LOKAS 5

1Mihay allo, hi Apo Hisos ay ampireng ha ambay dagat nin Hinisarit ta ampanorò. Ha panonorò na ay angkadalihekhek ya nin tawtawo ya ampanlengè nin Halità nin Diyos. 2Hapa--eg do ha pingit lanom, hi Apo Hisos ay nakakit nin loway bangkà ya ayin tawo, ta hay ma--in ikon nin hatoy loway bangkà ay nog-alih ta antawahan lay aw-eket la. 3Hi Apo Hisos ay hinomapat do ha mihay bangkà ya ikon ni Simon biha na impaki-ilgo koni Simon ya ipakarayò nan amò baytoy bangkà do ha ambay. Bayro ha bangkà, hi Apo Hisos ay ampiknò nin ampanorò ha tawtawo. 4Hin nayari̇̀ yan nanorò ay hinalità na koni Simon, "Hapa--eg," wana, "ipalako mo ha malalè bayti ya bangkà, biha moyo idabò ya aw-eket moyo emen kawo makakwa nin kawkonà." 5Tinombay hi Simon koni Apo Hisos, "Apo," wana, "Mikakayabi kayin nandabò piro ayin kayin nakwa. Ombayro man, banà ta hinalità mo ay idabò kon oman ya aw-eket." 6Hin na-idabò lay aw-eket la ay maga maginit bayto banà ha kalak--an konà ya nakwa la. 7Kayà kinawey nili Simon baytoy kanayon ya kalamowan la ya anti do ha mihay bangkà ta papatambay hila konla. Nilako hilan tinambayan nin hatoy kalamowan la. Hatoy loway bangkà ay pariho lan pinnò nin kawkonà; hay bangkà la ay malagayna lomdeg. 8Hin nakit ni Simon Pidro bayti ya nangyari ay nanalimokod ya ha arapan ni Apo Hisos biha na hinalità ya ombayri: "Pakarayò ka kongko, Pangino--on, ta hiko ay tawoy makasalanan." 9Hi Simon Pidro boy kaganawan kalamowan na ay nipag-ispanta banà ha kalak--an nakwa lay konà. 10Hay kanayon ya kalamowan lay anti do ha mihay bangkà ay hi Santiyago boy hi Howan ya aw-anak ni Sibidiyo. Kateng hila ay nag-ispanta. Hapa--eg, hinalità ni Apo Hisos koni Simon Pidro, "Agka," wana, "malimo; pa-ibat hapa--eg ay alwa kaynan manlalapet, ta ihogò kata nin mangipakarani kongko nin tawtawo." 11Hapa--eg, in-ambay lay bawbangkà la ta imbalag lay kaganawan, biha hila nakilamo koni Apo Hisos. 12Hin anti hi Apo Hisos ha mihay banowa ay ma--in mihay lalaki bayro ya napohipon liproso. Hin nakit na hi Apo Hisos ay nanlokob ya ha lotà ta naki-i-ingalo ya kona, ya wana, "Apo, no kalabayan mo ay mapakahampat mo bayti ya dipirinsya ko emen lominis ya nawini ko." 13Hapa--eg, impaktang ni Apo Hisos ya gamet na ta inaptoh na baytoy lalaki boy hinalità na, "Labay ko," wana; "kayà lominis ka." Antimano, hay liproso na ay na-alih. 14Hapa--eg, binibilinan ya ni Apo Hisos, "Agmo," wana, "ibalità ha maski hinoy tawo ya tongkol ha nangyari komo. Hay gaw--en mo ay mako ka ha pari̇̀ ta ipakit moy nawini mo ya ayin anan dipirinsya. Mantan kan idolog mo ha Diyos nin bilang ombayro ha impanogò ni Moysis hin hato ya mamapteg ha tawtawo nin hika ay hinomampat ana." 15Piro lalò ana ingat nibahwag ya balità ya tongkol koni Apo Hisos; kayà malakè ya tawoy ampakon manlengè ha an-i-aral na, boy an-ipa-alih la kona ya mawmasakit la. 16Balè hi Apo Hisos ay mabetbet nin pa-alilih bayro ha tawtawo ta ampako yan manalangin ha powiray dogal. 17Mihay allo, mintras ampanorò hi Apo Hisos ay ma--in bayron ampipampiknò ya ongnoy Parisiyo boy mawmangitorò nin kawkapanogo--an. Hila ay na-ibat ha siyodad nin Hirosalim boy ha kaganawan banowa nin probinsyan Galiliya boy probinsyan Hodiya. Hay kapangyariyan nin Pangino--on ay anti koni Apo Hisos; kayà ampakapakahampat ya nin mangama--in masakit. 18Ma--in nakalateng ya ongnoy tawoy ampanapwat nin mihay lalaki ya polonen ya anti ha ondayon. Habaytoy polonen ay labay lan ilo--ob nin ipakarani koni Apo Hisos. 19Piro banà ha kalak--an nin tawo ay aghila makaraan nin lomo--ob. Kayà hay ginawà la ay noli̇̀ hila ha bobongan biha la inabriyan ya bandan ogto ni Apo Hisos, ta bayro la imparaan nin in-aypà baytoy polonen ya anti ha pinanapwatan kona. Inggawà la ya ha pibonakan nin tawtawo ha arapan ni Apo Hisos. 20Hin nakit ni Apo Hisos ya ma--in hilan katetpel ay hinalità na do ha tawoy polonen, "Anak ko," wana, "hika ay pinatawad ana ha kawkasalanan mo." 21Banà bayro ha hinalità ni Apo Hisos ay ni-i-ilgo baytoy Pawparisiyo, ya wanla, "Ha hinalità nin habayti ya tawo ay emen hiya ya makapatawad nin kasalanan. Haba--in ya ginawà na ay panla--et ha Diyos, ta Diyos bongat ya makapatawad nin kasalanan." 22Piro habaytoy anti ha nakem la ay talagan tandà ni Apo Hisos; kayà hinalità na konla, ya wana, "Antà nin ombahen ya an-ihipen moyo? 23Anyay mas maparan mangyari ya halita--en bayri ha polonen, 'Napatawad ana ya kawkasalanan mo,' o 'Mibangon ka ta mowako ka'? 24Ha pamakahampat ko nin habayti ya tawo ay mapaptegan ko komoyo ya hiko ya an-ingaten Anak nin Tawo ay ma--in kapangyariyan bayri ha babon lotà nin mamatawad kasalanan." Hapa--eg, hinalità ni Apo Hisos do ha tawoy polonen, "Mibangon ka," wana, "hapwaten moy pinamir--an mo ta mowako kaynan morong." 25Antimano, nireng baytoy polonen ha arapan nin kaganawan boy hinapwat nay pinamir--an na ta norong yayna nin ampamori ha Diyos. 26Kaganawan tawoy anti bayro ya nakakit nin habaytoy pangyayari ay nipamori ha Diyos boy nipag-ispanta, ya wanla, "Kapapa-ispanta bayti ya pangyayari ya nakit tamo hapa--eg allo." 27Ahè naboyot, hi Apo Hisos ay nilomikol. Hapa--eg, nakakit ya nin mihay tawo ya manininon bo--ih ya nagngalan Matiyo ya naka-iknò ha opisina ya pamayaran bo--ih. Hinalità ni Apo Hisos kona, "Makilamo ka kongko," wana. 28Hay ginawà ni Matiyo ay nireng ta imbalag nay kaganawan biha ya nakilamo koni Apo Hisos. 29Hapa--eg bilang parangal ni Matiyo koni Apo Hisos ay ma--in malhay ya handà ha bali ni Matiyo. Malakè ya manininon bo--ih ya anti bayro boy ma--in et kanayon ya tawtawoy ampakipangan bayro. 30Hay anti bayro ya Pawparisiyo kateng mawmangitorò nin kawkapanogo--an ya anti ha gropo nin Pawparisiyo ay ampaghalità ha aw-alagad nin kontra koni Apo Hisos, ya wanla, "Antà ampakipangan kawo boy ampaki-inom bahen ha mawmanininon bo--ih boy ha tawtawoy alwan mahampat ya pagkatawo?" 31Ombayri ya intobay konla ni Apo Hisos, "Hay tawoy ayin masakit ay ahè ampanga-ilangan nin mananambal; hay ampanga-ilangan bongat nin mananambal ay hatoy ma--in masakit. 32Ombayro itaman ya pamako ko bayri ha babon lotà. Agko nako bayrin mangingat nin tawtawoy ahè ampangamin nin hila ay makasalanan, no alwan nako ko bayri nin mangingat nin tawtawoy ampangamin nin hila ay makasalanan emen la paghehean ya kawkasalanan la." 33Ma--in et ongnoy tawoy naghalità koni Apo Hisos, "Hay ka-ogali--an," wanla, "nin aw-alagad ni Howan Mamiminyag ay mabetbet magpaltan mangan ta ampanalangin. Ombayro simpri ya anggaw--en nin aw-alagad nin Pawparisiyo; piro hay aw-alagad mo ay alwan ombayro, ta maski anyay allo ay ampangan hila boy ampinom." 34Hinalità konla ni Apo Hisos, ya wana, "Ma-ari̇̀ moyo wari̇̀ nin ahè pakanen ya tawtawoy kinombida ha banhal mintras anti bayro konlay kakahal nin babayi? 35Lomateng ya oras nin alihen konla baytoy kakahal nin babayi, boy ha pana--on ya habayto ay magpalta hilan mangan nin banà ha kalele--an la." 36Hapa--eg hi Apo Hisos ay nangi-alimbawà et nin ombayri: "Ayin tawoy manirà nin bayoy dolo ta itakop ha da--an ya dolo; ta no gaw--en na bayto ay hinirà nay bayo, boy hay intakop ya bayo ay alwan bagay ha da--an ya dolo. 37Ayin simprin tawoy mangipalaman nin kapelhan ampa-ahemen ya basi̇̀ ha da--an ya katat ya pambiyanan basi̇̀; ta no gaw--en na bayto, hay bayoy basi̇̀ ay manirà nin da--an ya katat. Hapa--eg hay basi̇̀ ay mabollog boy hay da--an ya katat ay mahirà. 38Hay bayoy basi̇̀ ay dapat ipalaman ha bayoy katat ya pambiyanan. 39Ayin tawoy malabay minom nin bayoy basi̇̀ no naka-inom yayna nin da--an ya basi̇̀, ta hay halita--en na ay ombayri: 'Mas mahampat ya da--an ya basi̇̀.' "


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\