MARKOS 2

1Nalabah ya ongnoy allo, hi Apo Hisos ay nagbira ha banowan Kapirnawom. Nabalita--an nin tawtawo ya hiya ay anti ha bali ya ampa-iriyan na. 2Ha kalak--an tawoy nako bayron nititipon ay ayin anan pa-iriyan maski ha polta ya pagdanan lomo--ob bayro ha bali. Peleg ampangi-aral hi Apo Hisos konla nin Halità nin Diyos 3ay ma--in nakalateng ya tawtawoy nantan nin mihay lalaki ya polonen ya gitan la bayro koni Apo Hisos. Apat konla nin hatoy nakalateng ya ampanapwat nin hatoy polonen. 4Habaytoy polonen ay agla ma-ipakarani koni Apo Hisos banà ha kalak--an tawo. Hay ginawà la ay noli̇̀ hila ha bobongan ta nilo-atan la ya ogto ni Apo Hisos. Bayro la imparaan nin in-aypà baytoy polonen ya naka-irà ha pinanapwatan kona. 5Hin nakit ni Apo Hisos ya ma--in hilan katetpel ay hinalità na do ha tawoy polonen, "Anak ko," wana, "hika ay pinatawad ana ha kawkasalanan mo." 6Hapa--eg hatoy anti bayron ampiknò ya ongnoy mangitorò nin kawkapanogo--an ay ombayri ya anti ha nakem la, 7"Ha hinalità nin habayti ya tawo ay emen hiya ya makapatawad nin kawkasalanan. Haba--in ya ginawà na ay panla--et ha Diyos, ta Diyos bongat ya makapatawad nin kawkasalanan." 8Piro habaytoy anti ha nakem la ay talagan tandà ni Apo Hisos; kayà hinalità na konla, ya wana, "Antà nin ombahen ya an-ihipen moyo? 9Anyay mas maparan mangyari ya halita--en bayri ha polonen, 'Napatawad ana ya kawkasalanan mo,' o 'Mibangon ka ta hapwaten moy pinamir--an mo biha ka mowako'? 10Ha pamakahampat ko nin habayti ya tawo ay mapaptegan ko komoyo ya hiko ya an-ingaten Anak nin Tawo ay ma--in kapangyariyan bayri ha babon lotà nin mamatawad kawkasalanan." Hapa--eg, hinalità ni Apo Hisos do ha polonen, 11"Mibangon ka," wana, "hapwaten moy pinamir--an mo ta mowako kaynan morong." 12Hapa--eg, nireng baytoy polonen. Antimano, hinapwat nay pinamir--an na biha ya nog-alih bayro. Nakit nin kaganawan ya panapwat na nin pinamir--an na boy nakit la yay nog-alih. Banà bayro ha nakit la ay nag-ispanta hila boy pinori lay Diyos. "Nakakanoman," wanla, "ay agtamo et nakakit nin ombayri ya pangyayari." 13Hapa--eg hi Apo Hisos ay nakon oman ha ambay dagat nin Galiliya, boy malakè ya tawoy nako bayron nakitipon kona. Habaytoy tawtawo ay tinoro--an na. 14Hin nayari̇̀ bayto ay nanigè ana et hi Apo Hisos boy niparaan ya ha opisina ya pamayaran bo--ih. Hi Matiyo ya anak ni Alpiyo ay nakit ni Apo Hisos ya naka-iknò bayro ha pamayaran bo--ih. Hinalità ni Apo Hisos kona, "Makilamo ka kongko," wana. Hi Matiyo ay nireng ta nakilamo koni Apo Hisos. 15Hapa--eg hi Apo Hisos kateng aw-alagad na ay anti ha bali ni Matiyo nin ampangan. Malakè ya mawmanininon bo--ih kateng kanayon ya tawtawoy alwan mahampat ya pagkatawo ay kalamo lan ampangan. Hila bayti ay nipampakihono koni Apo Hisos. 16Hin nakit nin ongnoy Parisiyo ya mawmangitorò nin kawkapanogo--an ya hi Apo Hisos ay ampakipangan ha mawmanininon bo--ih boy ha tawtawoy alwan mahampat ya pagkatawo ay hinalità la ha aw-alagad ni Apo Hisos, ya wanla, "Antà ampakipangan hi Hisos bahen ha ombahen ya pawpagkatawo?" 17Hin nalengè ni Apo Hisos baytoy pastang la ha aw-alagad na ay ombayri ya alimbawà ya intobay na konla, "Hay tawoy ayin masakit ay ahè ampanga-ilangan nin mananambal. Hay ampanga-ilangan bongat nin mananambal ay hatoy ma--in masakit. Ombayro itaman ya pamako ko bayri ha babon lotà. Agko nako bayrin mangingat nin tawtawoy ahè ampangamin nin hila ay makasalanan, no alwan nako ko bayri nin mangingat nin tawtawoy ampangamin nin hila ay makasalanan." 18Minghan, hin nagpaltan nangan ya aw-alagad ni Howan Mamiminyag kateng Pawparisiyo banà ha panhohomonol la ha ka-ogali--an nin Hawhodiyo, hi Apo Hisos ay pinakaraniyan nin ongnoy tawo ta hinalità la kona, ya wanla, "Antà hay aw-alagad ni Howan boy aw-alagad nin Pawparisiyo ay ampagpaltan mangan, ta hay aw-alagad mo ay ahè ampagpaltan mangan?" 19Ombayri ya intobay konla ni Apo Hisos: "Ma-ari̇̀ wari̇̀ nin magpaltan mangan ya tawtawoy kinombida ha banhal mintras anti et konla baytoy kakahal nin babayi? Mintras anti et konla baytoy kakahal nin babayi ay aghila magpaltan mangan. 20Piro lomateng ya oras ya alihen konla baytoy kakahal nin babayi; ha allon habayto ay magpalta hilan mangan." 21Hapa--eg hi Apo Hisos ay nangi-alimbawà et nin ombayri: "Ayin tawoy mangitakop nin bayoy ritaso ha da--an ya dolo, ta no gaw--en na bayto, hay bayoy intakop ay manirà nin hatoy da--an ya dolo; kayà lalò homlay ya ginit. 22Ayin simprin tawoy mangipalaman nin kapelhan ampa-ahemen ya basi̇̀ ha da--an ya katat ya pambiyanan basi̇̀, ta no gaw--en na bayto, hay bayoy basi̇̀ ay manirà nin da--an ya katat. Hapa--eg hay basi̇̀ ay masayang boy hay katat ay mahirà. Hay bayoy basi̇̀ ay dapat ipalaman ha bayoy katat ya pambiyanan." 23Mihay allon Sabado, allon pama-inawa nin Hawhodiyo, mintras ampowako hili Apo Hisos, hila ay niparaan ha ma--in tawtanaman ya trigo. Hay aw-alagad na ay nipanggetè nin trigo. 24Hapa--eg, ma--in bayron Pawparisiyo ya nakakit konla. Kayà hinalità la koni Apo Hisos, "Biliwen moy aw-alagad mo," wanla, "antà anggaw--en la ba--in ya ha kawkapanogo--an tamo ay labag gomawà nin ombahen no allon pama-inawa?" 25Ombayri ya hinalità konla ni Apo Hisos, "Wari̇̀ agmoyo et nabaha ya nakaholat ya ginawà ni Dabid hin hato hin binomitil ya kateng kawkalamowan na ta na-obohan hila nin pamamangan? 26Nilomo--ob ya ha bali nin Diyos ta nangwa yan tinapay ya indolog ha Diyos. Nangan yan hatoy tinapay boy pinakan nay kawkalamowan na maski kontra ha kawkapanogo--an tamo ya mangan nin habayto, ta hay ma-ari̇̀ bongat mangan nin habayto ay pawpari̇̀. Hay pinakapo--on nin pawpari̇̀ hin habayto ay hi Abiyatar ya pinomayag nin hi Dabid ay mangwa nin habaytoy tinapay." 27Hinalità et ni Apo Hisos ha Pawparisiyo, "Hay allon pama-inawa ay inggawà nin Diyos para ikahampat nin tawo; agna pinalsa ya tawo nin para ha allon pama-inawa. 28Kayà hiko ya an-ingaten Anak nin Tawo ay ma--in karapatan maghalità no anyay tamà gaw--en no allon pama-inawa."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\