LOKAS 11

1Minghan, hi Apo Hisos ay nako ha mihay dogal ta nanalangin. Hin nayari̇̀ yan nanalangin, hay miha ha aw-alagad na ay naghalità kona, ya wana, "Pangino--on, toro--an mo kayi itaman nin manalangin nin bilang ombayro ha ginawà ni Howan Mamiminyag ya tinoro--an nay aw-alagad na." 2Hinalità konla ni Apo Hisos, "Ha panalangin moyo," wana, "ay ombayri ya halita--en moyo: 'Tatay nawen ya Diyos, hay ngalan mo ya ayin kapintasan ay igalang dayi nin kaganawan. Andawaten nawen ya tampol ana dayin lomateng ya pamomo--on mo. 3Biyan mo kayin pamamangan nawen ha allo-allo. 4Patawaren mo kayi ha kawkasalanan nawen, ta ampatawaren nawen ya hinoman ya ampagkasalanan konnawen. Agmo kayi biyan mabiyat ya panobok.' " 5Hapa--eg, hinalità et ni Apo Hisos ha aw-alagad na, "Alimbawà," wana, "miha komoyo ya mako ha balin amigo na nin botlay yabi ta halita--en na ya, 'Amigo, pahagiliyan mo ko pa nin tatloy tinapay mo, 6ta hay amigo ko ya ma--in lalakwen ya nagdaan kongko ay ayin akon mapamakan kona.' 7Hapa--eg, hay itobay na komo nin hatoy amigo moy anti ha lo--ob nin bali na ay ombayri: 'Agmo ko distorbowen, ta hay polta ay nakatarangkayna. Hiko boy aw-anak ko ay ampirà ana; kayà agkoyna labay mibangon nin mambi komo.' 8Anhalita--en ko komoyo," wani Apo Hisos, "agya man mibangon nin mambi nin banà ha pami-amigo moyo ay mapilitan yan mibangon nin mambi komo nin hatoy angka-ilanganen mo ta sigisigi ya pamastang mo kona. 9"Ombayro simpri ha panalangin," wani Apo Hisos. "Kayà anhalita--en ko komoyo: Agkawo tonggen manalangin emen moyo matanggap ya an-ipanalangin moyo; agkawo tonggen makirawat emen kawo biyan nin andawaten moyo; agkawo tonggen mangingat ha Diyos emen na kawo tobayen. 10Hinoman ya ampanalangin ay makatanggap; hinoman ya ampakirawat ay biyan; boy hinoman ya ampangingat ha Diyos ay tobayen. 11"Hinoman komoyon tawtatay, biyan mo wari̇̀ nin otan ya anak mo no makikwa ya komo nin konà? 12O no makikwa yan okoy, biyan mo ya wari̇̀ nin alakdan? 13Maski mangala--et kawo ay tandà moyo nin igwà ya mangahampat ya bawbagay ha aw-anak moyo. Lalò ana ya Tatay moyoy Diyos ya anti ha katatag-ayan ha kama-inan na ay mambi nin Ispirito na ha hinoman ya andomawat kona." 14Hi Apo Hisos ay nama-alih nin dimonyo ha mihay lalaki ya ahè makapaghalità. Hin nog-alih baytoy dimonyo, hatoy lalaki ay nakapaghalità ana. Kayà hatoy kalak--an tawo bayro ay nipag-ispanta. 15Piro ma--in ongnoy naghalità nin, "Hay nambi kona nin kapangyariyan nin mama-alih nin dawdimonyo ay hi Bilsibob ya po--on nin dawdimonyo." 16Hay kanayon ay ampanobok koni Apo Hisos. Ampagaw--en la ya nin papag-ispantawan ya mangibat ha katatag-ayan ha kama-inan nin Diyos ya mamapteg nin hiya ay hi Kristo ya impangakò nin Diyos. 17Piro tandà ni Apo Hisos no anyay an-ihipen la. Kayà hinalità na konla, ya wana, "No ma-in ari̇̀ ya hay ampag-ari-an na ay ampi-a-away ay ahè bomoyot ya pamomo-on na; boy no ampi-a-away ya tawtawoy ampa-iri ha mimihay bali ay ahè bomoyot ya pamilalamo la. 18No kalabanen ni Satanas ya sarili na, pangno bomoyot ya pamomo--on na? Anhalita--en moyo ya ampakapa-alih ako nin dawdimonyo ta hi Bilsibob ya ayin kanayon no alwan hi Satanas ya ampambi kongko nin kapangyariyan. 19No peteg ba--in ya anhalita--en moyo ya ampakapa-alih ako nin dawdimonyo ta binyan akon kapangyariyan ni Bilsibob ya hi Satanas, hapay kawkalamowan moyo, pangno hila ampakapa-alih nin dawdimonyo? Mismon kawkalamowan moyo ya ampamapteg nin hikawo ay talagan mali̇̀. 20Ha kapangyariyan nin Diyos ay ampakapa-alih ako nin dawdimonyo. Ha ombayro, angkapaptegan ya nilomateng ana ya pamomo--on nin Diyos komoyo. 21"Hay ka-alimbawa--an ni Satanas ay makhaw ya lalaki ya naka-armas ta ambantayan nay bali na; banà bayro ay ayin makagalaw nin kawkamama--in na. 22Piro panlomateng nin mas makhaw ya lomaban kona ya ayin kanayon no alwan hiko ay talowen ya. Kowen kona ya aw-armas na ya an-asawan nan makapilibri kona boy hatoy kawkamama--in na ya nakwa na ha kakhawan na ay i-atag-atag nin hatoy nakapatalo kona. 23"Hinoman ya ahè an-omayon kongko ay kontra kongko. Hinoman ya ahè ampanambay nin mangipakarani kongko nin tawtawo ay talagan ampangikakatak." 24Hapa--eg, naghalità ana et hi Apo Hisos, ya wana, "No nog-alih ana ya mala--et ya ispirito ha tawoy pinahokan na ay antomalà ya ha lawak nin mamiliw pama-inawawan na. No ayin yan makit ay halita--en na ha sarili na ya ombayri: 'Magbira ko ha tawoy pina-iriyan ko.' 25Kayà nagbira ya ha tawoy pina-iriyan na. Nakit na ya hatoy tawo ay malinis boy ma-ayos, piro ayin kona ya Ispirito nin Diyos. 26Hapa--eg, nako ya nin nanagyat nin pitoy ispirito ya mas mala--et kisa kona ta mako hila nin pomahok do ha tawo ta bayro hila pa-iri. Kayà hatoy tawo ay lalò niloma--et ya gawgawà kisa hin ona." 27Mintras ampaghalità et hi Apo Hisos ay ma--in mihay babayi do ha kalak--an tawo ya nambolyaw kona, ya wana, "Makalmà ya nangi-anak boy namanonò komo." 28Piro hinalità kona ni Apo Hisos, "Lalò," wana, "nin makalmà ya ampanlengè boy anhomonol ha Halità nin Diyos." 29Hapa--eg, hinalità ni Apo Hisos do ha malakè ya tawoy ampipapaletpet ha mamalibot na, "Hay la--et," wana, "nin tawtawo hapa--eg pana--on! Ampanikap hila nin papag-ispantawan, piro ayin ma-ipakit konla no alwan hatoy papag-ispantawan ya nangyari koni Honas ya propita hin hato. 30Pinaptegan nin Diyos ha tawtaga Ninibi ya hi Honas ay inhogò na. Ombayro itaman kongko ya an-ingaten Anak nin Tawo ay paptegan nin Diyos ha tawtawo hapa--eg pana--on ya hiko ay inhogò na. 31Ha allo nin panonosga, hay rayna ya na-ibat ha bandan bagatan ay magriklamo nin tongkol ha tawtawoy angkabiyay hapa--eg pana--on. Nilibot nay kagitnà nin habayti ya babon lotà ta nako ya bayrin nanlengè torò ni Ari̇̀ Solomon ya maronong, piro anhalita--en ko komoyo ya ma--in bayri hapa--eg nin mas maronong kisa koni Ari̇̀ Solomon. 32Ha allon panonosga, hay tawtaga Ninibi ay magriklamo nin tongkol komoyon tawtawo hapa--eg pana--on, ta pinaghehean lay kawkasalanan la hin nalengè lay in-aral ni Honas. Piro hikawo ay ahè naghehe ha kawkasalanan moyo ya hay ampangaral komoyo hapa--eg ay ayin kanayon no alwan hiko ya mas et koni Honas." 33"Ayin," wani Apo Hisos, "nin tawoy mamagket nin kingki biha na itagò o halokoban nin kalaying, no alwan hay kingki ya pinagketan na ay igwà na ha talagan pambiyanan emen hinoman ya tawoy lomo--ob ay makit nay hawang. 34Hay mata mo ay pinagkahilag nin nawini mo. No ayin dipirinsya ya mata mo ay makit moy kaganawan; piro no ma--in dipirinsya ya mata mo ay mareglem ya tegteg mo. 35Kayà mag-atap ka emen hay hawang ha nakem mo ay ahè domeglem ha kaptegan nin Diyos, 36ta no ampamo--on ya Diyos ha nakem mo boy ha nawini mo ay mahampat ya anggaw--en mo. Bilang ka ha tawoy anti ha lalè kowartoy mahawang. No ayin dipirinsya ya mata mo ay makit moy kaganawan bagay boy tandà mo no ayri ka mako." 37Hin nayari̇̀ hi Apo Hisos nin nanorò ay kinombida ya nin mihay Parisiyo nin makipangan. Kayà nakilako kona hi Apo Hisos. Hapa--eg, niknò hi Apo Hisos ta mangan. 38Hatoy Parisiyo ay nag-ispanta hin nakit na ya hi Apo Hisos ay ahè nag-ibano kompormi ha na-iknawan nin Pawparisiyo ya pag-i-ibano. 39Hinalità kona ni Pangino--on Hisos, "Hikawoy Pawparisiyo," wana, "hay likol nin plato boy losa ay ampakalinisan moyon mahampat, piro hay nakem moyo ay ponò kasakiman boy kala-etan. 40Tawtangah! Alwa nayi̇̀ nin hay Diyos ya namalsa nin nawini ay hiya simpri ya nambi nin nakem? 41Alwan bongat pamamangan boy kowalta ya dapat moyon ipangiri, no alwan ipakit moyoy panlalabi moyo; ta ayin kowinta ya pagrigalo moyo no ayin panlalabi boy pangingangalo. 42"Hikawoy Pawparisiyo, ka-i-ingalo ya mangyari lano komoyo. Ampambi kawo ha Diyos nin ikamapò parti nin tawtanaman moyoy dikot ya balang ya panrikadon pamamangan kateng kaganawan klasin tanaman moyoy dikot, balè ta alwan matoynong ya panonosga moyo ha tawtawo boy agkawo ampanlabi ha Diyos. Talagan dapat moyon igwà ya ikamapò parti nin natikapan moyo, piro agmoyo pa-olayan nin ahè gaw--en ya kanayon ya bawbagay. 43"Hikawoy Pawparisiyo, ka-i-ingalo ya mangyari lano komoyo; ta no anlomo--ob kawo ha himba--an moyo ay labaylabay moyon miknò ha arapan ta papatag ha tawtawo; boy no ampagpasyal kawo ha plasa boy ha arapan nin tawtindawan ay labaylabay moyon ilawen boy igalang nin tawtawo. 44Ka-i-ingalo talaga ya mangyari lano komoyo, ta hikawo ay bilang tinabon ya ayin pakatanda--an. Angkatorakan nin tawtawo, ta agla tandà ya tinabon bayto. Bilang kawon ombayro, ta hay tawtawoy ampakilamo komoyo ay angkagtan moyo ha panggawà kala-etan." 45Hapa--eg miha ha mawmangitorò nin kawkapanogo--an ay naghalità koni Apo Hisos, ya wana, "Apo, haba--in ya hinalità mo ha Pawparisiyo, kateng hikayi ya angka-insolto." 46Tinombay kona hi Apo Hisos, "Hikawo," wana, "ya mawmangitorò nin kawkapanogo--an, ka-i-ingaloy mangyari lano komoyo; ta hay an-ipagawà moyo ha tawtawo ay bawbagay ya ma-irap gaw--en ya hikawo mismo ay ahè ampanggawà nin ombayro. 47"Ka-i-ingaloy mangyari lano komoyo ta ampanggawà kawo nin pawpantyon nin pawpropita ya pinati nin kawka-apo-apowan moyo hin hato. 48Ha ombayro ay an-ipakit moyo ya an-omayon kawo ha ginawà lay pamati nin hatoy pawpropita hin hato. Hilay namati; hikawo itaman ya ampanggawà nin pawpantyon. 49Banà bayri, hay hinalità nin maronong ya Diyos ya tongkol komoyo ay ombayri: 'Mangihogò ako konla nin pawpropita boy hawhogò; hay kanayon ay patyen la boy hay kanayon ay padya-dya--an.' 50Kayà hikawo ya tawtawo hapa--eg pana--on ay parosawan banà ha pamati ha pawpropita pa-ibat hin pinalsa bayti ya babon lotà. 51Anhalita--en ko komoyo ya talagan parosawan ya tawtawo hapa--eg pana--on banà ha pamati nin kaganawan propita pa-ibat koni Abil angga koni Sakariyas ya pinati ha danin altar ya anti ha arapan nin masagradoy kowarto ha bali nin Diyos. 52"Hikawoy mawmangitorò nin kawkapanogo--an, ka-i-ingalo ya mangyari lano komoyo; ta hay kaptegan ya tongkol ha kalibriyan ha kasalanan ay agmoyo impatandà ha tawtawo, boy hikawo mismo ya ahè labay mananggap nin habaytoy kaptegan. Hay tawtawoy labay mananggap nin habaytoy kaptegan ay ansansala--en moyo." 53Hin nog-alih hi Apo Hisos bayro ha bali nin hatoy Parisiyo ya nanagyat kona, hatoy mawmangitorò nin kawkapanogo--an boy hatoy Pawparisiyo ya anhomono kona ay masyadoy panalongat kona. Malakè ya bagay ya ampastangen la kona, 54emen la ya mahagep ha pag-i-ilgo na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\