1 Corinto 1

1Hiko hi Pablo, ya pinili ni Apo Jesu-Cristo hên mag-in apostol na, gawan ha kalabayan ni Apo Namalyari. Hi Sostenes, ya patêl tamo ha Panginoon, ay kalamo kon ampangumusta kamoyu. 2Anhulatan kataw bahên ha Corinto, ya pinili ni Apo Namalyari hên mag-in kana. Ha pakikimiha yo kan Apo Jesu-Cristo, ay hikaw ya inorong na hên impapawa êmên manyag kangêran, hên kalamo lan patêl ha Panginoon ya angkapi-tsi-tsipon, ya kapareho tamon ampanalangin kan Panginoon tamon Jesu-Cristo, ha ayri man ya logal. 3An-ihalangin naên kaw ya dyanan kaw dayi hên kapatêkbêkan, haka ingalwan kaw dayi ni Apo Namalyari ya Tatang tamo, haka ni Panginoon Jesu-Cristo. 4Panay kataw an-ipagpahalamat kan Apo Namalyari, ya ansimbaên ko, gawan ha ayn kapantag ya ingalo na kamoyu, ya tinanggap yoy na ha pamakimiha yo kan Apo Jesu-Cristo. 5An-ipagpahalamat kataw, ta gawan ha pamakimiha yo kana, ay dinyanan na kaw hên hino-hino kay na hên ya kagalingan, ta êmên yo maintindihan haka maipamwang ya tungkol kana. 6Ya intoro naên kamoyu, ya tungkol kan Panginoon Jesu-Cristo, ay kaptêgan ya angkahêlêk ha pamimiyay yo. 7Kabay a kaw ampagkulang ha hinoman ya an-idin nan Espiritu ni Apo Namalyari, kaban an-êngganan yon mag-orong ya Panginoon tamon Jesu-Cristo. 8Pataniêhên nay nakêm yo, kaban atsi kitamo pon bayri ha luta, êmên na kaw malatêng hên ayn kapintasan ha allon pamag-orong na. 9Mapaypaniwal-an hi Apo Namalyari, ya namili kamoyu, ta êmên kaw magkamain hên pamakilamo ha Anak na, ya hi Panginoon tamon Jesu-Cristo. 10Hikaw ya patêl ko ha pakikimiha kan Panginoon tamon Jesu-Cristo, ampakihabi ko kamoyu, ya magmimiha kaw hên nakêm, ihip haka pamaghabi, ta êmên maalíh ya pami-gagampi yo. 11Hikaw ya patêl ko, an-iaral koy habayto kamoyu, ta main ubat ha bali ni Cloe, ya namipamwang kangko ya angkapi-huhubak kaw. 12Êmên ya di ya labay kon habiên, ya tungkol kamoyu: wanan miha, “Anhonolên koy an-itoro ni Pablo.” Wanay na êt hên miha, “Kan Apolos ako.” Main kaatag kamoyu ya ampaghabin, “Anhonolên koy an-itoro ni apostol Pedro.” Haka main êt hên ampaghabin, “Anhonolên koy an-itoro ni Apo Jesu-Cristo.” 13Yarin mapiaatagan hi Apo Jesu-Cristo! Yarin hiko, hi Pablo, ya natsi ha koros ha ikakangêd yo! Yarin binawtismoan kaw ha langan ko! 14Ampahalamatan ko hi Apo Namalyari ta hi Crispo haka hi Gayon bêngat ya binawtismoan ko bahên kamoyu, 15ta êmên ayn makapaghabin binawtismoan kaw ha tungkulan ko. 16(Main êt awud ya binawtismoan ko, ya hi Estefanas haka ya pamilya na. Ayn kinan muwang ya kaatag ya binawtismoan ko.) 17Ta a na ko in-utoh ni Apo Jesu-Cristo hên mamawtismo, noa, in-utoh na ko hên idiretsa kon ipamwang ya Mangêd ya Habi, ya tungkol kana ta êmên a maalihan alagá ya pangamatsi ni Apo Jesu-Cristo ha koros. 18Ya toro tungkol ha pangamatsi ni Apo Jesu-Cristo ha koros ay kamulalaan kanlan mipalako ha impiyerno. Noa, kantamon an-iligtas na, ay habayto ay kapangyarihan ni Apo Namalyari êmên miligtas kitamo ha impiyerno. 19Ta nakahulat ha Kahulatan ni Apo Namalyari, ya wana, “Alihên koy kamwangan lan manga-talino, ta ipamwang ko ya ayn kapukatan ya habayto.” 20No êmbayro, ay ay-êmên hilay main kamwangan? Ay-êmên hilay mánoron Kautuhan ni apo Moises? Ay-êmên hilay magaling hên magdebate amêhên. Intad nay na ni Apo Namalyari hên kamulalaan, ya kamwangan lan a ampagpalokop kana. 21Ta gawan ha kamwangan ni Apo Namalyari, ay a na pinaulayan ya hiya ay makilala, gawan ha talino lan a ampagpalokop kana. Ya labay na ay miligtas kitamo ya ampaniwala, gawan ha pangipamwang hên tungkol kan Apo Jesu-Cristo, agyan habiên lan main kamwangan ya ubat di ha luta, ya kamulalaan, ya toro ya tungkol kan Apo Jesu-Cristo. 22Hilay kapareho kon Israelita, ay ampanapol hên kapapaêpapah, bayo hila maniwala ya pêtêg ya angkagilaman la hên tungkol ha tinalagá ni Apo Namalyari. Haka hilay alwan Israelita, ay ampanapol hên kamwangan. 23Êmbayro man, ay an-ipamwang naên ya tungkol kan Apo Jesu-Cristo ya natsi ha koros. Habayto ay kapahuluk ha kapareho kon Israelita. Haka habayto ay an-itad lan kamulalaan, lan alwan Israelita. 24Noa, kantamon pinili ni Apo Namalyari, hên nag-in kana, Israelita man, o alwa, hi Cristoy kapangyarihan haka kagalingan ni Apo Namalyari. 25Ta ya kamatsan ni Apo Jesu-Cristo ha koros, ya êndat lan kaatag, ay kamulalaan ni Apo Namalyari, ay magaling pon ha kamwangan hên hinon tawo. Êndat lan kaatag ya kamatsan ni Apo Jesu-Cristo, ay palatandaan hên ayn kapangyarihan hi Apo Namalyari, noa, ya kapangyarihan ya ginamit na, ay makapangyarihan pon ha kapangyarihan hên hinon tawo. 26Hikaw ya patêl ko ha Panginoon, pakaihipên tamo no ay-êmên ya pangatawo tamo hên bayo na kitamo pinili ni Apo Namalyari hên humonol kan Apo Jesu-Cristo. Main ungnon bêngat kantamo ya main galing ha hêlêk lan tawo di ha luta. Main ungnon bêngat kantamo ya main tungkulan. Haka ungnon bêngat kantamo ya mabandi. 27Ta pinili na kitamo, ya ayn minúwang ha hêlêk lan a ampagpalokop kan Apo Namalyari, ta êmên mipakarêng-êy hilay ampaghabi ya hila ay main kamwangan. Pinili na kitamoy makapêy ha hêlêk lan ayn paniwala kan Apo Jesu-Cristo, ta êmên mipakarêng-êy hilay ampaghabin makhaw hila. 28Pinili na kitamoy manga-aypa ha hêlêk lan tawo, hên daygên ayn pukat ya hilay manga-tag-ay ya tungkulan ha hêlêk lan a ampagpalokop kan Apo Namalyari. 29Dinyag nay habayto, ta êmên ayn hinoman ya makapaglambung ha arapan na. 30Ya pakikimiha tamo kan Apo Jesu-Cristo, ay nangubat kan Apo Namalyari. Hi Apo Jesu-Cristo ya nag-in kamwangan tamo. Gawan kana ay inakbusan kitamo ha pangaipoh tamo ha kasalanan. Gawan êt kana ay hikitamoy an-intad ni Apo Namalyari hên ayn kasalanan, haka a kitaminan manalagá hên manyag kasalanan. 31Kabay nanad ha nakahulat ha Kahulatan ni Apo Namalyari, “Ya dyag ni Apo Namalyari ya dapat tamon ipagmahlay no main kitamon labay hên ipagmahlay.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\