1 Corinto 10

1Patêl ko ha Panginoon, main akon labay hên ipaihip kamoyu ya nalyari hên hato ha ninuno naên hên Israelita, ha panaon ni apo Moises. Ha pamammita lan ubat ha bansan Egipto, ay naubuh hilan hinaninungan ni Apo Namalyari hên lêmm. Haka naubuh hilan namatah ha ambaêgên lan Dagat ya Naorit. 2Ya pamangillag kanla hên ginêm, haka ya pamagbatah la ha Dagat ya Naorit ay, yabay ya nanad pangabawtismo la, ta êmên mamwangan ya anhumonol hila kan Moises. 3Naubuh hilan nangan hên pamangan ya indin ni Apo Namalyari ya ubat ha langit. 4Haka naubuh hila etaman hên ninêm ha lanêm ya impaawah na ha bato. Ya alimbawa hên habaytoy bato, ay hi Apo Jesu-Cristo, ya mantêg lan kalamo ya nam-i kanla hên kailangan la. 5Êmbayro man, ya kal-atan kanla ay a an-ikahigla ni Apo Namalyari, kabay pinatsi hila, haka ya but-o la, ay nikalat bayro ha kabalah-balahan. 6Habaytoy nalyari kanlan ninuno naên Israelita, ay alimbawa haka aral kantamo. Paan tamon labayên ya karawakan hên alwan nanad kanlan ampanlabay hên alwa lan ikakangêd. 7Paan kitamon magsimba ha alwan pêtêg ya diyos, hên êmên kanlan kaatag ninuno, hên hato. Ta nakahulat ha kahulatan ni Apo Namalyari, ya wana, “Nipammikno hila hên nangan haka ninêm ha nagkaluto, haka nipaghayaw hila êt ha pamagpuri kanan habaytoy alwan pêtêg diyos.” 8Paan kitamon manyag hadyay karawakan kalabayan lawini, hên êmên ha dinyag lan kaatag hên hato, gawan dinyag lay habayto, ay pinatsi ya main lowampo boy tatlon libo ha mihay allo. 9Haka paan tamon subukên ya Panginoon hên êmên ha dinyag lan kaatag hên hato, hên pinatsi hila hên utan. 10Haka paan kitamon nagmulongan hên nanad ha dinyag lan kaatag hên hato. Gawan ha nagmulongan hila ay impapatsi hila ni Apo Namalyari ha Anghel hên kamatsan. 11Ya nalyari kanlan ninuno naên hên Israelita, ay alimbawa ha bawal hên daygên. Haka inhulat ya habaytsi ta êmên mag-in aral kantamo. Ta hatsi ya ampaidyanan tamoy luta ay main anggaan. 12Kabay hinoman kantamo ya ampangihip ya hiyay napah-êy ha paniwala, ay dapat kaillag, ta kayno matukso ya. 13Ayn panubuk ya nilumatêng kantamo ya a pon dinanas hên kaatag. Tapat hi Apo Namalyari, haka a na paulayan hên subukan kitamo hên igit ha matêêh tamo, ta dyanan na kitamo hên hêkaw ta êmên mapagtêêhan haka mahambut tamoy habayto. 14Kabay anlugurên kon patêl, paan kaw magsimba ha alwan pêtêg ya diyos. 15Magaling kaw hên ampangihip, kabay manimbángan kaw dayi ha anhabiên ko no pêtêg ya, o alwa. 16Alimbawa, no magkomunyon kitamo, ay an-ipagpahalamat tamo ya daya haka lawini ni Apo Jesu-Cristo, ya pinangubatan hên pakikimiha tamo kana, haka ya pakikimiha tamon ampaniwala kana. Ya puto ay boo, ta êmên kitamo mapiaaêm. 17Mal-at kitamo man, ay nanad mimiha kitamo, gawan ha pakikimiha tamo ha pinakalawini ni Apo Jesu-Cristo, ya nanad ha puto ya boo, ya binih-il, ta êmên kaganawan tamo ay makaêkan. 18Ihipên yon kapareho kon Israelita. Main hilan pakikimiha kan Apo Namalyari, no ampangan hilan an-iparaêp la kana. 19Ha pamawal ko kamoyu hên mangan hên imparaêp ha rebulto hên alwan pêtêg ya diyos, ay taganán alwan labay habiên ya main alagá ya habaytoy imparaêp. Êmbayro etaman, ay taganán ayn alagá ya alwan pêtêg ya diyos. 20Ha kaptêgan, ya an-iparaêp lan a ampagpalokop kan Apo Namalyari ha arapan hên alwan pêtêg ya diyos, ay an-iparaêp la ha nangarawak ya a angkahêlêk, ya kalamo ni Satanas, alwa kan Apo Namalyari. A ko labay ya main kaw hên pakikimiha kanlan nangarawak ya a angkahêlêk. 21Bawal hên magkomunyon ha arapan ni Apo Namalyari no ampangan haka ampinêm kaw hên imparaêp kanlan nangarawak ya a angkahêlêk. 22No ihundo yoy pangan yo hên imparaêp kanlan nangarawak ya a angkahêlêk, ay ampaimonên yoy Panginoon. Yarin matakahan tamoy pamarusa ni Apo Namalyari! 23Main ampaghabin madyag tamo ya hinon labay tamon daygên. Pêtêg ya habayto. Noa, main dyag ya alwan ha ikakangêd hên kapareho tamo. Haka ya kaatag ya dyag ay makahabkol ha pangakay hên kapareho tamo hên maniwala kan Apo Jesu-Cristo. 24Dapat tamon daygên ya ikakangêd hên kapareho tamo, alwan bêngat ya ikakangêd hên sarili tamo. 25Malyari tamon kênaên ya hinoman ya kêna ya an-ihaliw la ha palengke hên ayn pag-alangan no imparaêp ha alwan pêtêg ya diyos ya habayto, ta êmên a yumagah ya nakêm tamo. 26Ta ayn bawal ya hinon maêkan, gawan nakahulat ha Kahulatan ni Apo Namalyari, ya wanan hulat, “Ya luta haka ya atsi ha luta ay kanan Panginoon.” 27Kabay, no hagyatên kitamo hên mangan ha bali hên a pon nagpalokop kan Apo Jesu-Cristo, ay mangan kitamo tana, hên paan kitamon mangotáng no imparaêp ya habayto ha alwan pêtêg ya diyos, ta êmên a yumagah ya nakêm tamo. 28Noa, no main maghabi kantamo, ya imparaêp ya habayto ha alwan pêtêg ya diyos, ay paan kitaminan mangan, ta êmên a mag-in habkol kanlan namihumbung kantamo, haka ta êmên a yumagah ya nakêm 29lan habaytoy namihumbung kantamo. Ta hinoy makwa tamo no ipalêkpêk tamoy karapatan tamo hên mangan hên habaytoy imparaêp, no êndat lan namihumbung ya kasalanan hên mangan habayto? 30Haka hino awud ya makwa tamo, no isadsad tamo hên mangan hên naipahalamat tamina kan Apo Namalyari, no pintasan kitamo hên habaytoy namihumbung kantamo? Ayn bay! 31Ya dapat, ay ha pangan tamo, o pamminêm, o hinoman ya andaygên tamo, ay ihipên tamo ya ikapuri ni Apo Namalyari. 32Dapat ayn mahêlêk ha pamimiyay tamo ya mag-in habkol ha pangakay hên hinoman hên maniwala kan Apo Jesu-Cristo, Israelita man o alwa. Haka paan kitamon manyag hên hinoman ya pangubatan hên matukso ya kapareho tamon ampaniwala kana. 33Daygên yo dayi ya andaygên ko. Ampakikwanan kon mapahigla ya balang miha ha kaganawan dyag ko. A ko antsikapên ya sarili kon ikakangêd. Ta antsikapên koy ikakangêd hên kal-atan, ta êmên ko hila maiakay kan Apo Jesu-Cristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\