ROMA 14

1Hay tawoy makapey ya katetpel ay tanggapen moyon pagkalamo. Agmoyo ya kolpyawen ha anyaman ya an-ipalagay nan tamà o alwa. 2Alimbawà, hay tawoy makapey ya katetpel ay ampinto--o nin alwan tamà nin mangnà nin karni; kayà hay an-ikakan nan bongat ay golay. Piro hay tawoy makhaw ya katetpel ay alwan mala--et para kona ya mangnà nin maski anya. 3Hay pangnà nin golay bongat nin hatoy makapey ya katetpel ay ahè pintasan nin hatoy ampangnà nin maski anya. Hato itaman ya ampangipalagay nin alwan mahampat ya mangnà nin karni ay agya mamintas ha pangnà nin maski anya nin hatoy ampinto--o nin alwan bawal ya mangnà nin maski anya; ta hay ampangnà nin karni o hatoy ahè ampangnà ay tinanggap nin Diyos nin banà ha pantotompel na. 4Hino ka ya manosga ha alilà nin kanayon? Hay makapapteg no mahampat o alwa ya gawgawà nin alilà ay amo nan bongat. Ombayro ya Pangino--on boy aw-anak na. Kayan patibayen nin Pangino--on ya aw-anak na emen mag--in karapatdapat ya gawgawà la. 5Hay kanayon ya ampipantompel ha Pangino--on ay ampaghalità nin ma--in allo ya mas matampà kisa ha kanayon ya allo. Hay kanayon itaman ay ampaghalità nin hay kaganawan allo ay pariparihon matampà. Hay dapat gaw--en ay ihipen tamon mahampat no anyay tamà ya gaw--en tamo; alwan hatoy pagdodawan tamo bayto ya ombayroy bagay. 6Hay tawoy ma--in an-ingilin ya allo ay an-ipakit nay panggogomalang na ha Diyos. Ombayro et simpri ha tawoy ampangan nin maski anya ya pamamangan, ta hay pamangan nan habayto ay an-ipagpasalamat na ha Diyos. Maski hay tawoy ma--in ahè angkanen ya pamamangan ay anggomalang simpri ha Diyos ta ampasalamat ya kona. 7Kaganawan tamon ampipantompel ha Pangino--on, maski mati tamo o mabiyay ay ma-alagà ya pakonsowilowen tamo ya Pangino--on kisa sarili tamo, ta hay Pangino--on ya ma--in karapatan kontamo. 8Peleg tamon biyay ay angkabiyay tamo para ha ikapori nin Pangino--on. No mati tamo ay para et simpri ha ikapori nin Pangino--on. Kayà ha biyay tamo o ha kamatyan tamo, hitamo ay ikon nin Pangino--on. 9Habaytoy bara--nan nin nati hi Pangino--on Hisokristo boy nabiyay yan oman emen hiya ya mamo--on ha nikati kateng ha ampikabiyay. 10Antà ma--in komoyon ampanosga nin patel ha Pangino--on, boy hay kanayon komoyo ay ampanyamo-yamò nin patel ha Pangino--on? Hay makaba-alà nin manosga ay Diyos, ta kaganawan tamo ay omarap lano ha Diyos ta hosgawan na tamo. 11Hay nakaholat ya hinalità nin Diyos ay ombayri: "Hiko ya Diyos. Maski makakano ay angkabiyay ako. Kayà lano, kaganawan tawo ay manalimokod nin omarap kongko emen kaganawan ay mangamin nin hiko ya peteg Diyos." 12Ha mangyari ana bayto, balang miha kontamo ay omarap ha Diyos ta halita--en nay kaganawan ginawà na peleg angkabiyay ya ha babon lotà. 13Kayà agtamo manosga ha miha ta miha, no alwan anyaman ya gaw--en tamo ay ihipen tamo pon emen agtamo makagawà nin mag--in bara--nan nin magkasalanan ya patel tamo. 14Banà ha pamakilamo ko koni Pangino--on Hisos ay tandà ko ya ayin pamamangan ya katowà kanen. Piro no an-ipalagay nin hinoman ya ma--in pamamangan ya bawal kanen ay kasalanan para kona no kanen na bayto. 15Agmo anlabiyen ya patel mo no ampakakhitan moy nakem na ha pamangan mo nin pamamangan ya an-ipalagay na nin bawal kanen. No ikakapey pantotompel nin patel mo ya mangan ka nin pamamangan ya an-ipalagay na nin kasalanan ya mangan nin habayto ay agka mangan ta banà kona ay nati hi Pangino--on Hisokristo. 16Maski an-ihipen mon tamà baytoy ginawà mo, piro pamintasan komo itaman nin kanayon ay agmo isigi nin gaw--en. 17Kontamon angkasakopan nin pamomo--on nin Diyos ay alwan ma-alagà no anyay kanen tamo boy inomen tamo. Hay ma-alagà ay mag--in mahampat ya pag-o-ogali̇̀ tamo, ma--in pamisosondò, boy ma--in tamon kaligawan ha panggogomawà kontamo nin Ispirito nin Diyos. 18No ombayro ya pagsisirbi tamo koni Pangino--on Hisokristo ay mapakonsowilo tamo ya Diyos boy galangen tamo nin tawtawo. 19Kayà hay pagsikapan tamon gaw--en ay hatoy bawbagay ya makab--i nin katinekan boy makapatibay nin katetpel nin kawkalamowan tamo. 20Hay inlibri nin Diyos ay agmoyo panggaw--an nin anyaman ya makahadlang nin ikakhaw katetpel na. Peteg nin ayin pamamangan ya an-ibawal kanen; piro no makapagkasalanan itaman ya patel tamo ay alwan mahampat no mangan tamo nin pamamangan ya para kona ay kasalanan kanen bayto. 21Hay matampà tamon gaw--en ay agtamo mangnà nin karni, minom nin alak, o gomawà nin maski anyay mag--in bara--nan nin makapagkasalanan ya patel tamo. 22Piro no an-ihipen mo nin alwan kasalanan ya mangan nin maski anya ay tamà bayto, piro agmoyna halita--en ha kanayon ta hikan bongat boy Diyos ya magtandà nin ombayro. Maliga ya tawo no ayin yan tobayen ha anggaw--en na, ta ha ka-ihipan na ay tamà gaw--en bayto. 23Piro hinoman ya ampangan ta habaytoy angkanen na ay ampagdodawan na no mahampat o alwa ya pamangan na nin habayto ay alwan tamà, ta hay pamangan na ay agna angkasigoro ya tamà mangan nin habayto. Anyaman ya anggaw--en tamo ta agtamo angkasigoro nin tamà gaw--en bayto ay kasalanan ta ginawà nin alwan banà ha pantotompel.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\