IMPATNAG 14

1Hapa--eg, hin nanegteg akoyna et ay nakit koy bakil ya an-ingaten Siyon, boy anti bayron naka-ireng baytoy Oybon Topa kalamo nay magato boy apatapò boy apat ya libo (144,000) katawo. Ha balang waweng nin habaytoy tawtawo ay ma--in nakaholat ya ngalan nin habaytoy Oybon Topa boy ngalan nin Tatay nay Diyos. 2Hapa--eg, nakalengè ako nin bosis ya ampangibat ha katatag-ayan ha kama-inan nin Diyos. Habaytoy bosis ay emen tonoy nin lanom ya ampagtata ha behay, boy emen tonoy nin makhaw ya korol, boy emen et tonoy alpa ya antogtogen nin tawtawo. 3Hatoy magato boy apatapò boy apat ya libo (144,000) katawo ay ampipagkanta nin bayoy kanta. An-omarap hila ha trono nin Diyos, boy do ha apat ya pinalsa ya ma--in biyay, boy do ha mangama--in katongkolan. Ayin kanayon ya makatoto nin hatoy angkantawen la, no alwan hilan bongat baytoy magato boy apatapò boy apat ya libo (144,000) katawo ya timbeh nin hatoy Oybon Topa bayri ha babon lotà. 4Habayti ya tawtawo ay ahè nakagawà nin kasalanan ha bawbabayi boy aghila nipag-ahawa. Aghila ampakihiyay do ha Oybon Topa maski ayri ya mako. Hila ya timbeh ha kasalanan boy pinili̇̀ nin pag-ikon nin Diyos boy pag-ikon nin hatoy Oybon Topa. Hila et ya ka-ona-onawan ha kanayon ya tawtawoy mikalibri. 5Aghila nakapagtotol nin kabongkokan boy ayin hilan nagawà ya maski anyay kapintasan. 6Hapa--eg, nakakit akoyna et nin kanayon ya anghil ya anlompad ha ogto ha bandan langit. Anti konay Mahampat ya Balità ya ayin angga. Hatoy Mahampat ya Balità ay ibabalità na ha kaganawan tawo ha babon lotà; ha balang nasyon, balang lahi̇̀, balang klasin halità, boy ha balang lipi̇̀. 7Inhokaw nay bosis nan naghalità, ya wana, "Hay Diyos ay igalang moyo boy parangalan, ta nilomateng anay pana--on nin panonosga na ha tawtawo. Hambawan moyoy Diyos ya namalsa nin langit, babon lotà, dagat, boy kaganawan ampangibatan nin lanom." 8Hapa--eg, hinomonoy ikalwan anghil nin naghalità, ya wana, "Nahirà ana! Masyadoy pagkahirà nin malhay ya siyodad nin Babilonya! Hay gawgawà ha siyodad ya habayto ay panay ka-alayan. Hay tawtawo bayro ay emen babayi ya nama-inom nin alak ya pinanlahing nin tawtawo, ta antoro--an lay kanayon nin manggawà ka-alayan nin emen konla." 9Hapa--eg, hinomonoy ikatlon anghil ya makhaw ya bosis nin naghalità, ya wana, "Kaganawan hatoy ampipanhomamba bayro ha ayop ya kapapalimo, boy ha ribolto nin habayto, boy napamarka ha waweng la o ha gamet la nin ngalan nin habayto, 10hay pahang nin Diyos ay kowinta ipa-inom konla nin emen alak. Habaytoy masyadoy pahang nin Diyos ay kowinta mapa--it ya alak ya ibollog ha losa, ta ipa-inom na ha tawtawo ya hay labay totolen ay igwà na hilan padya-dya--an ha apoy boy asopri. Habaytoy pangyayari ay makit nin aw-anghil nin Diyos boy makit nin hatoy Oybon Topa. 11Ahè ma-anggawan ya ahok nin apoy ya ampama-irap konla. Ayin hilan ka-inawawan ta hay pama-irap konla ay ayin tegen allo yabi banà ha panhomamba la bayro ha kapapalimoy ayop boy ha ribolto nin habayto, boy ha hinoman ya napamarka nin ngalan nin habaytoy ayop." 12Kayà hay nag--in tawtawo nin Diyos ay pagte-ehan lay kadya-dya--an ha panhohomonol la ha pawpanogò nin Diyos boy ha pantotompel la koni Pangino--on Hisos. 13Hapa--eg, nalengè koy bosis ya ampangibat ha katatag-ayan ha kama-inan nin Diyos, ya wana, "Iholat mo bayti: pa-ibat hapa--eg, makalmà ya tawtawoy mati nin ma--in pantotompel ha Pangino--on". "Talagan makalmà hila," wanan Ispirito nin Diyos, "ta makapa-inawa hilayna ha pagsikap lan gomawà nin para ha Diyos, boy ma--in hilan matanggap banà ha kahampatan nin gawgawà la." 14Hapa--eg, hin nanegteg akoyna et ay nakakit akon mapoti̇̀ ya leem ya bayro ay ma--in naka-iknò ya bilang tawo. Habayto ay nakakoronan gintò boy naka-oligtan nin gagapah ya pagkatarem. 15Hapa--eg, ma--in kanayon ya anghil ya nilomwah nin nangibat ha bali nin Diyos. Hay an-ibolyaw na do ha anti ha leem ya naka-iknò ay ombayri: "Gamiten moyna ya gagapah mo ta pana--on ana para manggapah. Hay a-alawahanen ha babon lotà ay nawotò ana." 16Hapa--eg hatoy anti bayro ha leem ya naka-iknò ay ginamit nayna ya gagapah na; inalawah nay a-alawahanen ha babon lotà. 17Mihayna et ya anghil ya nilomwah nin nangibat ha lo--ob bali nin Diyos do ha katatag-ayan ha kama-inan nin Diyos. Habaytoy anghil ay ma--in itaman nin gagapah ya matarem. 18Hapa--eg, ma--in nilomway kanayon ya anghil ya nangibat ha altar do ha lo--ob bali nin Diyos. Habaytoy anghil ya ampama-alà ha apoy ay nambolyaw nin naghalità do ha anghil ya ma--in matarem ya gagapah, ya wana, "Gamiten moynay gagapah mo nin mangalawan aw-obas ha babon lotà ta hay aw-obas ay nikawotò ana." 19Kayà hatoy anghil, hay gagapah na ay ginamit na ha babon lotà ta inalawah nay aw-obas. Hay inalawah na ay intapon na ha pamehpehan nin aw-obas ya hay labay totolen ay ipatanam nin Diyos ya pahang na ha tawtawoy kontra kona. 20Hatoy pamehpehan ay anti ha likol nin siyodad. Hapa--eg, pinehpeh baytoy aw-obas. Hay habaw ya nilomwah ya ayin kanayon no alwan dayà nin hatoy in-alimbawà ha aw-obas ay nandanoh nin inomabot ha tatlonggato boy lowampò ya kilomitroy dayò boy mihay mitro boy kagitnà ya lalè.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\