PILIPOS 3

1Hapa--eg, habayti ya mahalità ko, pawpatel ko: pakaliga kawo ha Pangino--on. Agko anhomawà iholat bayti ya inholat koyna komoyo hin hato ta habayti ay ikahampat moyo. 2Atapan moyo baytoy bilang aw-aho ya tawtawoy manga-ilig nin manggawà kala-etan. Ha panonorò la ay an-ipilit lan patoli̇̀ ya tawtawo ta andap la no ha ombayroy pamamaraan para mag--in anak nin Diyos. 3Hitamo ay ayin pamahimalà ha ombayroy pamamaraan ya kina-ogali--an gaw--en ha nawini. Para kontamo, nag--in tamon anak nin Diyos ta ma--in nangyari ha nakem tamo, boy ha tambay nin Ispirito nin Diyos ay ampakahamba tamo ha Diyos, boy hay amporiyen tamo ay hi Pangino--on Hisokristo. 4No ha bagay, ma--in akon sapat ya bara--nan nin pahimala--an baytoy kina-ogali--an ya kawkapanogo--an nin Hawhodiyo. No an-ihipen nin hinoman ya ma--in yan katoynongan nin pahimalà ha ombayroy gawà ay lalò akoyna, 5ta hiko ay tinoli̇̀ hin ikawalon allo ko ha kahawangan. Hiko ay Israylita ya na-ibat ha lipi̇̀ ni Binhamin, boy hiko ay talagan Hodiyo. Tongkol ha panhohomonol ko ha kawkapanogo--an nawen Hawhodiyo ay miha ko ha Pawparisiyo. 6Ha kahipegan kon homonol ay ampadya-dya--an koy kaganawan gropon mangama--in katetpel ha Pangino--on. Hiko ay ahè mapintasan ha kahampatan kon homonol ha kawkapanogo--an nin Hawhodiyo. 7Piro hin tinompel ako koni Pangino--on Hisokristo, kaganawan bagay ya andap ko pon no ma--in pakinabang ay imbilang koynan ayin silbi. 8Talagan kaganawan bagay ay imbilang kon ayin silbi ta pinahiliyan ko nin lalò ma-alagà ya pagkatandà koni Pangino--on kon Hisokristo. Alang-alang kona ay impalagay koyna nin alwan ma-alagà ya kaganawan bagay. Habayto ay kowinta imbasora koyna emen ako makapakilamo kona. 9Ha ombayro ay magkama--in akon kahampatan ya mangibat kona. Agko ampaghangad nin ya magkama--in kahampatan nin banà ha panhohomonol ko ha kawkapanogo--an no alwan ha pantotompel ko koni Pangino--on Hisokristo. Ha pantotompel ko kona ay ginawà nin Diyos nin hiko ay mahampat. 10Hay anhangaren ko tana hapa--eg ay malobos ya pagkatandà ko koni Pangino--on Hisokristo, boy maranasan ko ya hay biyay ko ay angkabayo nin banà ha kapangyariyan nin pangabiyay nan oman. Anhangaren ko et ya mag--in ako nin emen kona ha pagdanas na nin kadya-dya--an, boy hay da--an pagkatawo ko ya anhomonol ha sarilin kalabayan ay agana makit kongko, ta hin nati hi Pangino--on Hisokristo ay kowinta nati ko itaman. 11Ha ombayri, hiko ay an-omasa nin maski mati ko ay biyayen akon oman. 12Tongkol bayro ha anhangaren ko ya pagkatandà koni Pangino--on Hisokristo ay agko an-ipalagay nin nagawà koyna bayto o lobos anay kahampatan ko, no alwan ampagsikapan kon mag--in ombayro, ta habaytoy bara--nan nin hiko ay pinag-ikon ni Pangino--on Hisokristo. 13Pawpatel ko, agko an-ihipen nin nag--in akoynan ombayro, piro habayti ya mihay bagay ya anggaw--en ko: anliwawan koynay nakaraan ta ampagsikapan kon aboten baytoy bawbagay ya an-arapen. 14Kayà bilang akon ampowayo nin mabilis anggan mi-abot ako ha anggawan emen ko matanggap ya primyo. Ha panggogomawà ni Pangino--on Hisokristo ay pinili̇̀ ako nin Diyos emen ko matanggap ya iprimyo na kongko do ha katatag-ayan ha kama-inan nin Diyos. 15Habaytoy kaganawan hinalità ko ya dapat mag--in ka-ihipan tamon mangatibay ana ha pantotompel, piro no kahalako ya pangingintindi moyo ha maski anyay bagay ay ipalinaw nin Diyos komoyo. 16Hay ka-ilangan bongat ay ipagpatoloy tamo nin honolen baytoy natotowan tamo. 17Pawpatel ko, manowad kawo kongko, boy obsirbawan moyoy biyay nin tawtawoy nipampanowad ana kongko. 18Hay betbet kon hinalità komoyo hin hato, boy an-itangihtangih ko et nin halita--en komoyo hapa--eg ya ma--in malakè ya tawo ya kawka-away ni Pangino--on Hisokristo ta angkakit ha biyay la ya hila ay salongat ha an-itorò ya tongkol ha pagkamati na hin impakò ya ha koroh. 19Hila ay mipalako ha kaparosawan ya ayin anggawan, ta hay andiyosen la ay mangala--et ya kalabayan nin nawini la, boy hay an-ipagmalhay la ay bawbagay ya dapat ikareng--ey. An-ihipen lan bongat ya bawbagay bayri ha babon lotà. 20Piro hitamo ay alwan ombayro, ta hay talagan dogal tamo ay ha katatag-ayan ha kama-inan nin Diyos. Bayro mangibat ya Mapangilibri ya hi Pangino--on Hisokristo ya an-anti--en tamo ya lomateng. 21Bayowen nay nawini tamo ya ma--in kamatyan, ta gaw--en na nin ayin kamatyan nin bilang ha nawini na ya ma--in maganday kahawangan. Hay gamiten na nin pamayon nawini tamo ay kapangyariyan na ya pinamahokò na nin kaganawan bagay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\