IMPATNAG 8

1Hin inalih nin hatoy Oybon Topa ya ikapiton silyo ha ikapiton lolon nin habaytoy papil, ha katatag-ayan ha kama-inan nin Diyos ay tinominek nin mangakagitnà oras. 2Hapa--eg, nakakit akon pitoy anghil ya naka-ireng ha arapan nin Diyos boy konla inggawà ya pitoy tamboyok. 3Hin nangoman akon nanegteg ay nakakit akon kanayon ya anghil ya nakon nireng ha danin altar. Naka-oligtan ya nin mihay yawong ya yari̇̀ ha gintò ya pamo-olan nin kamanyang. Binyan ya nin malakè ya kamanyang ya igwà ha altar, kalamo bayro ya pawpanalangin nin kaganawan nag--in tawtawo nin Diyos. Habaytoy altar ya gintò ay anti ha arapan nin hatoy trono. 4Hay ahok nin hatoy kamanyang ya anti ha yawong ya oligtan nin hatoy anghil ay nagpalako ha arapan nin Diyos nin lamo ya pawpanalangin nin hatoy nag--in tawtawo nin Diyos. 5Hapa--eg, hay ginawà nin hatoy anghil, hatoy yawong ay pinnò na nin apoy ya nangibat do ha altar ya pinamo-olan, biha hatoy yawong ay imbahiba na ha lotà. Hapa--eg, nangorol, nagkama--in nin mangakhaw ya tawtelek, nangilat, boy nanlayon. 6Hato itaman ya pitoy anghil ay nipaghandà ana nin mamatnoy nin tamboyok. 7Hin ineyepan nin hatoy onan anghil ya tamboyok na ay nangoran nin yilo ya kalamoy apoy boy dayà. Kayà hay kakatlon parti nin babon lotà ay napo-olan kateng kakatlon parti nin kawkayo bayro boy kaganawan hariwà ya dikot. 8Hinomonon namatnoy nin tamboyok baytoy ikalwan anghil. Hapa--eg, ma--in emen bakil ya pagkaholay ya andongket ya nitapon ha dagat. Kayà hay kakatlon parti nin dagat ay nag--in dayà. 9Hay kakatlon parti ya mangama--in biyay ya anti bayro ay nikati, boy hay hawhahakyan ya anti bayro, hay kakatlon parti ay nangahihirà. 10Hapa--eg hatoy ikatlon anghil ay namatnoy nin tamboyok. Hin tinomnoy ay ma--in malhay ya bito--en ya manliyobliyob ya nangibat ha langit ya nihabwag nin natata ha kakatlon parti nin bawbalah boy hawhobol. 11Hay ingat bayro ha bito--en ay Mapa--it. Hay kakatlon parti nin lanom ha babon lotà ay pinoma--it. Ha kapa-itan ay malakè ya tawoy nati ya ninom nin habayto. 12Hay ika-apat nin anghil ay namatnoy nin tamboyok. Hapa--eg hay kakatlon parti nin allo, kakatlon parti nin bowan, boy kakatlon parti nin bawbito--en ay nahirà. Banà bayro ay ayin hawang ha kakatlon parti nin allo boy ha kakatlon parti nin yabi. 13Hapa--eg, hin nanegteg akoyna et ay nakakit akon agila ya ampilopadlopad ha ogto ha bandan langit ya ampangibolyaw nin ombayri: "Hapa--eg ha homonon mamatnoy nin tamboyok baytoy tatlo et ya anghil ay magkama--in nin masyadoy kadya-dya--an ya tawtawo ya ampa-iri ha babon lotà."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\