IMPATNAG 18

1Hin nayari̇̀ bayto ay nakakit akon kanayon ya anghil ya ampag-aypà ya nangibat ha katatag-ayan ha kama-inan nin Diyos. Habaytoy anghil ay ma--in masyadoy kapangyariyan boy hay babon lotà ay nahawangan nin masyadoy kahawangan na. 2Nambo-angaw yan naghalità, ya wana, "Nahirà ana! Hay malhay ya siyodad nin Babilonya ay nahirà ana! Ampa-iriyan ana hapa--eg nin dawdimonyo boy mangala--et ya aw-ispirito. Habayto hapa--eg ya siyodad ay kama-inan ana nin kaganawan klasin manokmanok ya katowà boy maremek. 3Habaytoy siyodad ya kowinta babayi ya pota ya ma--in kagagaw--an ha tawtawo ha kaganawan nasyon nin manggawà nin kala-etan ya bilang ha anggaw--en na ya kowinta alak ya impa-inom na konla. Hay aw-ari̇̀ ha babon lotà ay namabayi kona, boy hay mawmagninigosyo ay niyomaman nin banà ha ka-alayan nin gawgawà na." 4Hapa--eg, nakalengè akoyna et nin ampag-ilgo ya hay bosis ay ampangibat ha katatag-ayan ha kama-inan nin Diyos, ya wana, "Hikawoy tawtawo ko, mog-alih kawo ha siyodad ya haba--in ya kowinta mala--et ya babayi emen agkawo makapaki-emen kona nin manggawà kawkasalanan, boy emen agna kawo makalamo nin parosawan. 5No pibabantowen ya kawkala-etan ya nagawà na ay mi-abot anggan langit banà ha kalak--an kasalanan ya nagawà na, boy ahè angkaliwawan nin Diyos baytoy kawkala-etan na. 6No pangnoy pamadya--dyà na ay ombayro itaman ya pamadya--dyà kona, piro dobli ya pamadya--dyà ya gaw--en kona nin banà ha gawgawà na. No pangno kadya--dyà ya impadya--dyà nay kowinta matapang ya alak ya impa-inom na ay dobliyen ya katapangan ya ipa-inom kona. 7Nagpasasà ya boy nagmalhay. Hay ka-eteban nin habayto ay kadya-dya--an boy kalele--an ya ipatanam kona, ta hay anhalita--en na ha sarili na ay ombayri: 'Hiko ay rayna boy alwa kon bawo. Maski makakano ay agko lomelè!' 8Banà ta ombayroy anti ha ihip na, ha mihay allo, lomateng konay pamadya--dyà ya masakit, kalele--an, bitil, boy apoy ya mangapò kona; ta makapangyariyan ya Pangino--on Diyos ya mamarosa kona." 9Hay aw-ari̇̀ ha babon lotà ya namabayi kona boy nanggawà nin ka-alayan kona ay mipanangih nin mi-a-anito pamakakit la nin ampan-ahok baytoy babayi ya ayin kanayon no alwan hatoy siyodad nin Babilonya ya angkapo-olan. 10Pa-iri hila ha marayò nin mamatag, ta angkalimo hilan maramay ha kaparosawan ya danasen nin habaytoy babayi, ya wanla, "Kapapakereh ya nangyari bahen ha malhay boy makapangyariyan ya siyodad nin Babilonya! Ha mihay oras bongat ay nangyari ya kaparosawan!" 11Hay nawnigosyanti ha babon lotà ay mipanangih nin mi-a-anito banà bayro ha siyodad ya habayto, ta ayin anan manaliw nin lawlakò la. 12Ayin anan manaliw nin lawlakò lay gawgintò, pawpilak, ma-alagà ya bawbato, pawpirlas, maganday klasin dawdoloy mapoti̇̀, kawkolor obi, sida boy kawkolor ma-orit, kaganawan klasin kayoy mabangoh, kaganawan yari̇̀ ha kahika, boy kaganawan bagay ya yari̇̀ ha kawkayoy ma-alagà, tangsò, pahak, boy marmol. 13Ayin anan manaliw nin lawlakò lay kanila, pampalahap nin pamamangan, kamanyang, mira, boy kanayon et ya bagay ya mabangoh no ampo-olan, boy lawlakò lay alak, asiti, arina, trigo, bawbakà, tawtopa, kawkabayo, kawkarwahi, boy ayin anan manaliw nin an-ilakò ya tawtawo. 14Hatoy nawnigosyanti ay ombayri ya halita--en la do ha babayi ya ayin kanayon no alwan hatoy siyodad: "Kaganawan bagay ya anhangaren mo ay ayin ana boy hay kayamanan mo kateng kagandawan mo ay ahè ana makit oman!" 15Habaytoy mawmagninigosyo ya binanggit ya nipanyomaman nin banà bayro ha siyodad ay mireng ha marayò nin mamatag. Angkalimo hilan pakarani ta maka maramay hila ha kadya-dya--an ya an-iparosa bayro ha siyodad. Habaytoy nipanyomaman ay mipanangih nin mi-a-anito, ya wanla, 16"Kapapakereh ya nangyari bahen ha malhay ya siyodad ya kowinta babayi ya mala--et. Hin hato, hay holot na ay mangabli ya dawdolo ya mapoti̇̀ boy kolor obi boy ma-orit. Hay aw-adorno na ay gawgintò, manga-alagà ya bawbato, boy pawpirlas. 17Piro ha mihay oras bongat, kaganawan hatoy kayamanan ay nahirà!" Hay kaganawan kapitan nin hawhahakyan ha dagat kateng pawpasahiro boy tawtripolanti nin hahakyan pandagat kateng hatoy ma--in kapanikapan ha dagat ay mireng ha marayò nin mamatag. 18Man-angaw hilay mamatag bayro ha ampan-ahok ya siyodad ya angkapo-olan, ya wanla, "Wari̇̀ ma--in makapantay bahen ha malhay ya siyodad?" 19Ha kalele--an la, hay olo la ay boroboran la nin aboh, boy manangih hila nin mi-a-anito, ya wanla, "Kapapakereh ya nangyari ha malhay ya siyodad. Hay nawnigosyanti ya mangama--in sarilin bawbarko ay nipanyomaman ya hay kayamanan la ay na-ibat ha siyodad ya haba--in. Piro ha mihay oras bongat ay nahirà ya kaganawan anti bahen!" 20Hikawo bahen ha katatag-ayan ha kama-inan nin Diyos, magtowà kawo ha nangyari ha siyodad ya haba--in. Magtowà kawoy nag--in tawtawo nin Diyos kateng hikawoy hawhogò na boy hikawoy pawpropita na, ta banà ha ginawà komoyo nin haba--in ya siyodad ay pinarosawan ba--in nin Diyos. 21Hapa--eg, ma--in makhaw ya anghil ya nanapwat nin bato ya emen gigilingan ya malhay, biha na impakatapon ha dagat, ya wana, "Ombayro ya mangyari ha malhay ya siyodad nin Babilonya ta talagan mahirà ba--in boy agana makit oman. 22Haba--in ya siyodad ay agana pakaleng--an nin togtog ya gawà nin manonogtog nin alpa, palahota, boy tamboyok; boy agana pakaleng--an kawkanta nin mawmagkakanta; boy haba--in ya siyodad ay agana pakakitan nin hari-hari̇̀ ya klasin trabaho; boy agana pakaleng--an tawtonoy nin ampipambayo. 23Haba--in ya siyodad ay agana mahawangan oman nin maski anyay klasin ma-ari̇̀ makab--in hawang; boy agana pakaleng--an oman pamige-gè nin bayon kahal. Hay nawnigosyanti bahen ha siyodad ay bantog ha babon lotà. Angkagayoma nay kaganawan nasyon; kayà angkaha--ol na hila." 24Ombahen ya ginawà ha siyodad ya haba--in ta bahen nantolò ya dayà nin pawpropitay pinati boy hatoy nag--in tawtawo nin Diyos. Kaganawan pinati ha babon lotà ay haba--in ya ma--in kagagaw--an.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\