ROMA 1

1Hiko hi Pablo ya magsisirbi ni Pangino--on Hisokristo ay ampanolat komoyo. Diyos ya nangingat kongko emen ako mag--in hogò na boy pinil'i na ko nin mangi-aral nin Mahampat ya Balità. 2Habayti ya Mahampat ya Balità ya impangakò nin Diyos hin hato et ay makit ha masagradoy Kaholatan ya impaholat na ha pawpropita na. 3Habayti ay tongkol ha Anak na ya hi Pangino--on tamon Hisokristo. Nag--in yan tawo boy hiya ay alalak ni Dabid ya ari̇̀ hin hato. 4Piro natanda--an ya pagkaDiyos na ta ha kapangyariyan nin Diyos ay nabiyay yan oman. Pinangyari bayto nin ayin kapintasan ya Ispirito nin Diyos emen matanda--an ya hi Pangino--on tamon Hisokristo ay Anak nin Diyos. 5Banà koni Pangino--on Hisokristo, hay Diyos ay nangingangalo nin nambin kahampatan kongko boy nambi kongko nin pribilihyo nin mag--in hogò na nin mangaral ha maski ayrin dogal. Ha ombayro, hay ngalan ni Pangino--on Hisokristo ay mapori ha panhohomonol kona nin tawtawoy ampipantompel kona. 6Hikawo ay kabilang ana ha tawtawoy ampipantompel ha Diyos ta iningat na kawo nin pag-ikon ni Pangino--on Hisokristo. 7Habayti ya holat ko ay para komoyon anlabiyen nin Diyos bahen ha siyodad nin Roma. Iningat na kawo emen kawo mag--in tawtawo na. Hay Diyos ya Tatay tamo boy hi Pangino--on Hisokristo ay mangingangalo dayi komoyo nin mambin kahampatan boy katinekan. 8Onan-ona, banà koni Pangino--on Hisokristo, hikawoy kaganawan ay an-ipagpasalamat ko ha Diyos ta hay pantotompel moyo ay nabantog ana ha maski ayrin dogal. 9Tandà nin Diyos ya ha pananalangin ko ay pirmi katawon an-ilamo. Matibolos ya nakem ko nin ampagsirbi ha Diyos ha pangangaral ko nin Mahampat ya Balità ya tongkol ha Anak na. 10Hin hato et ay labay koynan mako bahen; kayà an-awoken ko ha Diyos ya no kalabayan na ay makalako ko bahen hapa--eg. 11Banà ha lengew ko komoyo ay labay kon mako bahen emen katawo matambayan para ha ikatibay nin katetpel moyo ha panggogomawà nin Ispirito nin Diyos. 12Hay labay kon totolen, hitamoy kaganawan ay mitatambay para ha ikatibay tamo. Hay makapakhaw komoyo ay pantotompel ko; pantotompel moyo itaman ya makapakhaw kongko. 13Pawpatel, labay kon matanda--an moyo ya mabetbet akon ampag-ablikà nin mako bahen piro ahè ampitoloy ta ma--in ampakahadlang. Labay kon mako bahen emen kawo magkama--in pantotompel nin banà ha pamapteg ko ya bilang ombayro ha nangyari ha kanayon ya kapariho moyon alwan Hawhodiyo. 14Hay obligasyon ko ay mangaral ha kaganawan tawo, nipag-aral man o ahè. 15Kayà hay Mahampat ya Balità ay hay apeh kon i-aral itaman komoyo bahen ha siyodad nin Roma. 16Hay Mahampat ya Balità ay agko an-ikareng--ey nin i-aral, ta ha kapangyariyan nin Diyos, habayti ya Mahampat ya Balità ay makapilibri ha kasalanan nin hinoman ya tompel koni Pangino--on Hisokristo. Hay inona nin Diyos nin binyan kalibriyan ay Hawhodiyo, piro hapa--eg ay ampangilibri yayna nin alwan Hawhodiyo. 17Habayti ya Mahampat ya Balità ya makapipatandà nin ha pantotompel nin tawo ay an-ibilang nin Diyos ya hiya ay mahampat. Talagan peteg ta ombayri ya nakaholat ha Halità nin Diyos: "Hay tawoy nag--in mahampat nin banà ha pantotompel na ha Diyos ay ma--in anan biyay ya ayin anggawan." 18Hay Diyos ya anti ha katatag-ayan ha kama-inan na ay an-ipakit nay pahang na ha pamarosa nin tawtawoy ampipanggawà nin kaganawan klasin kala-etan, ta habaytoy kala-etan ya ampakahadlang nin pangipatandà nin kaptegan ya tongkol ha Diyos. 19Ha angkakit lay kaganawan pinalsa nin Diyos ta impakit na konla ay ma-ari̇̀ lan matanda--an ya tongkol ha Diyos. 20No pangnoy Diyos, hiya kateng kapangyariyan nay ayin anggawan boy pagkaDiyos na ay ahè angkakit. Piro hay babon lotà kateng kaganawan pinalsa nin Diyos ay habaytoy malinaw nin pakatanda--an nin tongkol kona. Kayà hay tawtawo ay ayin ma-ipagbara--nan nin agla mabalayan ya Diyos, boy ayin hila simprin ma-ipagbara--nan para agla ya honolen. 21Tandà la ya ma--in Diyos piro agla amparangalan ha pagkaDiyos na boy agla ya ampasalamatan, no alwan ampangihip hila nin bawbagay ya ayin kowinta. Kayà hay nakem lay ayin pangingintindi ay andomeglem. 22Anhalita--en la ya maronong hila piro alwa. Ha ombayro ay an-ipakit lan bongat ya katangahan la; 23ta hay anhambawan la ay alwan Diyos ya ayin kamatyan, no alwan rawriboltoy kortin tawo ya ma--in kamatyan, o kortin mawmanokmanok, o kortin aw-ayop ya apat ya bitih, o kortin aw-ayop ya ampipandakap. 24Ombayroy labaylabay lan gaw--en; kayà pina-olayan hila nin Diyos nin gomawà karemekan ya labaylabay lan gaw--en. Hay ma-alay ya gawgawà nin nawini ay pina-olayan nin Diyos nin gaw--en la ha miha ta miha. 25Tandà lay kaptegan ya tongkol ha Diyos piro hay anhonolen la ay kabongkokan. Hay anhambawan la boy ampagsirbiyan la ay hatoy pinalsa; agla anhambawan ya Diyos ya namalsa ya nararapat poriyen anggan makakanoman. Amin. 26Kayà ha ombayroy anggaw--en la ay pina-olayan hila nin Diyos nin gaw--en lay ka-alayan ha sarili lan nawini. Maski bawbabayi, hay anggaw--en la ay an-alihen lay natoral nin pagkababayi la ya mag-ahawa nin lalaki, ta hay ampakilamowan la nin bilang ahawa ay kapara lan babayi. 27Ombayro simpri ya lawlalaki. An-alihen lay natoral nin pagkalalaki la ya mag-ahawa nin babayi, ta ha masyadoy karemekan nin kalabayan la ay ayin hilan kareng-eyan, ta kapara lan lalaki ya ampakilamowan lan bilang ahawa. Maski hapa--eg, hay nawini la ay ampananggap ana nin kaparosawan ya bonga nin gawgawà lay alwan nararapat nin gaw--en. 28Banà ta agla labay bomalay ha Diyos ay pina-olayan hila nin Diyos nin mangihip kala-etan boy gomawà nin ka-alayan ya alwan nararapat gaw--en. 29Kaganawan klasin kasalanan ay anti konla banà ha kala-etan la. Masyadoy kasakiman la, panggawà nin kala-etan ha kanayon, pami-i-inggit, pamipapati, pami-a-away, pamihaha--ol, pami-i-inakit, boy pamidadaldal. 30Masyado hila et nin maghalità ikahirà nin miha ta miha, inakit ha Diyos, panoya-toyà, pagmalhay, pagmapori, pangihip no anya et ya kala-etan ya magawà la, boy panhohomombalang ha mawmato-antawo. 31Hila ay emen ha tangah ya ayin kareng-eyan; hila ay alwan tapat, ayin panlalabi, boy ayin ingangalo. 32Tandà lay an-ipanogò nin Diyos ya hay ampipanggawà nin ombayro ay dapat ha kamatyan, hatoy kaparosawan ya ayin anggawan. Piro maski tandà la bayti ay ansomigi hilan manggawà nin ombayro, boy an-awoyonan la et ya kanayon ya angkakit lay ampipanggomawà nin ombayro.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\