MATIYO 28

1Nalabah ya allon pama-inawa ya allon Sabado, hay hambak et nin allon Dominggo, hi Mariya ya taga Magdala kateng hatoy mihay Mariya ay nakon nanlek nin hatoy pinangitabonan koni Apo Hisos. 2Hapa--eg, biglà nanlayon nin pagkahokaw biha hay anghil nin Pangino--on ay nona--oy ya nangibat ha katatag-ayan ha kama-inan nin Diyos, ta intolid na baytoy bato ya pinanarà nin hatoy poltan pinangitabonan biha ya niknò ha babo nin habaytoy bato. 3Hay lopa na ay ampakapolag ta bilang kahawang kimat boy hay dolo na ay pagkapopoti̇̀. 4Ha kalimowan nin hatoy bawbantay ya nakakit nin hatoy anghil ay nipamegpeg hila boy nikatomba ta nika-alomati. 5Hapa--eg hatoy anghil ay naghalità do ha bawbabayi, "Agkawo malimo," wana. "Tandà ko ya hay antikapen moyo ay hi Apo Hisos ya impakò ha koroh. 6Hiya ay ayin bayri ta nabiyay yan oman nin bilang ombayro ha hinalità na. Mako kawo bayri ta biliwen moyo ya pinangigwa--an kona, 7biha kawo manandali̇̀ nin mako ha aw-alagad na ta halita--en moyo konla ya ombayri: 'Hiya ay nabiyay anan oman, boy hapa--eg hiya ay ma-ona komoyo nin mako ha probinsyan Galiliya; bayro moyo ya makit.' Habayti ya hinalità ko komoyo ay tanda--an moyo." 8Hapa--eg hatoy bawbabayi ay midyo nalimo piro napnò hilan kaligawan. Nanandali̇̀ hilan nowayon mako ha aw-alagad, ta ibalità la baytoy impabalità konla nin hatoy anghil. 9Ha pamowayo la ay biglà lan nahakbat hi Apo Hisos ya naghalità konla nin, "Magkama--in kawon katinekan," wana. Napakarani hila kona ta tinomakeh hila ha bitih na boy hinomamba hila kona. 10Hinalità konla ni Apo Hisos, "Agkawo malimo," wana. "Manigè kawoyna ta ibalità moyo ha pawpinatel ko ya mako hila ha probinsyan Galiliya ta bayro la ko makit." 11Mintras anti ha daan baytoy bawbabayi, hay ongno do ha ampipagbantay nin hatoy tinabon ay nako ha siyodad nin Hirosalim, ta imbalità la ha pawpo--on nin pawpari̇̀ baytoy kaganawan nin nangyari. 12Hatoy pawpo--on nin pawpari̇̀ ay pinatipon lay mawmato--ay mangama--in katongkolan, ta ni-i-ilgo hila nin soholan la baytoy hawhondalò. Kayà binyan lan malhay ya alagà 13boy hinalità la, ya wanla, "Halita--en moyo ya hay bangkay ni Hisos ay tinakaw nin aw-alagad na hin yabi hin angkatoloy kawo. 14Maski malengè bayti nin gobirnador ay ayin kawon dapat ihipen ta hikayi ya ba-alà nin makitotol kona." 15Hapa--eg hatoy kowalta ya sohol ay tinanggap nin hatoy nipagbantay boy hinalità la baytoy impahalità konla. Angga hapa--eg ay ombayro et ya tototolen nin Hawhodiyo. 16Hapa--eg hatoy labimmihay alagad ay nakoyna ha probinsyan Galiliya do ha bakil ya hinalità ni Apo Hisos nin lakwen la. 17Hin nakit la hi Apo Hisos ay hinomamba hila kona maski ma--in ongno konla ya nagdoda nin hiya ay alwan hi Apo Hisos. 18Hi Apo Hisos ay napakarani konla nin naghalità, ya wana, "Na-igwà ana kongko ya kaganawan kapangyariyan ha katatag-ayan ha kama-inan nin Diyos boy bayri ha babon lotà. 19Kayà manigè kawoyna nin mako ha kaganawan dogal, ta hay tawtawo ay toro--an moyo nin tompel kongko emen hila mag--in aw-alagad ko. Ha ngalan nin Tatay boy Anak boy Ispirito nin Diyos ay binyagan moyo hila, 20boy toro--an moyo hilan homonol ha kaganawan bagay ya immanda ko komoyo. Tanda--an moyo: hiko ay pirmi komoyo angga ha ka-anggawan nin babon lotà."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\