni Abraham ay gaw--en moyoy bilang ha ginawà na. 40Hiko ay ampaghalità nin kaptegan ya nalengè ko ha Diyos, piro ampagsikapan moyo kon patyen. Alwan ombayro ya ginawà ni Abraham. 41Hay anggaw--en moyo ay hatoy anggaw--en nin tatay moyo." Tinombay hila koni Apo Hisos, ya wanla, "Hikayi ay alwan anak ha ligaw. Hay tatay nawen ay mimiha ya ayin kanayon no alwan mismon Diyos." 42Hinalità konla ni Apo Hisos, "No Diyos ya Tatay moyo ay labiyen moyo ko, ta ha Diyos ako nangibat. Hay pamako ko bayri ay alwan ha sarili kon kalabayan, no alwan hiko ay inhogò nin Tatay koy Diyos. 43Antà agmoyo angka-intindiyan ya anhalita--en ko? Banà ta hay anhalita--en ko ay agmoyo labay leng--en. 44Hay tatay moyo ay hi Satanas. Hay kalabayan na ay habaytoy anhonolen moyo. Pa-ibat hin ibat, hi Satanas ay mapamati nin tawo. Agna labay ya kaptegan; kayà ni amò ya kaptegan ay ayin kona. Ampagtotol yan kabongkokan ta talagan mabongkok ya, boy kona ampangibat ya kaganawan kabongkokan. 45Hiko balè, hay anhalita--en ko komoyo ay kaptegan; kayà agmoyo ko ampinto-owen. 46Hino komoyo ya makapapteg nin hiko ay nakagawà nin kasalanan? Antà agmoyo ko ampinto-owen ya hay anhalita--en ko komoyo ay kaptegan? 47Hay tawoy anak nin Diyos ay ampanlengè ha anhalita--en nin Diyos. Agmoyo labay manlengè Halità nin Diyos ta hikawo ay alwan anak nin Diyos." 48Hapa--eg hay Hawhodiyo ay tinombay koni Apo Hisos, ya wanla, "Alwa kayi nayi̇̀ tamà ha paghalità nawen nin hika ay Samaritano boy ma--in kan dimonyo?" 49Tinombay konla hi Apo Hisos, "Hiko," wana, "ay ayin dimonyo. Kaporiyan ya an-igwà ko ha Tatay koy Diyos, piro an-insoltowen moyo ko. 50Agko ampanikap kaporiyan para ha sarili ko, piro ma--in ampanikap kaporiyan para kongko boy hiya ya manosga. 51Anhalita--en ko komoyoy kaptegan: hinoman ya homonol ha anhalita--en ko ay ahè mati ta ma--in biyay ya ayin anggawan." 52Hinalità nin Hawhodiyo koni Apo Hisos, "Hapa--eg," wanla, "ay napaptegan nawen ya hika ay ma--in nin dimonyo. Hi Abraham boy pawpropita ay nikati, piro anhalita--en mo ya hinoman ya homonol ha an-itorò mo ay ahè mati. 53Hay ka-apo-apowan nawen ya hi Abraham ay nati kateng pawpropita. Wari̇̀ ampaka-igit ka et konla? Anyay palagay mo ha sarili mo?" 54Tinombay hi Apo Hisos, "No amporiyen ko," wana, "ya sarili ko ay ayin kowinta ya kaporiyan ko. Hay ampambin kaporiyan kongko ay Tatay koy Diyos ya anhalita--en moyo nin Diyos moyo. 55Agmoyo ya balay piro balay ko ya. Mag--in akon mabongkok nin bilang komoyo no halita--en ko ya agko ya balay. Balay ko ya boy anhonolen koy Halità na. 56Hi Abraham ya ka-apo-apowan moyo ay nagtowà ta an-asawan na ya makit nay panlomateng ko bayri ha babon lotà. Hay panlomateng ko ay nakit na; kayà nagtowà ya nin masyado." 57Hinalità ana et nin Hawhodiyo koni Apo Hisos, "Ayin ka et," wanla, "nin limampò ya ta--on; antà anhalita--en mo nin nakit moyna hi Abraham?" 58Tinombay hi Apo Hisos, ya wana, "Anhalita--en ko komoyoy kaptegan: biha in-anak hi Abraham, hiko ay hikoyna." 59Banà bayro ha hinalità ni Apo Hisos, hatoy Hawhodiyo ay nandampot nin bawbato ya pamato la kona, piro agla ya natanda--an ya nilomikol nin nog-alih bayro ha lo--ob bali nin Diyos.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\