MATIYO 10

1Hapa--eg, iningat ni Apo Hisos ya labinloway alagad na nin pakarani kona ta binyan na hila nin kapangyariyan mama-alih nin dawdimonyoy pinomahok ha tawtawo, boy binyan na hila et nin kapangyariyan mamakahampat nin kaganawan tawoy ma--in masakit boy dipirinsya. 2Habayti ya ngawngalan nin labinloway pinili̇̀ nan pag-alagad na: hi Simon ya an-ingaten et Pidro, hi Andris ya patel ni Pidro, hi Santiyago boy hi Howan ya mipatel ya aw-anak ni Sibidiyo, 3hi Pilipi, hi Bartolomi, hi Tomas, hi Matiyo ya manininon bo--ih, hi Santiyago ya anak ni Alpiyo, hi Tadyo, 4hi Simon ya mapagmalasakit ha nasyon Israyil, boy hi Hodas Iskaryoti ya nangisapakat koni Apo Hisos. 5Habayti ya labinloway alagad ay inhogò ni Apo Hisos boy binibilinan na hila nin ombayri: "Agkawo mako ha dawdogal nin alwan Hawhodiyo boy ha dawdogal nin Sawsamaritano. 6Hay lakwen moyon bongat ay kapariho tamon aw-inalalak ni Israyil ya kowinta tawtopay nitawon. 7I-aral moyo konla ya hay pamomo--on nin Diyos ay maranina. 8Pakahampaten moyoy ampipagmasakit kateng mangama--in liproso, mamabiyay kawon nati, boy mama-alih kawon dawdimonyoy pinomahok ha tawtawo. Hay kapangyariyan moyon manggawà nin ombayri ay tinanggap moyo nin ayin bayad; kayà agmoyo pabayaren ya tawtawoy matambayan moyo. 9Ha panigè moyo ay agkawo mantan gintò, pilak, o tangsò. 10Agkawo simpri mantan pambiyanan pamamangan, dolo ya paghagiliyan, sapatos, o baston. Dapat hay mambin angka-ilanganen moyo ay hatoy matambayan moyo. 11"Pami-abot moyo ha mihay banowa o baryo ay manikap kawon tawoy an-igalang ya handà mamapa-iri komoyo, ta bayro kawo manatili kona angga ha mog-alih kawo bayro ha dogal ya habayto. 12Pamakalo--ob moyo ha bali ay pakahampat kawoy maghalità ha tawtawo bayro nin, 'Magkama--in kawon katinekan.' 13No mahampat ya pananggap komoyo nin tawtawo ha bali ya habayto ay panatiliyen moyo bayto konlay hinalità moyo, piro no agla kawo tanggapen ay bawi--en moyo baytoy hinalità moyo. 14Hinoman ya ma--in bali o ha ayriman ya dogal ta agla kawo tanggapen, pamog-alih moyo ay ikampag moyoy gabok ha bitih moyo emen la matanda--an ya alwan mahampat ya ginawà la komoyo. 15Habayti ya halita--en ko komoyo: ha allon panonosga, maski mangala--et ya tawtawo ha siyodad nin Sodoma boy Gomora ay mas hilay ingalowan nin Diyos kisan hatoy tawtawoy ahè nananggap komoyo." 16"Leng--en moyo!" wana et ni Apo Hisos ha aw-alagad na. "Hay tawtopa ay manga-amò boy ayin kayan lomaban ha mandisgrasya konla. Hikawo ya bilang tawtopa ay an-ihogò kon mako ha tawtawoy inogali̇̀ tigri. No pangno kagaling mag-atap ya aw-otan emen aghila mapati boy no pangno ka-amò ya kawkalapati ay mag--in kawo itaman ombayro. 17Mag-atap kawo ha tawtawoy mangi-arap komoyo ha hosgado, ta ha lo--ob himba--an nin Hawhodiyo ay bogbogen la kawo. 18Banà kongko, hikawo ay gitan lan i-arap ha gawgobirnador boy ha kanayon ya ampipamo--on. Ha pangyayari ya habayto, hikawo ay mamapteg nin tongkol kongko ha arapan la boy ha alwan Hawhodiyo. 19Pantan la komoyo ha hosgado ay agkawo mahlak no pangno moyo idipinsa ya sarili moyo o no anyay halita--en moyo, ta hay halita--en moyo ha oras ya habayto 20ay ahè mangibat ha sarili moyon ihip, no alwan mangibat ha Ispirito nin Tatay tamoy Diyos. 21"Ma--in tawo ya mangipapati nin pawpatel nay lalaki, boy ma--in tatay ya mangipapati nin anak na. Ma--in itaman aw-anak ya lomaban ha mawmato-antawo la biha la ipapati. 22Banà ha pamakilamo moyo kongko, hikawo ay pag-inakitan nin kaganawan tawo. Piro hay makatagal ha kadya-dya--an boy ampanatilin antompel kongko angga ha ka-anggawan nin biyay na ay ma--in kalibriyan. 23No padya-dya--an kawo ha mihay banowa ay mowayo kawon mako ha kanayon ya banowa. Anhalita--en ko komoyo ya agmoyo mayari̇̀ ya an-ipagawà ko komoyo ha kaganawan dogal ha nasyon Israyil anggan hiko ya an-ingaten Anak nin Tawo ay makabira bayri. 24"Ayin antoro--an ya makara--eg ha ampanorò kona, boy ayin alilà ya makara--eg ha amo na. 25Kayà no anyay ampangyari ha ampanorò ay ombayro itaman ya mangyari ha antoro--an. Ombayro simpri ha alilà. No anyay ampangyari ha amo na ay ombayro itaman ya mangyari kona. Kayà no pangno ya anggaw--en la kongko ya manonorò komoyo ay ombayro simpri ya gaw--en la komoyo. Hiko ay iningat lan Bilsibob. Alwa wari̇̀ mas mala--et ya i-ingat la komoyo?" 26"Agmoyo kalimowan ya tawtawoy ampamadya--dyà komoyo ta ayin nakatagò ya ahè mipatnag, boy ayin sikrito ya ahè mibolgar. 27No anyay anhalita--en ko komoyo nin sikrito ay halita--en moyon bolgaran ha kaganawan, boy no anyay an-i-ananah komoyo ay halita--en moyon ibo-angaw. 28Agmoyo kalimowan ya mapamati ta nawini moyon bongat ya kaya lan patyen, piro hay kalolowa nin pinati la ay agla mapati; no alwan hay kalimowan moyo ay Diyos ya ma--in kapangyariyan mamati nin nawini boy mantan nin kalolowa ha impirno. 29Alwa nayi̇̀ nin hay loway pipit ay angka-ilakò nin alagà mihay sintimos bongat? Ombayro man, maski miha konla ay ahè matata ha lotà no ahè payagan nin Tatay tamoy Diyos. 30Piro hikawo, maski habot moyo ay tandà nin Diyos no ongnoy bilang. 31Kayà agkawo malimo ta hikawo ay mas ma-alagà kisa ha malakè ya pipit." 32Hinalità et ni Apo Hisos ya ombayri: "Hinoman ya mamapteg ha tawtawo nin hiya ay ampakilamo kongko, hiko ay mamapteg itaman ha arapan nin Tatay koy Diyos ha katatag-ayan ha kama-inan na nin habaytoy tawo ay ampakilamo kongko. 33Piro hinoman ya ampangipogla--oh kongko ha tawtawo nin hiya ay ahè ampakilamo kongko ay paptegan ko itaman ha arapan nin Tatay koy Diyos ha katatag-ayan ha kama-inan na ya habaytoy tawo ay ahè nakilamo kongko." 34"Maka an-ihipen moyo nin hay bara--nan nin pamako ko bayri ha babon lotà ay emen hay tawtawo ay magkama--in katinekan. Alwan ombayro ta banà kongko, hay tawtawo ay mangapikokontra. Hay kanayon ay homonol kongko; hay kanayon itaman ay mag-inakit kongko. 35Banà ha pamako ko bayri, hay anak ya lalaki ay komontra ha tatay na, hay anak ya babayi ay komontra ha nanay na, boy hay manoyang ya babayi ay komontra ha ampò nay babayi. 36Hay mas mahigpit mikokontra ay hatoy anti ha mihay pamilya. 37"Hinoman ya ampanlabi ha tatay na o ha nanay na nin mas et ha panlalabi na kongko ay alwan karapatdapat mag--in alagad ko; hinoman ya ampanlabi ha anak na nin mas et ha panlalabi na kongko ay alwa ya simprin karapatdapat mag--in alagad ko. 38Hinoman ya ahè labay magdanas kadya-dya--an nin bilang ampamalatay koroh nin palako ha kamatyan na, boy ahè labay makilamo kongko ay alwan karapatdapat mag--in alagad ko. 39Hinoman ya ampag-atap emen agya mati ay mati et bongat, piro hinoman ya mati nin banà kongko ay ma--in biyay ya ayin anggawan." 40"Hinoman ya ampananggap komoyo ay ampananggap kongko, boy hinoman ya ampananggap kongko ay antanggapen na simpri ya Diyos ya nangihogò kongko. 41Hay ampananggap ha hogò nin Diyos banà ta hiya ay inhogò nin Diyos ay ma--in yan tanggapen ya primyo ya bilang ombayro ha tanggapen nin hatoy hogò nin Diyos. No tinanggap moy tawoy mahampat nin banà ha kahampatan na ay ma--in kan tanggapen ya primyoy bilang ombayro ha tanggapen na. 42Habayti ya halita--en ko komoyo; hinoman ya mambin inomen ya lanom ya malay--ep ha maski pinaka-oltimo ya alagad ko, ta biyan na ya banà ta hiya ay alagad ko, habaytoy mambi ay makatanggap simpri nin primyo."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\