ROMA 5

1Hapa--eg banà ha pantotompel tamo koni Pangino--on Hisokristo ay an-ibilang ana nin Diyos nin hitamo ay ayin kasalanan, boy ma--in tamoynan pamakisondò ha Diyos banà ha pagkamati ni Pangino--on Hisokristo. 2Banà et ha pantotompel tamo koni Pangino--on Hisokristo ay ma--in tamoynan karapatan mananggap nin kahampatan ya ingangalo nin Diyos. Habayti ya kahampatan ya ingangalo ay ampamatibay kontamo. Ampagtowà tamo ta talagan ma--in tamon pag-asa ya lano ha anti tamoyna do koni Pangino--on Hisokristo ay bilang tamoyna kona ya ponò nin kagandawan. 3Alwan bongat nin habayto; an-ikatowà tamo et ya kawkadya-dya--an tamo, ta tandà tamo ya ha pagdanas tamo nin kadya-dya--an ay angkatoto tamo nin magte--eh. 4Banà ta natotowan tamo nin magte--eh, hay Diyos ay ampangonsowilo kontamo. Ha konsowilo na ay ma-asawan tamo ya impangakò na kontamo. 5Agtamo ma-lihan gana ha pan-o-omasa tamo ta hay an-asawan tamo ay toparen nin Diyos. Tandà tamo bayti ta hay Ispirito nin Diyos ya inggawà na kontamo ay nangipatandà nin masyadoy panlalabi kontamo nin Diyos. 6Hin ayin tamo et nin katetpel ay ayin tamon magawà ya para ha ikalibri tamo ha kasalanan. Piro ha tamà ya pana--on ya pinili̇̀ nin Diyos ay nati hi Pangino--on Hisokristo nin para kontamon mawmakasalanan. 7Ma-irap ha maski hino ya mati nin para ha mahampat ya tawo. Ombayro man ay ma--in ampangyarin maghokaw nakem nin mati nin para ha mahampat ya tawo. 8Piro hay Diyos ay impakit nay panlalabi na kontamo, ta maski makasalanan tamo, hi Pangino--on Hisokristo ay inhogò nan mati nin para ha kasalanan tamo. 9Hapa--eg, banà ha pantolò nin dayà ni Pangino--on Hisos hin nati ya ha koroh ay an-ibilang nin Diyos nin hitamo ay ayin anan kasalanan. Ha ombayroy ginawà na hin makasalanan tamo et ay lalò ana nin ilibri tamo ni Pangino--on Hisokristo ha kaparosawan lano ha manosga ya Diyos. 10Hin hato, hitamo ay ka-away nin Diyos. Piro pinagkasondò na tamo banà ha Anak na ya nati nin para ha kawkasalanan tamo. Hapa--eg ha pamakisondò kontamo nin Diyos ay lalò na tamon biyan nin kalibriyan ta nabiyay oman hi Pangino--on Hisos. 11Piro alwan bongat habayti, no alwan angkatowà tamo et nin mamori ha Diyos banà koni Pangino--on Hisokristo, ta hiya ya bara--nan nin pamakisondò nin Diyos kontamo. 12Hay pangyayari ay ombayri. Banà ha ginawà nin mihay tawo ya hi Adan ay nagkama--in nin kasalanan ha babon lotà, boy banà ha pagkasalanan na ay nagkama--in nin kamatyan. Kayà kaganawan tawo ay ma--in kamatyan ta kaganawan ay nagkasalanan. 13Maski hin ahè et inggawà ya kawkapanogo--an, hay tawtawo ay ampagkasalanan ana. Piro ayin hilan tobayen ha pagkasalanan la ta ayin et nin kawkapanogo--an. 14Ombayro man, pa-ibat hin pana--on ni Adan angga hin pana--on ni Moysis, hay kamatyan ay makapangyayari ha kaganawan tawo hin habayto maski hay kawkasalanan la ay alwan bilang ha kasalanan ya ginawà ni Adan ha panlomabag na ha immanda kona nin Diyos. Hi Adan ay ma-i-alimbawà do ha ampalatngen pon hin hato ya ayin kanayon no alwan hi Pangino--on Hisos. 15Piro kahalakoy gawgawà ni Adan ha gawgawà ni Pangino--on Hisos, ta hay masyadoy kahampatan ya ingangalo ya inggawà nin Diyos ay alwan bilang ombayro ha panlomabag ni Adan. Peteg nin banà ha kasalanan nin mihay tawo ay nagkama--in nin kamatyan ya kaganawan. Piro banà itaman ha mihay tawo ya hi Pangino--on Hisokristo ay igit ya kahampatan ingangalo ya inggawà nin Diyos ya para ha kaganawan tawo. 16Hay ingangalo ya inggawà nin Diyos ay kahalako ha risolta nin kasalanan nin mihay tawo ya hi Adan. Maski minghan yan bongat nilomabag, hay risolta ay insintinsya nin Diyos ya magkama--in nin kaparosawan. Ombayro man, maski malakè ya nagawà ya kasalanan, hay Diyos ay nangingangalo nin mambin kapatawaran. Habaytoy bara--nan nin hay tawtawo ay an-ibilang nin Diyos nin ayin kasalanan. 17Banà ha panlomabag nin mihay tawo ya hi Adan, hay kamatyan ay nag--in makapangyayari ha kaganawan tawo. Piro banà itaman ha ginawà nin mihay tawo ya hi Pangino--on Hisokristo ay lalò nagkama--in nin masyadoy kahampatan. Kayà kaganawan mipananggap nin hatoy kahampatan ya ingangalo nin Diyos ay an-ibilang na nin mahampat boy hila ay ma--in anan biyay ya makapakilamo koni Pangino--on Hisokristo do ha katatag-ayan ha kama-inan nin Diyos. 18No pangno nin hay panlomabag nin mihay tawo ya hi Adan ay nagkama--in nin sintinsyay kaparosawan ha kaganawan, ha kahampatan itaman ya ginawà nin mihay tawo ya hi Pangino--on Hisokristo ay mag--in mahampat ya kaganawan tawo ta magkama--in hila nin biyay ya ayin anggawan. 19Ha panlomabag ha Diyos nin mihay tawo ya hi Adan, kaganawan tawo ay nag--in makasalanan. Ombayro itaman, ha panhohomonol ha Diyos nin mihay tawo ya hi Pangino--on Hisokristo, hay kalak--an ay ibilang nin Diyos nin mahampat. 20Biha inggawà nin Diyos ya kawkapanogo--an ay makasalanan ana ya tawtawo. Hay kawkapanogo--an ay inggawà na emen panlomabag nin tawtawo ay matanda--an la ya hila ay ampakapagkasalanan. Piro maski masyadoy kasalanan nin tawtawo ay lalò itaman ya kahampatan pangingangalo nin Diyos ha mawmakasalanan. 21Hay kasalanan ay nag--in makapangyayari ha kaganawan; kayà ma--in kamatyan. Piro banà ha kahampatan pangingangalo nin Diyos, hay tawtawoy mipantompel kona ay ibilang na nin mahampat, ta ha pamakilamo la koni Pangino--on Hisokristo ay ma--in hila nin biyay ya ayin anggawan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\