IMPATNAG 5

1Hapa--eg, nakakit akon nakalolon ya papil ya oligtan wanan gamet nin hatoy ampiknò ha trono. Ha mitaligmang nin habaytoy papil ay ma--in holat boy ma--in pitoy silyo. 2Nakakit ako nin mihay makhaw ya anghil ya ampangibolyaw ya ampagpastang nin ombayri: "Hinoy karapatdapat mangalih nin habaytoy silyo boy mamoklat nin habaytoy papil?" 3Piro hinoman ya anti ha katatag-ayan ha kama-inan nin Diyos, o anti ha babon lotà, o anti ha kalale-lale--an lotà ay ahè ma-ari̇̀ mamoklat boy manlek nin habayto. 4Hapa--eg, hiko ay nanangih nin masyado, ta ayin makit ya karapatdapat mamoklat nin habaytoy lolon papil ni mangelew ha lalè nin habayto. 5Hapa--eg, miha do ha lowampò boy apat ya ma--in katongkolan ay naghalità kongko, ya wana, "Agka manangih, ta hay an-ingaten Liyon ya lipi̇̀ ni Hoda boy inalalak ni Ari̇̀ Dabid ay hiya ya nakatalo koni Satanas; kayà hiya ya karapatdapat mangalih nin hatoy pitoy silyo bayro ha lolon papil boy mamoklat nin habayto." 6Hapa--eg, ha arapan nin hatoy trono ay nakit koy mihay Oybon Topa ya napalibotan nin hatoy apat ya pinalsa ya ma--in biyay boy hatoy mangama--in katongkolan. Hatoy Oybon Topa ay naka-ireng boy ma--in pawpiyat nin hogat ya nakamati kona hin hato. Ma--in yan pitoy hongay boy pitoy mata. Hatoy pitoy mata ay pitoy ispirito ya inhogò nin Diyos ha babon lotà. (Habaytoy pitoy ispirito ya Ispirito nin Diyos.) 7Hapa--eg, napakarani ya do ha ampiknò ha trono ta kinwa na baytoy nilolon ya papil ya anti ha wanan gamet nin hatoy ampiknò. 8Hin nakwa na baytoy nilolon ya papil, hatoy apat ya pinalsa ya ma--in biyay boy hatoy lowampò boy apat ya ma--in katongkolan ay nipanlokob nin hinomamba do ha Oybon Topa. Balang miha konla ay ma--in alpa ya anggamiten panogtog, boy ma--in yawong ya gintò ya ponò nin kamanyang ya ampa-ahoken emen bomangoh. Hay labay totolen nin habaytoy kamanyang ya ampa-ahoken ay pawpanalangin nin nag--in tawtawo nin Diyos. 9Ampipagkanta hila nin bayoy kanta ya ombayri ya pagkahalità: "Hika ya karapatdapat mangwa nin haba--in ya nilolon ya papil boy mangalin sawsilyo nin haba--in, ta pinati ka boy dayà mo ya pinambeh nin tawtawo emen hila mag--in ikon nin Diyos. Hila bayto ya tawtawo ya nangibat ha balang lahi̇̀, balang klasi nin halità, balang lipi̇̀, boy ha balang nasyon. 10Ginawà mo nin hila ya pag-ari--an mo, boy hila ya gomawà nin sirbisyoy mangipakisondò nin tawtawo ha Diyos tamo, boy hila ya mamo--on ha babon lotà." 11Hapa--eg, nangoman akon nanegteg boy nalengè ko ya hay aw-anghil nin Diyos ay ampipagkanta. Habaytoy liboliboy anghil ya ahè mabilang banà ha kalak--an ay ampipampireng ha mamalibot nin hatoy trono ya napalibotan itaman nin hatoy apat ya pinalsa ya ma--in biyay boy hatoy lowampò boy apat ya ma--in katongkolan. 12Kaganawan habaytoy aw-anghil ay ampipagkanta nin pagkahokaw, ya wanla, "Hay Oybon Topa ya pinati ay karapatdapat mananggap nin kapangyariyan, kayamanan, karonongan, boy kakhawan. Karapatdapat ya et nin parangalan, igalang, boy poriyen!" 13Hapa--eg, kaganawan pinalsa ya anti ha katatag-ayan ha kama-inan nin Diyos, boy anti ha babon lotà, boy anti ha kalale-lale--an lotà, boy hatoy anti ha dagat ay nalengè koy nipaghalità nin ombayri: "Hatoy naka-iknò ha trono boy hatoy Oybon Topa ay anti konla ya kaporiyan, karangalan, kagalanggalang, boy kapangyariyan anggan makakanoman!" 14Hapa--eg hatoy apat ya pinalsa ya ma--in biyay ay naghalità, ya wanla, "Amin!" ya hay labay totolen ay ombayroy dapat mangyari. Hapa--eg hatoymangama--in katongkolan ay nipanlokob nin hinomamba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\