MATIYO 23

1Hapa--eg, hinalità ni Apo Hisos do ha kalak--an tawo kateng ha aw-alagad na, ya wana, 2"Hay mawmangitorò nin kawkapanogo--an boy Pawparisiyo ya binyan katongkolan mangipalinaw nin kawkapanogo--an ya inggawà ni Moysis. 3Kayà dapat moyon honolen ya kaganawan bagay ya halita--en la komoyo. Piro agmoyo towaren ya anggaw--en la, ta hay an-itorò la komoyo ay agla anggaw--en. 4Hay tawtawo ay ampagaw--en lan malakè ya bagay ya ma-irap honolen, piro hilan mismo ay ahè ampanambay ha panggawà nin ombayro. 5Kaganawan bagay ya anggaw--en la ay an-ipakit lan bongat ha tawtawo emen hila poriyen. Hay bawbirsikolo nin Halità nin Diyos ay an-igwà la ha malhay ya pambiyanan ya katat, biha la itakel ha waweng la boy ha braso la; boy hay pawpalamoy nin dolo la ay an-ikarà la. 6No ma--in okasyon, hay labay lan pamikno--an ay ha dani nin hatoy ma--in pa-okasyon, boy ha lo--ob nin himba--an ay labay lan miknò ha arapan ha pamikno--an nin importantin tawo. 7No ampagpasyal hila ha plasa boy ha arapan nin tawtindawan ay labay lan ilawen boy igalang nin tawtawo, boy labay la et nin ingaten 'Mangangaral'. 8"Piro hikawo ay agkawo pa-ingat nin ombayro. Mimihay Mangangaral moyo boy hikawoy kaganawan ay mipapatel. 9Bayri ha babon lotà ay agkawo dapat mangingat nin Tatay ha maski hinoy tawo, ta Diyos ha katatag-ayan ha kama-inan na ya dapat moyon bongat ingaten nin 'Tatay.' 10Agkawo pa-ingat nin 'manonorò' ta mimihay Manonorò moyo ya ayin kanayon no alwan hiko hi Kristo ya impangakò nin Diyos. 11Emen kawo mag--in pinakamalhay ay magmaka-aypà kawon magsirbi. 12Hinoman ya ampangipagmalhay nin sarili na ay angka-alihan dangal, boy hinoman ya ampagmaka-aypà ay ampagkama--in dangal." 13"Lano ay ka-i-ingaloy mangyari komoyon mawmangitorò nin kawkapanogo--an boy komoyon Pawparisiyo ta hikawo ay mawmagkakanwari̇̀! Hay kanayon ya labay pomahok ha dogal ya ampag-ari--an nin Diyos ay agmoyo ampayagan boy mismon hikawo ay ahè malabay pomahok bayro. 14(Lano ay ka-i-ingaloy mangyari komoyon mawmangitorò nin kawkapanogo--an boy komoyon Pawparisiyo, ta hikawo ay mawmagkakanwari̇̀! Angkowen moyoy kamama--in nin bawbawoy babayi biha kawo mamakit nin masyadon karà panalangin. Banà bayri ha anggaw--en moyo ay lalò bomyat ya iparosa komoyo.) 15"Ka-i-ingaloy mangyari komoyon mawmangitorò nin kawkapanogo--an boy komoyon Pawparisiyo ta hikawo ay mawmagkakanwari̇̀! Anlomipay kawo ha dagat nin mako ha marayò ya dogal, ta ampanlek kawo nin maski mihay makombinyo moyo. No nakombinyo moyo yayna, hay an-itorò moyo kona ay makapipalako kona ha impirno, boy mag--in yan mas mala--et kisa komoyo. 16"Ka-i-ingaloy mangyari lano komoyon mawmangitorò nin kawkapanogo--an boy komoyon Pawparisiyo! Hikawo ay bilang bawbowag ya ampangakay ha pangitorò moyo nin ombayri: 'Ayin kowinta ha hinoman ya magpangakò nin maghompà ha bali nin Diyos, piro hinoman ya magpangakò nin maghompà ha gintò ya anti ha bali nin Diyos ay ahè ma-ari̇̀ nin agna geperan baytoy pangakò na.' 17Hikawo ay bilang bawbowag ya tawtangah! Wari̇̀ mas importanti baytoy gintò kisa masagradoy bali nin Diyos? 18An-itorò moyo et ya ombayri: 'Ayin kowinta ha hinoman ya magpangakò nin maghompà ha altar ya anti ha bali nin Diyos, piro hinoman ya magpangakò nin maghompà ha indolog nin inggawà ha babon altar ay ahè ma-ari̇̀ nin agna geperan baytoy pangakò na.' 19Talagan bilang kawon bawbowag! Wari̇̀ mas importanti baytoy indolog nin inggawà ha babon altar kisa hatoy masagradoy altar? 20Kayà hay tawoy magpangakò nin maghompà ha altar ya anti ha bali nin Diyos ay ampaghompà ya kateng ha kaganawan indolog nin inggawà ha babon altar; 21boy hay ampagpangakò nin maghompà ha bali nin Diyos ay ampaghompà ya et ha Diyos ya ampa-iri bayro. 22No hay tawoy ampaghompà nin magpangakò, ta ha paghompà na ay anhabtan nay katatag-ayan ya kama-inan nin Diyos ay ampaghompà ya ha trono ya anti bayro kateng ha Diyos ya ampiknò bayro ha trono. 23"Ka-i-ingaloy mangyari komoyon mawmangitorò nin kawkapanogo--an boy komoyon Pawparisiyo ta hikawo ay mawmagkakanwari̇̀! Ampambi kawo ha Diyos nin ikamapò parti nin tawtanaman moyoy dikot ya balang ya panrikadon pamamangan. Piro agmoyo anhonolen ya pinaka-importantin bagay ya bilang ha matoynong ya panonosga, pangingangalo, boy katapatan. Talagan dapat moyon igwà ya ikamapò parti nin natikapan moyo, piro agmoyo pa-olayan ya mas importanti ya bagay. 24Hikawo ay bilang bawbowag ya mangangakay. Agkawo makaregdeg nin manggawà kasalanan ya bilang kayamò gamogamo piro ampakaregdeg kawon manggawà kasalanan ya bilang kalhay ayop ya kamel. 25"Ka-i-ingaloy mangyari komoyon mawmangitorò nin kawkapanogo--an boy komoyon Pawparisiyo ta hikawo ay mawmagkakanwari̇̀! Hay likol nin plato boy losa ay ampakalinisan moyon mahampat, piro hay nakem moyo ay ponò kasakiman boy kala-etan. 26Hikawoy Pawparisiyo ya bilang bawbowag, ka-ilangan linisan moyo pon ya kanakeman moyo nin bilang ha losa boy plato ya anggamiten moyo. Ha ombayro, kateng gawgawà moyo ay mag--in malinis. 27"Ka-i-ingaloy mangyari komoyon mawmangitorò nin kawkapanogo--an boy komoyon Pawparisiyo ta hikawo ay mawmagkakanwari̇̀! Bilang kawo ha pantyon ya nilinisan ya likol ta pinapoti̇̀, balè ha lalè nin habayto ay poro bot--o nin tawoy nabolok. 28Hikawo ay ombayro. Hay kahampatan ay an-ipakit moyon bongat ha tawtawo, piro hay nakem moyo ay pono-ponò pagkakanwari̇̀ boy kasalanan." 29- 30Hinalità et ni Apo Hisos, "Ka-i-ingaloy mangyari komoyon mawmangitorò nin kawkapanogo--an boy komoyon Pawparisiyo ta hikawo ay mawmagkakanwari̇̀! Anggaw--en moyoy pawpantyon nin pawpropita ya pinati nin kawka-apo-apowan moyo, boy an-adornowan moyoy tinabon nin hatoy mangahampat ya tawtawoy pinati la, ya wamoyo, 'No hikayi dayi ay tawoyna hin pana--on nin kawka-apo-apowan nawen ay agkayi naki-emen ha ginawà la ya namati.' 31Ha paghalità moyo nin habayto ay ampaptegan moyo ya talagan hikawo ay aw-inalalak nin hatoy nipamati nin pawpropita. 32Sigi, yari--en moyo baytoy kala-etan ya ahè nayari̇̀ nin kawka-apo-apowan moyo. 33"Hikawo ay bilang aw-otan ya ma--in dità banà ha kala-etan moyo. Wari̇̀ mapa-alilihan moyoy kaparosawan ha impirno? 34Kayà emen kawo lalò komasalanan ha tegteg nin Diyos ay mangihogò ako komoyo nin pawpropita, tawtawoy mangaronong, boy mawmanonorò. Hay ongno konla ay patyen moyo, boy hay kanayon ay ipakò moyo ha koroh. Hay kanayon ay barogen ha lo--ob nin hawhimba--an moyo boy kamaten hila ha balang banowa ta padya-dya--an. 35Banà bayri ay mipalako komoyoy kaparosawan ha pamati nin mangahampat ya tawtawo, pa-ibat koni Abil angga koni Sakariyas ya anak ni Barakiyas. Hi Sakariyas ya pinati moyo ha danin altar ya anti ha arapan nin masagradoy kowarto ha bali nin Diyos. 36Habayti ya halita--en ko komoyo: hay tawtawo hapa--eg pana--on ya mananggap kaparosawan ha pamati nin habaytoy pawpropita." 37Hinalità et ni Apo Hisos, ya wana, "Tawtawo ha Hirosalim, hikawo ya ampamati nin pawpropita boy ambatowen moyo baytoy inhogò bahen komoyo. Ongnoy bisis katawon labay kopkopen nin bilang ha pangopkop nin to--an manok ha sawsisiw na, piro agmoyo labay nin pakopkop kongko. 38Hapa--eg ay hikawoyna ya ba-alà bahen ha ampa-iriyan moyoy siyodad ta pa-olayan katawoyna. 39Anhalita--en ko komoyo ya agmoyo koyna makit oman anggan agmoyo halita--en ya, 'Makalmà ya anlomateng ha ngalan nin Pangino--on.' "


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\