IMPATNAG 2

1Hapa--eg, naghalità yayna et, ya wana, "Ombayri ya hawhalità ko ya iholat mo ha anghil nin Diyos ya ampangasiwà ha gropon mangama--in katetpel ha Pangino--on do ha banowan Ipiso: hay ma--in halità nin habayti ay ayin kanayon no alwan hiko ya ampakaba-alà nin hatoy pitoy bito--en ya anti ha wanan gamet ko, boy antala--en ko baytoy pitoy kandiliro ya gintò. 2Tandà koy kaganawan bagay ya anggaw--en moyo; tandà ko simpri ya ampagmalasakit kawon magtrabaho boy ampagte--eh kawo nin kadya-dya--an nin banà ha pantotompel moyo. Tandà ko et ya agmoyo ampayagan ya mangala--et ya tawtawo nin makilamo komoyo. Tandà ko simpri ya anhoboken moyoy tawtawoy ampipaghalità nin hila ay hawhogò nin Diyos, piro napaptegan moyo ya hila ay alwan peteg hawhogò. 3Ampagpasinsya kawon magte--eh nin kadya-dya--an nin banà ha pantotompel moyo ha ngalan ko. Ombayro man ay agkawo antonggen nin homonol kongko. 4"Piro ma--in akon ahè nalabayan komoyo; hay panlalabi moyo kongko hapa--eg ay alwaynan bilang ombayro ha panlalabi moyo kongko hin ona. 5Ihipen moyo no pangno ya panlalabi moyo kongko hin hato ta itegen moyoy panggawà nin kala-etan. Maghehe kawo boy manggawà kawo nin kahampatan ya da--an moyon anggaw--en, ta no agkawo maghehe ay mako ko bahen komoyo, ta hay kandiliro moyo ay alihen ko ha pinangigwa--an. 6Piro ombayri itaman ya nagawà moyoy kahampatan: angka-inakitan moyoy mangala--et ya gawgawà nin gropon tawtawoy an-ingaten Nikola-ita ya angka-inakitan ko simpri. 7"Hay ka-ilangan moyo ay manlengè mahampat nin habayti ya anhalita--en nin Ispirito nin Diyos ha gawgropon mangama--in katetpel ha Pangino--on. "Hinoman ya makatalo koni Satanas ay biyan kon karapatan nin mangan bongan kayoy ampakab--in biyay ya ayin anggawan do ha pinakamaganday dogal ya kama-inan nin Diyos." 8Hapa--eg ay naghalità yayna et, ya wana, "Ombayri ya halità ko ya iholat mo ha anghil nin Diyos ya ampangasiwà ha gropon mangama--in katetpel ha Pangino--on do ha banowan Ismirna: hay ma--in halità nin habayti ay ayin kanayon no alwan hiko ya ayin pinangibatan boy ayin anggawan. Hiko ay nati boy nabiyay oman. 9Tandà koy pagte--eh moyo nin kawkadya-dya--an. Tandà ko et ya masyadoy ka-irapan moyo; piro hay peteg ay mayaman kawo. Tandà ko et ya hay mangala--et ya hawhalità ya paninirà komoyo nin tawtawoy ampaghalità nin hila ay Hodiyo ay alwan peteg, ta ha kaptegan ay mapatnag ya hila ay tawtawowan ni Satanas. 10Agmoyo kalimowan ya kadya-dya--an ya marani moyoynan maranasan. Leng--en moyo bayti: hi Satanas ay maraninan mangigwà nin ongno komoyo ha pirisowan ta ha ombayro na kawo hoboken. Ha lo--ob nin mapò ya allo ay magdanas kawo nin kadya-dya--an. Pakatapat kawon homonol kongko angga ha kamatyan, ta biyan katawon korona ya an-ingaten korona nin biyay. 11"Hay ka-ilangan moyo ay manlengè mahampat nin habayti ya anhalita--en nin Ispirito nin Diyos ha gawgropon mangama--in katetpel ha Pangino--on. "Hinoman ya tawoy makatalo koni Satanas ay ahè malamo nin parosawan ha impirno. Habaytoy an-ingaten ikalwan kamatyan." 12Hapa--eg, naghalità yayna et, ya wana, "Ombayri ya hawhalità ko ya iholat mo ha anghil nin Diyos ya ampangasiwà ha gropon mangama--in katetpel ha Pangino--on do ha banowan Pirgamo: hay ma--in halità nin habayti ay ayin kanayon no alwan hiko ya ma--in hondang ya ma--in mitaligmang tarem ya pagkatatarem. 13Tandà ko ya hay ampag-ari̇̀ bahen ha banowa moyo ay hi Satanas. Balè ta ampanatili ya pantotompel moyo kongko ta ahè na-lih maski hin hi Antipas ya tapat nin ampamapteg nin tongkol kongko ay pinati bahen ha banowa moyoy ampag-ari--an ni Satanas. 14"Piro ma--in ongnoy bagay ya anggaw--en moyo ya agko labay, ta hay ongno bahen komoyo ay anhomonol ha intorò hin hato ni Balam. Hi Balam ya nangitorò hin hato koni Balak no pangno matoksò ya Aw-israylita nin mangnà nin karnin ayop ya pinatin indolog ha alwan peteg diyos, boy intorò na et ya mamabayi boy makilalaki. 15Ma--in et bahen komoyo nin anhomonol ha torò nin gropon tawtawoy an-ingaten Nikola-ita. Habaytoy an-itorò la ay emen ha intorò ni Balam. 16Kayà hay ampipanhomonol ha ombayroy tawtorò ay paghehean layna ya panggawà la nin kala-etan, ta no ahè ay tampol akon mako bahen ta kalabanen ko hila. Hay armas ya gamiten ko konla ay hatoy hondang ha bebey ko ya ayin kanayon no alwan halità ko. 17"Hay ka-ilangan moyo ay manlengè mahampat nin habayti ya anhalita--en nin Ispirito nin Diyos ha gawgropon mangama--in katetpel ha Pangino--on. "Hinoman ya makatalo koni Satanas ay biyan kon pamamangan ya nakatagò, hatoy pamamangan ya an-ingaten Mana ya mangibat ha katatag-ayan ha kama-inan nin Diyos. Balang miha konla ay biyan ko nin mapoti̇̀ ya bato ya pinangiholatan nin bayoy ngalan. Hay makatandà bongat nin habaytoy ngalan ay hatoy mipampakatanggap nin habaytoy mapoti̇̀ ya bato." 18Hapa--eg, naghalità yayna et, ya wana, "Ombayri ya hawhalità ko ya iholat mo ha anghil nin Diyos ya ampangasiwà ha gropon mangama--in katetpel ha Pangino--on do ha banowan Tiyatira. Ombayri ya iholat mo: hay ma--in halità nin habayti ay ayin kanayon no alwan hiko ya Anak nin Diyos ya hay mata ko ay emen deket apoy boy hay bitih ko ay emen tangsò ya malinò. 19Tandà koy gawgawà moyo kateng panlalabi moyo kongko boy pantotompel moyo. Tapat kawon ampagsirbi kongko boy ante-ehen moyoy kawkadya-dya--an. Tandà ko ya mas mahampat ya anggaw--en moyo hapa--eg kisa ha kahampatan ya anggaw--en moyo hin babayo kawo tinompel kongko. 20"Ombayro man, ma--in kawon gawgawà ya agko labay, ta hi Dyisabil ya babayi ya ampagpanggap propita nin Diyos ay pinayagan moyon manorò nin kala-etan ha mawmagsisirbi ko. An-itorò na konla ya alwan kontra ha Diyos ya pamabayi boy pamakilalaki boy pamangnà nin karnin ayop ya pinatin indolog ha alwan peteg diyos. 21Hi Dyisabil ay binyan kon sapat ya pana--on nin paghehean nay gawgawà nay mangala--et ya bilang ha pamakilalaki, piro agya naghehe. 22"Hapa--eg ay biyan ko yan masakit ya parosa ko kona kateng nin hatoy ampipampakilamo kona ha ombayro kala--et ya gawgawà. Padya-dya--an ko hila nin hatoy masakit no agla paghehean ya panggawà nin ombayro ha anggaw--en na. 23Patyen ko ya ampipanhomonol kona ha gawgawà ya ombayro emen kaganawan gropon mangama--in katetpel haPangino--on ay makatandà nin hiko ya magtandà nin anti ha ihip boy nakem nin tawtawo. Hay gawà nin balang miha komoyo ay biyan kon nararapat ya ka-eteban kompormi ha nagawà moyo. 24Hapa--eg, tongkol komoyo bahen ha banowan Tiyatira ya ahè ampipanhomonol ha torò nin habayti ya babayi ya ampangitorò nin maldeg ya tawtorò ya kagagaw--an ni Satanas ay ayin akoynan ma-iwawali komoyo. 25Balè hatoy natotowan moyo ay pangoligtanan moyo angga ha lomateng ako. 26- 27"Hinoman ya makatalo koni Satanas boy homonol ha kalabayan ko angga ha kamatyan ay biyan kon katongkolan ya impahimalà kongko nin Tatay ko. Ipaba-alà ko konla ya kaganawan nasyon bayri ha babon lotà. Mamo--on hila ha kaganawan boy ayin makatalo konla. Hay karapatan la ay bilang ha karapatan ya inggawà kongko nin Tatay koy Diyos, boy hay tawtawoy ampag-ari--an la ya sigisigin ampanggawà nin kala-etan ay matamek la nin emen pagkatamek keren. 28Igwà ko et konla ya an-ingaten kabontatalà. 29"Hay ka-ilangan moyo ay manlengè mahampat nin habayti ya anhalita--en nin Ispirito nin Diyos ha gawgropon mangama--in katetpel ha Pangino--on."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\