PILIPOS 2

1Ampakapakhaw nayi̇̀ nin nakem moyo ya pamakilamo moyo koni Pangino--on Hisokristo? Ampakahahaliwa nayi̇̀ komoyo ya panlalabi na? Ma--in kawo nayi̇̀ nin pamakilamo ha Ispirito nin Diyos? Mahampat nayi̇̀ ya nakem moyo nin mangingangalo ha miha ta miha? 2No ombayro, pimimihawen moyoy ihip, panlalabi, boy nakem moyo emen moyo malobos ya kaligawan ko. 3Anyaman ya bagay ya gaw--en moyo ay agmoyo gaw--en nin banà ha kalabayan moyo nin maka-igit ha kanayon, o banà et ha kahambogan moyo, no alwan magmaka-aypà kawo nin nakem ha miha ta miha. Agmoyo ihipen nin hikawo ay mas mahampat kisa ha kanayon. 4Alwan bongat sarili moyon ikahampat ya ihipen moyo, no alwan ihipen moyo et ya ikahampat nin kanayon. 5Magkama--in kawo nin ka-ihipan ya bilang ha ka-ihipan ni Pangino--on Hisokristo. 6Hiya, maski Diyos ya katayo--an na ay agna pinangoligtanan ya pagkapantay na ha Diyos, 7no alwan hay pagkaDiyos na ay agna inihip. Hay sarili na ay intowad nan tawo, boy hiya ay nagsirbi nin emen alilà. 8Hin nag--in yan tawo ay nagmaka-aypà ya boy hinomonol ha Diyos angga ha kamatyan, maski hatoy kamatyan ya ipakò ha koroh ya kamatyan nin tawo ya sobray kala-etan. 9Banà ha kahonolan na ay pinarangalan ya nin Diyos, boy binyan ya nin ngalan ya igit ha kaganawan ngalan 10emen ha ngalan ni Apo Hisos, kaganawan anti ha katatag-ayan ha kama-inan nin Diyos, ha babon lotà kateng ha kalale-lale--an lotà ay mipanalimokod nin homamba kona. 11Kaganawan tawo ay maghalità nin hi Hisokristo ya Pangino--on. Habayto ay ikapori nin Tatay ya Diyos. 12Anlabiyen kon pawpatel, no pangnoy panhohomonol moyo ha Diyos hin anti ko bahen komoyo ay mas kawo dayin homonol hapa--eg ha ayin ako bahen. Ipagpatoloy moyoy panggogomalang moyo ha Diyos emen agkawo makagawà nin anyaman ya bagay ya agna pangonsowilowan angga ha malobos ya kalibriyan ya anti ana komoyo. 13Diyos ya anggomawà nin mambi komoyo nin kalabayan boy kakayawan gomawà nin sarili nan kalabayan. 14Kaganawan bagay ya an-ipagawà komoyo nin Diyos ay gaw--en moyo nin ayin riklamo boy agkawo mikokolpya 15emen hikawo ya aw-anak nin Diyos ay mag--in malinis boy mag--in nin ayin kala-etan. Ha ombayro, hikawo ay ahè mapintasan ha pama-iri moyo ha tawtawoy mangala--et ya ahè anggomalang ha Diyos. Bilang ha bawbito--en ya anhomawang ha langit ay ombayro kawo mag--in hawang konla 16mintras an-ibalità moyo konla ya Halità ya ampangibatan nin magkama--in biyay ya ayin anggawan. No ombayroy gaw--en moyo ay ma--in akon kaligawan nin mangipagmalhay komoyo lano ha allon magbira hi Pangino--on Hisokristo, ta hay pagpagal ko komoyo ay ahè nasayang. 17Hin hato, no ampagpati nin ayop ya an-idolog nin para ha Diyos, habaytoy pinati ya ayop ay ambollogan nin i-inomen. Ombayro itaman, no hay katetpel moyo ha Diyos ay angka-ilanganen et ya dayà ko nin idolog ay ikaliga ko maski patyen ako boy makiliga ko komoyon kaganawan. 18Ha ombayro itaman ay dapat kawon magtowà boy makiligaliga kongko. 19An-omasa ko ya no kalabayan ni Pangino--on Hisos ay tampol kon palakwen bahen hi Timotiyo emen lomiga ya nakem ko pamakatandà ko kona nin kapapa-hal moyo. 20Ayin anan kanayon ya bilang kona ya ampakimimiha kongkon pagnanakem nin mangimalasakit para ha ikahampat moyo, 21ta hay kanayon ay ampangihip bongat nin para ha sarili la; agla an-ihipen ya para koni Pangino--on Hisokristo. 22Piro tandà moyoyna ya hi Timotiyo ay napaptegan ya hiya ay mapahimala--an. Ha pananambay na kongko nin magsirbin mangi-aral nin Mahampat ya Balità ay bilang ya ha anak ya ampanambay ha tatay. 23An-omasa ko nin tampol ko yan ma-ihogò bahen pamakatandà ko no anyay mangyari kongko bayri ha pirisowan, 24boy an-omasa ko ya no kalabayan nin Pangino--on ay tampol ako itaman makalako bahen. 25An-ihipen ko ya ka-ilangan kon pa-orongen bahen hi Ipaprodito ya patel tamoy inhogò moyon manambay bayri kongko. Hiya ay kapara kon ampagsirbi boy kapara kon pinagkahondalò nin Diyos. 26Pa-orongen ko ya bahen ta angkalengew yayna komoyon kaganawan. Agya mapalagay banà do ha balità ya ni-abot komoyo ya tongkol ha pagmasakit na. 27Peteg nagmasakit ya nin grabi boy na-ampoling yan nati. Piro iningalowan ya nin Diyos kateng hiko emen agko magkama--in nin masyadoy kalele--an. 28Hapa--eg ay labay kon maka-orong yayna bahen emen kawo lomiga pamakakit moyo konan oman. Ha ombayro ay ma-alih itaman ya halak ko ya tongkol komoyo. 29Kayà pakaliga kawoy mananggap kona ta hiya ay patel ha Pangino--on. Igalang moyoy tawtawo ya bilang kona 30ta ha panggogomawà na nin para koni Pangino--on Hisokristo ay na-ampoling yan nati. Inhobò nay biyay na ha kamatyan emen na magawà kongko ya tambay ya agmoyo nagawà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\