LOKAS 9

1Iningat ni Apo Hisos ya labinloway alagad na nin mititipon, ta binyan na hila nin kapangyariyan boy karapatan nin mama-alih nin kaganawan dimonyoy pinomahok ha tawtawo boy mamakahampat nin ampipagmasakit. 2Hapa--eg, inhogò hila ni Apo Hisos nin mangi-aral nin tongkol ha pamomo--on nin Diyos boy mamakahampat nin ampipagmasakit. 3Piro biha hila pinatigè ni Apo Hisos ay binibilinan na hila, ya wana, "Ha panigè moyo ay agkawo mantan nin anyaman ya bagay, ni baston, pambiyanan pamamangan, pamamangan, kowalta, boy agkawo mantan nin doloy paghagiliyan moyo. 4Makihandà kawo ha hinoman ya ma--in bali ya mananggap komoyo boy manatili kawo bayro angga ha mog-alih kawo ha dogal ya habayto. 5No ma--in kawon malakoy dogal ya agkawo tanggapen nin tawtawo ay alihan moyo baytoy banoway habayto; piro biha kawo mog-alih ay ikampag moyoy gabok ha bitih moyo emen moyo ma-ipakit ya hay Diyos ay ma--in pahang konla banà ha agla pananggap komoyo." 6Hapa--eg, nanigè anay aw-alagad ni Apo Hisos. Nako hila ha bawbinaryobaryo ta an-i-aral lay Mahampat ya Balità, boy ampamakahampat hilan mangama--in masakit ha ayri paman ya dogal. 7Hi Ari̇̀ Hirodis ya ampamo--on ha probinsyan Galiliya ay nabalita--an nay kaganawan bagay ya nangyari ya ginawà ni Apo Hisos. Hapa--eg, angkagoloy nakem na ta hay kanayon ya tawtawo ay naghalità nin hi Howan Mamiminyag ay nabiyay oman. 8Hay kanayon ay naghalità nin nilomwah hi Ilyas ya propita hin hato, piro hay kanayon itaman ay naghalità nin nabiyay oman ya miha ha kanayon ya pawpropita hin hato. 9Hinalità ni Ari̇̀ Hirodis, "Hi Howan ay nati ana," wana, "ta impapotohan kon olo, piro hino bayti ya tawoy ampanggawà nin ombayri ya bawbagay ya angkabalita--an ko?" Hapa--eg, ampagsikapan nan makit hi Apo Hisos. 10Hin nagbira baytoy aw-alagad ay hinalità la koni Apo Hisos ya kaganawan ginawà la. Hapa--eg, gintan hila ni Apo Hisos nin hilahilan bongat nin nako ha banowan Bitsayda. 11Hin nalengè nin kalak--an ya tongkol ha pamog-alih nili Apo Hisos ay kinomamat hila kona. Mahampat ya panananggap ni Apo Hisos konla, boy intorò na konlay tongkol ha pamomo--on nin Diyos, boy pinakahampat nay mangama--in masakit. 12Hin mahilem ana ay napakarani koni Apo Hisos baytoy labinloway alagad na ta hinalità la, ya wanla, "Habayti ay powiray dogal; kayà ipakitotol mo ha tawtawo ya mog-alih hilayna ta mako hila ha mangarani ya bawbaryo emen hila makakit nin pamamangan boy mapakihanda--an la." 13Piro hinalità konla ni Apo Hisos, "Hikawo," wana, "ya mambi konla nin pamamangan." Tinombay hila koni Apo Hisos, "Limay tinapay bongat," wanla, "boy loway ikan bayti ya anti bayri. Maka labay mo kayi nin pahaliwen nin pamamangan ya pamakan nin habayti ya kalak--an tawo." 14Ha kalak--an tawoy anti bayro, hay lawlalaki ay mangaliman libo. Hinalità ni Apo Hisos ha aw-alagad na, "Pa-ikno--en moyo hila," wana, "nin gropogropo ya balang gropo ay mangalimampò katawo." 15Kayà hay ginawà nin hatoy aw-alagad ay pina-iknò la baytoy kaganawan tawo. 16Hapa--eg, kinwa ni Apo Hisos baytoy limay tinapay boy loway ikan. Naninglà ya ta pinasalamatan na ha Diyos, biha na binibi--hil baytoy limay tinapay boy loway ikan. Hapa--eg, inggawà na ha aw-alagad na ta impapatayak na konla ha tawtawo. 17Kaganawan nin habaytoy tawtawo ay nipampangan boy nikabhoy; hatoy natilà ya bawbi--hil ay tinipon nin aw-alagad. Hin natipon la bayto ay nakapnò et nin labinloway bakol. 18Minghan hin ampanalangin hi Apo Hisos nin mimiha na ay napakarani kona ya aw-alagad na. Pinastang na hila, ya wana, "Anyay anhalita--en nin tawtawo? An-ihipen la wari̇̀ no hino ko?" 19Tinombay baytoy aw-alagad, "Anhalita--en nin kanayon ya hika hi Howan Mamiminyag; hay kanayon ay ampaghalità nin hika ay hi Ilyas ya propita hin hato; hay kanayon itaman ay ampaghalità nin hika ay kanayon ya propita hin hato ya nabiyay oman." 20"Hapa hikawo," wani Apo Hisos ha aw-alagad na, "an-ihipen moyo nayi̇̀ no hino ko?" Tinombay hi Pidro, "Hika," wana, "hi Kristo ya impangakò nin Diyos." 21Habayti ya hinalità ni Pidro ay impakabibibilin ni Apo Hisos ha aw-alagad na ya agla ibabalità ha maski hino. 22Ombayri et ya hinalità ni Apo Hisos ha aw-alagad na: "Hiko," wana, "ya an-ingaten Anak nin Tawo ay ka-ilangan magdanas nin masyadoy kadya-dya--an, boy ahè tanggapen nin mawmato--ay mangama--in katongkolan, pawpo--on nin pawpari̇̀, boy mawmangitorò nin kawkapanogo--an. Patyen ako piro ha ikatlon allo ay mabiyay akon oman." 23Hapa--eg, hinalità ni Apo Hisos ha kaganawan, "Hinoman ya labay makilamo kongko," wana, "ay agna honolen ya sarili nan kalabayan, no alwan allo-allo ay te-ehen nay kadya-dya--an nin bilang ampamalatay koroh nin palako ha kamatyan na, ta makilamo ya kongko. 24Hinoman ya ampag-atap nin ahè mati ay mati et bongat, piro hinoman ya mati nin banà kongko ay malibri ta ma--in biyay ya ayin anggawan. 25Wari̇̀ ma--in mapakinabang ya tawoy makapag-ikon nin kaganawan kayamanan bayri ha babon lotà no hay kalolowa na ay mipalako ha impirno? 26Hinoman ya ampangikareng--ey kongko boy ha hawhalità ko, hiko ya an-ingaten Anak nin Tawo ay mangikareng--ey itaman kona pagbira ko. Ha pagbira ko ay ma--in akon kagandawan ya ahè makwan ihipen ya bilang kagandawan nin Tatay koy Diyos ya ombayro et ha kagandawan nin aw-anghil ya kalamo ko ya aw-anghil nin Diyos. 27Anhalita--en ko komoyo ya kaptegan, ma--in ongno bayri komoyo ya ahè mati anggan agla makit ya pamomo--on nin Diyos." 28Nalabah ya mihay dominggo, hi Pidro, Howan, boy hi Santiyago ay gintan ni Apo Hisos ha tag--ay bakil ta manalangin. 29Hapa--eg, mintras ampanalangin hi Apo Hisos ay na-oman ya itsora nin lopa na boy hay dolo na ay pagkapopoti̇̀ ya ampangilimkilim. 30Totongna, ma--in loway lalaki ya biglà nilomwah nin ampaki-ilgo kona. Habayto ay hi Moysis ya namo--on hin hato ha Hawhodiyo boy hi Ilyas ya propita et hin hato. 31Ma--in hilan kagandawan ya ampaki-ilgo koni Apo Hisos, boy hay ampi-i-ilgowan la ay tongkol ha pagkamati ni Apo Hisos ya marani anan mangyari ha siyodad nin Hirosalim. 32Hi Pidro boy kawkalamowan na ay ampikatoloy. Hin naka-imata hila ay nakit lay kagandawan ni Apo Hisos, boy nakit la et baytoy loway lalaki ya kalamo nan ampireng. 33Hapa--eg hin ampog-alih ana hi Moysis boy hi Ilyas do ha kama-inan ni Apo Hisos ay hinalità ni Pidro koni Apo Hisos, "Apo," wana, "mahampat ya anti tamo bayri. Manggawà kayin tatloy pa-ihilongan. Hay miha ay para komo; hay miha ay para koni Moysis; boy hay miha ay para koni Ilyas." Ombayri ya hinalità ni Pidro ta ayin ha nakem na ya anhahalita--en na. 34Mintras ampaghalità hi Pidro ay ma--in leem ya nilomwah ya naka-amey konla. Hay limo nin hatoy aw-alagad hin na-ameyan hila nin hatoy leem ya napa-ogto konla. 35Hapa--eg, ma--in bosis ya ampangibat bayro ha leem ya ampaghalità nin ombayri: "Habayti ya mimihay Anak ko ya pinili̇̀ ko; hiya ya honolen moyo!" 36Hin tinonggen baytoy bosis ay nakit nin aw-alagad ya mimiha ni Apo Hisos. Habayti ya pangyayari ya nakit la ay pinanatili la nin sikrito. Kayà agla imbalità ha maskin hino hin habayton pana--on. 37Ika-ibokah, hin nakalohan ana hili Apo Hisos ya na-ibat ha bakil ay hinakbat ya nin malakè ya tawo. 38Hapa--eg do ha kalak--an nin tawo ay ma--in mihay lalaki ya nambolyaw koni Apo Hisos, ya wana, "Apo, an-ipakitotol ko komo ya biliwen mo bayti ya kasiyasiyawan kon anak ya lalaki. 39Ampambo-angaw ya ta ampahokan ya nin mala--et ya ispirito ya ampangitomba kona. Hay bebey na ay ampagbola-bolà boy pirmi yan angkakhitan ta agya labay alihan nin hatoy mala--et ya ispirito ya anti kona. 40Impaki-ilgo ko ha aw-alagad mo ya pa-alihen la baytoy mala--et ya ispirito piro agla kayan pa-alihen." 41Tinombay hi Apo Hisos, ya wana, "Hikawo ya tawtawo hapa--eg ay talagan ayin katetpel ha Diyos boy masyado kawon ampipagkamali̇̀. Anggan makano ya pagte--eh ko komoyo biha kawo tompel kongko?" Hapa--eg, hinalità ni Apo Hisos do ha tawo, "Gitan mo," wana, "bayri ya anak mo." 42Mintras ampakarani koni Apo Hisos baytoy anak ay impatomba ya nin hatoy dimonyo. Hatoy anak ay kinomdey. Piro minandawan ni Apo Hisos baytoy mala--et ya ispirito nin mog-alih bayro ha anak ta pinakahampat ni Apo Hisos baytoy anak biha na ya inggawà ha tatay na. 43Hatoy tawtawo ay nipag-ispanta ha kapangyariyan nin Diyos. Mintras ampag-ispanta ya tawtawo ha bawbagay ya ginawà ni Apo Hisos ay hinalità na ha aw-alagad na, ya wana, 44"Agmoyo liwawan bayti ya halita--en ko komoyo. Hiko ya an-ingaten Anak nin Tawo ay igwà ha tawtawoy mangama--in katongkolan ya mangipapati kongko." 45Piro habayti ya hinalità ni Apo Hisos ay ahè na-intindiyan nin aw-alagad na. Ahè impatnag konla emen agla ma-intindiyan, boy angkalimo hila itaman nin magpastang koni Apo Hisos no anyay labay totolen nin habayto. 46Hapa--eg hay aw-alagad ni Apo Hisos ay nagkama--in diskosyon no hino konla ya ampaka-igit. 47Piro tandà ni Apo Hisos no anyay anti ha nakem la; kayà nangwa ya nin mihay anak ya mayamò ta pina-ireng na ha dani na. 48Hinalità konla ni Apo Hisos, "Hinoman," wana, "ya mananggap boy mangasiwà nin ombayri ya anak ha ngalan ko ay hikoy antanggapen na. Hinoman ya ampananggap kongko ay alwan bongat hikoy antanggapen na, no alwan antanggapen na et ya nangihogò kongko. Hinoman komoyo ya ma--in pinakama-aypà ya nakem ay hiya ya ampaka-igit ha kaganawan." 49Hapa--eg, hinalità ni Howan koni Apo Hisos, "Apo," wana, "nakakit kayi nin tawoy ampama-alih nin dimonyo ya hay anggamiten na ay ngalan mo. Hina--ad nawen ya ta alwa tamo yan kagropo." 50"Agmoyo ya ha-aren," wani Apo Hisos, "ta hinoman ya alwan kontra komoyo ay kakampi moyo." 51Hapa--eg, hin andomani ana ya allo nin hi Apo Hisos ay gitan ha katatag-ayan ha kama-inan nin Diyos ay minimiha ni Apo Hisos ya nakem na nin mako ha siyodad nin Hirosalim. 52Nangihogò yan ongnoy tawo ya ma-ona kona nin mako ha mihay banowa ha probinsyan Samarya ta manikap nin pakihanda--an la. 53Piro hi Apo Hisos ay ahè tinanggap nin tawtawo bayro, ta tandà la ya mako ya ha Hirosalim nin homamba ha Diyos. Kayà agla ya tinanggap ta hay Hawhodiyo boy tawtaga Samarya ay ahè ampangapisosondò. 54Hin natanda--an bayti ni Santiyago boy Howan ay hinalità la koni Apo Hisos, "Pangino--on," wanla, "labay mo nayi̇̀ mama-aypà kayi nin apoy ya mang-ibat ha katatag-ayan emen hila mikati nin mapo-olan?" 55Piro inarap hila ni Apo Hisos ta hina--ad na hila, 56biha hilay kaganawan ay nako ha kanayon ya banowa. 57Mintras ampowako hila ay ma--in mihay lalaki ya naghalità koni Apo Hisos, ya wana, "Makilako ko komo maski ayri ka mako." 58Hinalità kona ni Apo Hisos, ya wana, "Maski nin aw-ayop ya bilang ha lamiran ay ma--in lobot ya ampa-iriyan, boy hay mawmanokmanok ay ma--in ampa-i-aponan; piro hiko ya an-ingaten Anak nin Tawo ay ayin sarilin pa-iriyan ya pama-inawawan bayri ha babon lotà." 59Ma--in ana et nin mihay lalaki ya pinag-ilgowan ni Apo Hisos, ya wana, "Makilamo ka kongko." Piro tinombay baytoy lalaki koni Apo Hisos, "Apo," wana, "payagan mo ko pon nin morong emen ko ma-ipatabon ya tatay ko." 60Piro hinalità kona ni Apo Hisos, "Hay nati ay pa-olayan mon itabon nin tawtawoy ayin biyay ya ayin anggawan. Kayà manigè ka ta i-aral mo ya tongkol ha pamomo--on nin Diyos." 61Ma--in ana et kanayon ya naghalità koni Apo Hisos, ya wana, "Makilamo ko komo, Pangino--on, piro pa-olayan mo ko pon nin maka-orong ta patawo ko ha pamilya ko." 62Piro ombayri ya intobay kona ni Apo Hisos: "Hinoman," wana, "ya labay makilamo kongko, piro anlabiyen na et ya bawbagay bayri ha babon lotà ay bilang ya ha tawoy ampangararo ya nagpapalingayan. Hay ombayroy tawo ay alwan karapatdapat ha pamomo--on nin Diyos."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\