LOKAS 7

1Hin nayari̇̀ tinoro--an ni Apo Hisos baytoy tawtawo ay nagbira ya ha banowan Kapirnawom. 2Bayro ay ma--in mihay alilà nin kapitan nin hondalò ya taga Roma. Habaytoy alilà nin kapitan ya anlabiyen na ay ampagmasakit boy malagayna mati. 3Nalengè nin hatoy kapitan ya tongkol koni Apo Hisos. Kayà nangihogò yan ongnoy mato--a ya Hawhodiyo nin mako koni Apo Hisos, ta ipakitotol la kona ya lakwen nan pakahampaten baytoy alilà ya ampagmasakit. 4Hin ni-abot baytoy inhogò koni Apo Hisos ay naki-i-ingalo hila kona, boy hinalità la et koni Apo Hisos, "Habayti," wanla, "ya tawo ay karapatdapat ha tambay mo. 5Malabi ya kontamon Hawhodiyo, boy hiya ya nangipa-ireng nin himba--an tamo." 6Hapa--eg, nakilako konla hi Apo Hisos. Hin andomani ana hili Apo Hisos do ha bali nin hatoy kapitan ay inhogò nin kapitan ya ongnoy amigo na nin homakbat koni Apo Hisos ta impahalità nay ombayri: "Apo, agkayna magpakil nin mag-abot bayri, ta alwa kon karapatdapat nin mamalako komo ha bali ko, 7boy hiko mismo ay alwan karapatdapat omarap komo. Basta halita--en mon bongat ya homampat bayti ya alilà ko ay homampat ya. 8Hiko man ay anti ha hilong kapangyariyan nin ampakatag--ay kongko nin katongkolan. Ma--in ako itaman nin hawhondalò ya anti ha hilong kapangyariyan ko. No halita--en ko ha miha ya, 'Manigè!' ay manigè ya; no halita--en ko ha miha ya, 'Mako ka bayri!' ay mako ya. No halita--en ko ha alilà ko ya 'Gaw--en mo bayti!' ay gaw--en na." 9Nag-ispanta hi Apo Hisos hin nalengè na bayti ya impahalità nin hatoy kapitan. Hapa--eg, inarap nay kalak--an tawo ya anhomono kona biha na hinalità konla, "Ha aw-inalalak," wana, "ni Israyil, ni miha ay ayin ako et nakit ya ombayri ya katetpel." 10Hapa--eg, hatoy inhogò nin hatoy kapitan ay nagbirayna; nakit la baytoy alilà ya mahampat ana. 11Ahè naboyot, hi Apo Hisos kateng aw-alagad na ay nako ha mihay banowa ya an-ingaten Na--in, boy malakè et ya tawtawoy nakilako konla. 12Hin marani hilayna do ha polta nin banowa ay nakahakbat hilan malakè ya tawoy makon manabon. Hay nati ay lalaki ya mimihay anak nin bawoy babayi. 13Hin nakit ni Apo Hisos baytoy bawoy babayi ay na-ingalowan na, boy hinalità na kona, "Agka manangih," wana. 14Hapa--eg, pinakaraniyan ni Apo Hisos baytoy kahon biha na ginap--an. Kayà tinonggen baytoy ampipamalatay. Hinalità ni Apo Hisos do ha nati, "Anak ko," wana, "mibangon ka." 15Hapa--eg, nibangon baytoy lalaki boy nag-ilgo ya, biha ya inggawà ni Apo Hisos ha nanay na. 16Nikalimo baytoy kaganawan tawo boy pinori lay Diyos nin ombayri: "Makapangyariyan bayti ya propita ya nilomwah kontamo. Nako bayri ya Diyos ta ipatnag nay pangilibri na ha tawtawo." 17Habayti ya ginawà ni Apo Hisos ay nabalita--an nin tawtawo do ha probinsyan Hodiya boy ha mamalibot nin habaytoy dogal. 18Hapa--eg hi Howan Mamiminyag ya anti ha pirisowan ay nilako nin aw-alagad na, ta imbalità la kona ya tongkol ha kaganwan bagay ya ginawà ni Apo Hisos. Hapa--eg, iningat ni Howan ya lowa do ha aw-alagad na 19ta inhogò na nin makon magpastang koni Apo Hisos nin ombayri: "Hika nayi̇̀ baytoy lomateng ya impangakò nin Diyos, o ma--in et kanayon ya anti--en nawen?" 20Hin ni-abot koni Apo Hisos baytoy loway inhogò ni Howan ay hinalità la kona, "Inhogò kayi," wanla, "ni Howan Mamiminyag nin magpastang komo nin ombayri: 'Hika nayi̇̀ baytoy lomateng ya impangakò nin Diyos, o ma--in kayi et anti--en ya kanayon?' " 21Hin habayto ay pinakahampat ni Apo Hisos ya malakè ya ampipagmasakit boy ampipag-irap nin banà ha dawdipirinsya. Ampama-alih ya et nin mawmangala--et ya aw-ispirito ya pinomahok ha tawtawo, boy ampakahampaten nay mata nin bawbowag emen makakit. 22Hapa--eg, hinalità ni Apo Hisos do ha inhogò ni Howan, ya wana, "Magbira kawoyna koni Howan, ta ibalità moyo kona bayti ya nikakit moyo boy nikalengè moyo bayri hapa--eg: hay bawbowag ay ampakakit ana, hay pawpolonen ay ampaka-owakoyna, hay mangama--in liproso ay hinomampat ana, hay tawteek ay ampakalengè ana, hay nikati ay angkapabiyay oman, boy hay Mahampat ya Balità ay an-i-aral ha manga-irap. 23Makalmà ya tawoy ahè angka-alih ya pantotompel kongko." 24Hin norong ana baytoy inhogò ni Howan ay hinalità ni Apo Hisos do ha kalak--an tawo ya tongkol koni Howan. "Hin nilako moyo," wana, "nin biniliw hi Howan do ha powiray dogal, anyay an-asawan moyon makit kona? Mawenek nayi̇̀ nin bilang ha dikot ya angka-ipatomba nin angin? 25Anyay an-asawan moyon makit kona? Nakaholot nayi̇̀ nin maganday dolo? Hay ampagholot nin mangabli ya dolo boy ampamiyay nin pasasà ay hatoy ampa-iri ha pawpalasyo. 26Anyan talaga ya an-asawan moyon makit? Nako kawo nayi̇̀ kona ta an-asawan moyo nin hiya ay propita? Anhalita--en ko komoyo ya igit et ha propita ya nakit moyo. 27Hiya bayti hi Howan ya binanggit ha Halità nin Diyos ya ombayri ya pagkahalità: 'Hay hogò ko ay ihogò kon ma-ona komo nin mangihandà nin pagdanan mo.' 28Anhalita--en ko komoyo ya ombayri," wana et ni Apo Hisos, "Ha kaganawan tawoy in-anak ay ayin makara--eg koni Howan Mamiminyag, balè ha dogal ya ampag-ari--an nin Diyos, hay pinaka-oltimo ay da--eg hi Howan. 29"Hin hato, kaganawan tawo kateng mawmanininon bo--ih ay nanlengè koni Howan, boy hinomonol hila ha kahampatan ya an-ipagawà konla nin Diyos, ta napabinyag hila koni Howan. 30Piro hatoy Pawparisiyo boy mawmangitorò nin kawkapanogo--an ay ahè hinomonol ha kalabayan nin Diyos ya para konla; kayà aghila napabinyag koni Howan." 31Hinalità et ni Apo Hisos ya ombayri: "Anya awod ya pangiparisan ko nin tawtawo hapa--eg pana--on? Anyay pangi-alimbawa--an ko konla? 32Hila ay bilang ha aw-anak ya ampipampiknò ha danin palingki ya ampibobolyaw, ya wanla, 'Antogtogan nawen kawon para ha banhal, piro agkawo antomalek. Ampagkanta kayi nin kanta ya para ha pananabon, piro agkawo ampanangih.' 33Hi Howan Mamiminyag ya nako bayri ay mabetbet nin magpaltan mangan boy agya ninom nin maski anyay alak, piro anhalita--en moyo ya, 'Hiya ay pinahokan nin dimonyo.' 34Hapa--eg ha hiko ya nako bayri ya an-ingaten Anak nin Tawo ya ahè ampagpaltan mangan boy minom ay anhalita--en moyon, 'Hiya ay mahibà, hiya ay maglalahing, boy hiya ay amigo nin mangaha--ol ya mawmanininon bo--ih boy tawtawoy alwan mahampat ya pagkatawo.' 35Ombayro man, hay karonongan nin Diyos ay angkapaptegan nin kaganawan tawoy anhomonol kona." 36Hapa--eg, ma--in mihay Parisiyo ya nangombida koni Apo Hisos nin makipangogto kona. Kayà hi Apo Hisos ay nako bayro ha bali nin hatoy nangombida kona ta mangan. 37Bayro ha banoway habayto ay ma--in mihay babayi ya balaybalay ha kala-etan nin pag-o-ogali̇̀. Nabalita--an na ya hi Apo Hisos ay anti do ha bali nin mihay Parisiyo ta ampangan; kayà nako ya bayron nantan nin ma-alagà ya pabangoh ya nakapalaman ha maganday pambiyanan ya an-ingaten alabastro. 38Ampireng ya pon ha bokotan ni Apo Hisos, biha ya nanalimokod nin ampanangih ya hay lowà na ay an-ipatolò na ha bitih ni Apo Hisos. Hin baha-bahà ana nin lowà ya bitih ni Apo Hisos, hay ginawà nin hatoy babayi ay pinonahan na nin habot na biha na inalekan baytoy bitih ni Apo Hisos. Hapa--eg hay bitih ni Apo Hisos ay binollogan na nin pabangoh. 39Hin nakit bayto nin hatoy Parisiyo ya nangombida koni Apo Hisos ay hinalità na ha sarili na, "No talagan propita bayti ya tawo," wana, "ay tandà na no hino bayti ya babayi ya ampangaptoh kona boy tandà na no anyay klasin babayi bayti ya makasalanan." 40Banà bayro ha an-ihipen ni Simon ay ombayri ya hinalità ni Apo Hisos kona: "Simon," wana, "ma--in akon halita--en komo." "Anya bayto, Apo? Halita--en moyna," tobay ni Simon. 41"Ma--in," wani Apo Hisos, "nin loway tawo ya nangotang ha mihay tawoy mama-otang nin kowalta. Hay inotang nin miha ay alagà nin limanggato. Hay inotang itaman nin hatoy miha ay alagà limampò. 42Hin aghila makabayad ta ayin hilan ma-ibayad ay kinonsinsya hila nin hatoy pinangotangan la. Agnayna impabayaran konla bayto ya inotang la kona. Hapa--eg, hino konlan lowa ya lalò manlabi do ha pinangotangan la?" 43Tinombay hi Simon, "Ha palagay ko," wana, "ay hatoy nangotang nin malakè." "Tamà ya tobay mo," wani Apo Hisos. 44Hapa--eg, inarap ni Apo Hisos baytoy babayi, biha na hinalità koni Simon, "Angkakit mo," wana, "bayti ya babayi? Hin nilomo--ob ako bayri ha bali mo ay agmo ko binyan nin lanom ya pangoyah nin bitih ko; piro habayti ya babayi ay lowà na ya pinangoyah na nin bitih ko boy pinonahan na et nin habot na. 45Ha pananggap mo kongko bayri ha bali mo ay agmo ko inalekan bilang panggalang mo kongko; piro hay bitih ko ay pinag-a-alekan nin habayti ya babayi. 46Agmo simpri pinonahan nin asiti ya habot ko, piro habayti ya babayi, hay bitih ko ay pinonahan na nin pinakama-alagà ya pabangoh. 47Kayà anhalita--en ko komo, maski malakè ya kasalanan nin habayti ya babayi ay pinatawad ana ya kawkasalanan na banà ha masyadoy panlalabi na kongko. Hinoman ya tawoy ampangihip nin ma--in yan amò bongat ya kasalanan ya patawaren kona ay an-ipakit nay a-amò ya panlalabi na." 48Hapa--eg, hinalità ni Apo Hisos do ha babayi, "Hay kawkasalanan mo," wana, "ay pinatawad ana." 49Hatoy kanayon ya tawtawoy anti bayron ampi-a-arap ha lamisawan ay nipaghalità ha sarili la, ya wanla, "Hino bayti ya tawoy kateng kawkasalanan ay ambiyan nan kapatawaran?" 50Hinalità ni Apo Hisos do ha babayi, "Inlibri ka," wana, "nin katetpel mo. Morong kayna ta ma--in kaynan katinekan boy kalighawan."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\