IMPATNAG 6

1Hapa--eg, nakit ko ya inalih nin hatoy Oybon Topa ya primiro ha pitoy silyo ha primiron lolon nin hatoy papil, boy nalengè koy emen korol ya bosis nin miha do ha apat ya pinalsa ya ma--in biyay, ya wana, "Mako ka bayri." 2Hin nanegteg akoyna et ay ma--in akon nakit ya kabayoy mapoti̇̀ ya hay nakahakay bayro ay naka-oligtan nin bayi̇̀, boy hiya ay binyan nin korona. Sigisigi ya pananalo na; kayà nilako nan talowen nin labanan baytoy kawkalaban. 3Hapa--eg, nakit koyna et ya inalih nin hatoy Oybon Topa ya ikalwan silyo ha ikalwan lolon nin habaytoy papil, boy nalengè koy naghalità ya ikalwan pinalsa ya ma--in biyay, ya wana, "Mako ka bayri." 4Hapa--eg, nakakit akoyna et nin nilomway kanayon ya kabayo ya pagka-o-orit. Hay nakahakay bayro ya binyan nin malhay ya hondang ay pinayagan mamilalaban nin tawtawo emen ahè magkama--in katinekan. Ha ombayro ay mipapati hila. 5Hin inalih nin hatoy Oybon Topa ya ikatlon silyo ha ikatlon lolon nin habaytoy papil ay nalengè koy naghalità ya ikatlon pinalsa ya ma--in biyay, ya wana, "Mako ka bayri." Hapa--eg, nakakit ako nin kabayoy mangitit, boy hay nakahakay bayro ay ma--in oligtan ya titimbangan. 6Nakalengè ako nin emen bosis ya ampangibat ha pibonakan nin hatoy apat ya pinalsa ya ma--in biyay, ya wana, "Ha mihay allon pagtrabaho ay makapaki-opà nin mihay kiloy trigo, boy hay tatloy kiloy ma--ih ay mapaki-opa--an et ha mihay allo. Piro ahè hira-hira--en ya tabà boy alak." 7Hapa--eg hatoy Oybon Topa ay inalih nay ika-apat silyo ha ika-apat lolon nin habaytoy papil, boy nalengè koy naghalità baytoy ika-apat pinalsa ya ma--in biyay, ya wana, "Mako ka bayri." 8Hin nanegteg ako ay ma--in akon nakit ya kabayoy mapotlà. Hay nakahakay bayro ay an-ingaten Kamatyan, boy hay anhomono bayro ay an-ingaten Hadis ya dogal nin nikati. Hilay lowa ay binyan katongkolan mamati nin kakapat parti nin tawtawo ha babon lotà ya hay pamati la ay gira, bitil, masakit, boy aw-ayop ya mangabangis. 9Hapa--eg hatoy Oybon Topa, hin inalih nay ikaliman silyo ha ikaliman lolon nin habaytoy papil ay ma--in akon nakit ya altar ya emen hatoy anggamiten hin hato nin pangipo-olan ayop ya pinatin idolog ha Diyos. Ha hilong nin hatoy altar ay anti bayroy kawkalolowa nin tawtawoy pinati nin banà ha pangi-aral lan Halità nin Diyos boy banà ha katapatan lan mamapteg. 10Hay hokaw bosis lan ampaki-i-ingalo, ya wanla, "Pangino--on ya Makapangyariyan, hika ay tapat boy ayin kapintasan. Pangno kaboyot ya panganti̇̀ nawen nin gantiyen mon parosawan ya tawtawo ha babon lotà ya namati konnawen?" 11Hapa--eg balang miha konla nin hatoy pinati hin hato ay binyan makarà ya doloy mapoti̇̀ ya ihoholot la boy hinalità konla ya pa-inawa hila pon nin amò ya pana--on anggan mabo--ò ana ya kalak--an nin papatyen et nin bilang konla ya pawpatel ya ayin kanayon no alwan hatoy kapara lan magsisirbi ha Diyos. 12Hapa--eg, nakit koyna et ya inalih nin hatoy Oybon Topa ya ika-anem silyo ha ika-anem lolon nin habaytoy papil. Hin inalih na bayto ay nanlayon nin pagkahokaw, boy hay allo ay nginomitit nin bilang kangitit nin makodpaw ya doloy mangitit, boy hay bowan ay inomorit nin bilang ka-orit nin dayà. 13Haybawbito--en ay nikatata ha lotà nin bilang pangalaglag nin nika-aley ya bawbongan igos no angkayegyeg nin pagkahokaw angin. 14Hay langit ay napanew ya hay pagkapanew ay bilang ha panlolon papil. Balang bakil boy balang isla ha dagat ay nipampikambya. 15Hapa--eg hay aw-ari̇̀ ha babon lotà, hay mangama--in matag--ay ya katongkolan, hay pawpo--on nin hawhondalò, hay mangayaman, hay mawmakapangyariyan, boy kaganawan tawo, aw-alilà man o alwa ay nipampakon nagtagò ha yawyokib boy ha hilong mangalhay ya bawbato ha bawbakil. 16Ampambo-angaw hila do ha bawbakil boy ha bawbato, ya wanla, "Taphonan moyo kayi emen agkayi makit nin hatoy naka-iknò ha trono boy emen agkayi abotan pahang nin hatoy Oybon Topa; 17ta nilomateng anay allo nin pamahang la ha kaganawan tawo ha babon lotà boy ma--in wari̇̀ makalibri ha iparosa la?"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\