IMPATNAG 15

1Hapa--eg, nakakit akon kanayon ya masyadoy papag-ispantawan ha katatag-ayan ha kama-inan nin Diyos. Ma--in bayron pitoy anghil ya balang miha konla ay ma--in gitan ya pamadya--dyà nin tawtawo ha babon lotà. Habayti ya pamadya--dyà ya kalalampohan pahang nin Diyos ya iparosa na ha tawtawo. 2Hapa--eg, nakit ko et bayro ya bilang salaming ya emen kalawang dagat boy ma--in lamoy apoy. Nakit ko et baytoy tawtawo ya nakatalo do ha kapapalimoy ayop boy ha ribolto nin habayto, boy habaytoy tawtawo ay ahè napatalon napamarka nin nomiron ngalan nin habayto. Hila baytoy tawtawo ay anti ha dani nin hatoy salaming ya emen kalawang dagat boy ma--in hilan alpa ya anggamiten nin panogtog ya inggawà konla nin Diyos. 3Ampipagkanta hila ya hay angkantawen la ay kanta ni Moysis ya magsisirbi nin Diyos boy kanta nin hatoy Oybon Topa. Ombayri ya kanta la: "Pangino--on Diyos ya Pinakamakapangyariyan, kaganawan gawà mo ay ahè mapantayan boy kapapa-ispanta. Hika ya Ari̇̀ ha kaganawan nasyon. Kaganawan pamamaraan mo ay matoynong boy tamà. 4Kaganawan tawo ay anggomalang komo boy ampambin dangal ha ngalan mo. Ayin kanayon ya ayin kapintasan no alwan hikan bongat, Pangino--on. Kaganawan tawo ha balang nasyon ay mako komo; homamba hila komo ta nipatnag konla ya kahampatan nin gawgawà mo." 5Hin nayari̇̀ bayto ay nakit ko ya do ha katatag-ayan ha kama-inan nin Diyos ay nalo-atan ya bali nin Diyos, boy ha lo--ob nin habayto ay nakit ko ya pinangigwa--an nin kasondo--an nin Diyos ha tawtawo. 6Ha bali nin Diyos ay ma--in nilomwah ya pitoy anghil ya ma--in kakayawan nin mambin pitoy klasin pamadya--dyà ha tawtawo ha babon lotà. Hay hawholot nin habaytoy aw-anghil ay maganday klasin doloy mapoti̇̀ boy hay balabal ya nakabelebel ha nebneb la ay gintò. 7Hapa--eg miha do ha apat ya pinalsa ya ma--in biyay ay nambi ha balang miha do ha pitoy anghil nin yawong ya gintò ya ponò nin pahang nin Diyos ya angkabiyay anggan makakanoman. 8Hatoy bali nin Diyos ay napnò nin ahok ya nangibat ha kagandawan kahawangan boy ha kapangyariyan nin Diyos. Ayin makapahok bayro anggan ahè malabah baytoy pitoy bagay ya pamadya--dyà ya anggitan nin hatoy pitoy anghil.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\