IMPATNAG 3

1Hapa--eg, naghalità yayna et, ya wana, "Ombayri ya hawhalità ko ya iholat mo ha anghil nin Diyos ya ampangasiwà ha gropon mangama--in katetpel ha Pangino--on do ha banowan Sardis: hay ma--in halità nin habayti ay ayin kanayon no alwan hiko ya ampakaba-alà ha pitoy ispirito boy pitoybito--en. Hatoy pitoy ispirito ya Ispirito nin Diyos. Tandà ko no anyay anggaw--en moyo. Katanda--an ya ma--in kawon biyay piro ha kaptegan ay nati kawoyna. 2Mangalikagkag kawo ta patibayen moyoy pantotompel moyo ya malagayna ma-lih komoyo. Tandà ko ya hay gawgawà moyo ay ma--in kawkakolangan ha tegteg nin Diyos. 3Agmoyo liwawan baytoy tinanggap moyoy intorò komoyo hin hato. Honolen moyo bayto boy maghehe kawo, ta no ahè ay mako ko bahen nin manosga komoyo ha oras ya agmoyo an-asawan. Hay pamako ko bahen ay emen ha mananakaw ya ahè tandà no makano manakaw. 4"Ombayro man, maski ma--in kawo nin kawkakolangan ha tegteg nin Diyos ay ma--in bahen komoyo ha Sardis nin ongno ya ahè nagdolo nin ma--in mansa ya hay labay totolen ay aghila naki-emen nanggawà nin kasalanan. Makilako hila kongko ya hay holot la ay mapoti̇̀ ta karapatdapat hila. 5Hinoman ya makatalo koni Satanas ay paholotan nin ombayroy holot ya mapoti̇̀, boy hay ngalan la ay agko borawen ha libro ya an-ingaten libro nin biyay, hatoy libro ya pinangiholatan ko nin ngawngalan nin tawtawoy binyan biyay ya ayin anggawan. Ha arapan nin Tatay koy Diyos boy ha aw-anghil na ayhalita--en ko ya habaytoy ombayro ya tawtawo ay ikon ko. 6"Hay ka-ilangan moyo ay manlengè mahampat nin habayti ya anhalita--en nin Ispirito nin Diyos ha gawgropon mangama--in katetpel ha Pangino--on." 7Hapa--eg, wanayna et kongko, "Hay hawhalità koy iholat mo ha anghil nin Diyos ya ampangasiwà ha gropon mangama--in katetpel ha Pangino--on do ha banowan Piladilpya ay ombayri: hay ma--in halità nin habayti ay ayin kanayon no alwan hiko ya ayin kapintasan boy mapahimala--an. Ma--in akon katongkolan nin mamo--on nin bilang ha katongkolan hin hato ni Ari̇̀ Dabid. Habaytoy katongkolan ay kowinta sosi̇̀ boy kowinta impamana na kongko. No ma--in akon inabriyan ay ahè ma-iharà nin maski hino, boy no ma--in akon inharà ay ahè simpri ma-abriyan nin maski hino. 8Tandà ko no anyay anggaw--en moyo. Tandà ko ya alwa kawon masyadon makhaw, piro insigi moyoy panhohomonol moyo kongko boy agmoyo impogla--oh ya ngalan ko ha pamakilamo moyo kongko. Ma--in polta ya nilo--at ko nin para komoyo boy habayto ay ahè ma-iharà nin maski hino. 9Manlengè kawon mahampat! Hay tawtawoy ikon ni Satanas ay mangabongkok. An-ipagmalhay lay pagkaHodiyo la piro alwan tamà ya an-ogali--en la. Gitan ko hila bahen nin omarap komoyo ta patalimokoren ko hila nin gomalang komoyo, boy ipa-amin ko konla ya hikawo ay anlabiyen ko. 10Banà ha kapasinsyawan moyon hinomonol kongko maski nagdanas kawo nin kadya-dya--an ay i-atap katawo emen agmoyo maranasan ya masyadoy kadya-dya--an ya iparanas nin panobok ha kaganawan tawo ha babon lotà. 11"Tampol akon lomateng; kayà pangoligtanan moyon mahampat ya tandà moyoy peteg ya torò emen hay korona ya iprimyo ko komoyo ay ahè ma-ayo nin kanayon. 12Hinoman ya makatalo koni Satanas ay gaw--en kon pampatibay nin bilang tarek ha bali ya paghambawan ha Diyos ko. Hiya ay agana ma-alih bayro, boy hiya ya pangiholatan ko nin ngalan nin Diyos ko boy ngalan nin siyodad nin Diyos ko ya ayin kanayon no alwan hatoy bayoy Hirosalim ya mag-aypà nin mangibat ha katatag-ayan ha kama-inan nin Diyos ko. Hiya et ya pangiholatan ko nin bayoy ngalan ko. 13"Hay ka-ilangan moyo ay manlengè mahampat nin habayti ya anhalita--en nin Ispirito nin Diyos ha gawgropon mangama--in katetpel ha Pangino--on." 14Hapa--eg, insigi na ya paghalità na kongko, ya wana, "Ombayri ya hawhalità koy iholat mo ha anghil nin Diyos ya ampangasiwà ha gropon mangama--in katetpel ha Pangino--on do ha banowan Lawdisya: hay ma--in halità nin habayti ay ayin kanayon no alwan hiko ya an-ingaten Amin, hatoy tapat boy mapahimala--an ta kaptegan ya anhalita--en ko. Kongko nangibat ya pamalsa nin Diyos nin kaganawan bagay. 15Kaganawan anggaw--en moyo ay tandà ko. Hikawo ay alwan malay--ep boy alwan ma-amot ya hay labay totolen ay alwa kawon kontra kongko boy agkawo anhomonol kongko. Dayi hikawo ay malay--ep o ma-amot. 16Piro alwa ta hikawo ay emen ha lanom ya ma-eme--em. Alwan malay--ep; alwan ma-amot. Hay ombayro ay kapapahoka; kayà ihoka katawo. 17Hay halità moyo ay ombayri: 'Mayaman kayi boy ampag-inomay; ayin kayin angka-ilanganen.' Piro agmoyo tandà ya hikawo ay pobri boy ka-i-ingalo ta ayin kawo nin anya paman; bilang kawon bowag boy lo-hok. 18Kayà hay ma-iwawali ko komoyo ay manaliw kawo kongko nin gintò ya inhobok ha apoy emen hikawo ay talagan mag--in mayaman. Banà ta bilang kawon lo-hok ay manaliw kawo et kongko nin doloy mapoti̇̀ emen ma-alih ya kareng-eyan moyo. Manaliw kawo et kongko nin tambal ya pampahawang nin mata emen kawo makakit. 19"Kaganawan tawoy anlabiyen ko ay ansawata--en ko boy amparosawan emen mitoto. Kayà magmalasakit kawo boy paghehean moyoy kawkasalanan moyo. 20Tanda--an moyo! Hiko ay kowinta naka-ireng ya ampangatoktok polta. Hinoman ya makalengè nin bosis ko ta mamapahok kongko ay makilamo ko kona boy hiya itaman ay makilamo kongko. 21Hinoman ya makatalo koni Satanas ay biyan kon karapatan nin miknò ha danin trono ya ampikno--an ko nin mamo--on bilang itaman kongko ya ha pananalo ko koni Satanas ay ma--in akon karapatan nin miknò ha danin trono ya ampikno--an nin Tatay ko. 22"Hay ka-ilangan moyo ay manlengè mahampat nin habayti ya anhalita--en nin Ispirito nin Diyos ha gawgropon mangama--in katetpel ha Pangino--on."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\