1 Corinto 12

1Amêhên, hikaw ya patêl ko, ay labay kon mamwangan yoy kaptêgan ya tungkol ha an-idigalo nan Espiritu ni Apo Namalyari. 2Muwang yo, ya hên haton a kaw pon ampagsimba kan Apo Namalyari, ay angkaamuyot kaw hên magsimba ha rebulto hên alwan pêtêg ya diyos, ya a kahabi. 3Kabay an-ipamwang ko kamoyu, ya no atsi kantamo ya Espiritu ni Apo Namalyari, ay a tamo maihumpa hi Apo Jesu-Cristo. Haka ayn makapaghabi, ya hi Apo Jesu-Cristoy Panginoon, no ayn kana ya Espiritu ni Apo Namalyari. 4Hino-hino kay na hên ya galing haka pamangintindi ya an-idigalo hên Espiritu ni Apo Namalyari kantamo, noa, mimiha na ya ampamidigalon habayto. 5Ya pamaghuyo tamo ay alwan pare-pareho. Noa, mimihay Panginoon ya ampaghuyuan tamo. 6Alwan pare-pareho ya andaygên nan kapangyarihan ni Apo Namalyari ha biyay tamo, noa, mimiha na ni Apo Namalyari ya ubatan hên kapangyarihan ya atsi kantamo. 7Ya balang miha kantamon ampaniwala kan Apo Jesu-Cristo, ay andyanan nan Espiritu ni Apo Namalyari hên tsi-tsihan galing ha ikakangêd tamon angkapi-tsi-tsipon. Habaytsi ya galing ay ampamaptêg hên atsi kantamo ya Espiritu na. 8Ya kaatag ay andyanan nan Espiritu hên galing hên mamipamwang hên kamwangan ya ubat kan Apo Namalyari, haka ya kaatag, ay andyanan nan galing hên mamipamwang hên tungkol kan Apo Namalyari. 9Ya kaatag ay andyanan nan makhaw ya paniwala ha kapangyarihan ni Apo Namalyari. Ya kaatag ay andyanan nan kapangyarihan hên mamaalíh hên hakit. 10Ya kaatag ay andyanan nan kapangyarihan hên manyag kapapaêpapah. Ya kaatag ay andyanan nan galing haka hêkaw nakêm hên mamipamwang hên an-ipaihip na kanla. Ya kaatag, ay andyanan nan kagalingan hên manimbángan, ta êmên la mamwangan ya pêtêg ya indigalo na, o no ubat kanlan Satanas. Ya kaatag, ay andyanan nan kagalingan hên maghabi ha hino-hino kay na hên ya habi ya a tamo muwang. Haka kanlan kaatag êt, ay andyanan nan pamangintindi, ta êmên la ipamwang ya impahabi na kanlan habaytsi. 11Mimiha nan Espiritu ni Apo Namalyari ya ampamidigalo hên habayto. Hiyay ampam-i kantamon balang miha ya ampaniwala kan Apo Jesu-Cristo, hên tsi-tsihan galing ha labay nan idin. 12Ya lawini tamo ay kabooan hên ulo, mata, bitsih, haka mal-at pon ya pinilalamo. Agyan mal-at ya pinilalamo, ta êmên maboo ya lawini tamo, ay mimihay lawini tamo. Êmbayro etaman hi Apo Jesu-Cristo, haka hikitamoy kal-atan ya pinakalawini na. 13Ta binawtismoan kitamina ha Espiritu ni Apo Namalyari ya mimiha. Kabay nag-in kitamon kalamo ha pinakalawini ni Apo Jesu-Cristo, Israelita kitamo man, o Griego kitamo, o ipoh kitamo man, o alwan ipoh, ta hinapatan kitamon mimihay Espiritu, yabay ya Espiritu ni Apo Namalyari. 14Ya pamilalamo tamon patêl ha Panginoon ay maialimbawa ha mihay lawini, ya mal-at ya pinilalamo, ta êmên ya maboo. 15Alimbawa, no habiên hên bitsih, ya alwa hilan gamêt, kabay alwa hila kanon kalamo ha lawini tamo, ay agyan habiên lay habayto, ay taganán nakalamo hila ha lawini tamo. 16Êmbayro etaman no alimbawa ta habiên hên têkk ya alwa hilan mata, kabay alwa hila kanon kalamo ha lawini tamo, agyan êmbayro ya habiên la, ay taganán nakalamo hila ha lawini tamo. 17No panay tanan mata, ya kabooan hên lawini tamo, ay hino bayto ya panggilam tamo? No panay etaman têkk ya kabooan lawini tamo, ay hino awud ya pandaêp tamo? 18Taganán tinalagá ni Apo Namalyari ya kabooan lawini tamo ha mal-at ya pinilamo ta habaytoy kalabayan na. 19Ay-êmên maboo ya lawini tamo no ayn mal-at ya pinilalamo? 20Ha kaptêgan, kal-atan ya pinilamo, ta êmên maboo ya lawini tamo. 21Alimbawa ha lawini tamo, ay a na dapat habiên hên mata tamo ha gamêt tamo, ya a hila kailangan. A na etaman dapat habiên hên ulo tamo ha bitsih tamo, ya a na hila kailangan. 22Ya êndat tamon alwan maalagá ha lawini tamo, ay habaytoy taganán kailangan. 23Ya an-ihipên tamo, ya alwan maalagá ha lawini tamo, ay habayto ya anhayhayên tamon mangêd. Haka ya an-ikarêng-êy ha lawini tamo, ay antagpênan tamo. 24Noa, ya mangahampat ha lawini tamo, ay a tamon kailangan hên tagpênan. Binoo ni Apo Namalyari ya lawini tamo, ta êmên madyanan pamandayêw ya kailangan dayêwên. 25Kabay dapat main pakikimiha ya kabooan lawini tamo. Haka dapat mihahawop hilay pinilalamo. 26No angkairapan ya miha, ay angkairapan ya balang miha. No andayêwên ya miha, ay dapat mag-in ikahigla hên balang miha ya habayto. 27Ya labay habiên hên habayto, ay hikitamo ya ampaniwala kan Apo Jesu-Cristo, ay nanad kabooan hên pinakalawini na, haka ya balang miha kantamo ay kalamo ha pinakalawini na. 28Kantamon ampaniwala kana, ay tinalagá ni Apo Namalyari hên dyanan kitamon tsi-tsihan galing ya ubat ha Espiritu na. Una, main kantamo ya dinyanan nan galing hên mag-in apostol na. Ikalwa, main kantamo ya dinyanan nan galing hên mag-in mámipamwang hên an-ipaihip na kanla. Ikatlo, ay main kantamo ya dinyanan nan galing hên mag-in mánoro hên habi na. Bayo main êt kantamo ya dinyanan nan galing hên manyag kapapaêpapah, haka kaatag ay dinyanan nan galing hên mamaalíh hên hakit. Main kantamo ya dinyanan nan galing hên manawop ha kapareho la. Main kantamo ya dinyanan nan galing hên mamaala, haka main kantamo ya dinyanan nan galing hên maghabi ha kaatag ya habi ya a la muwang. 29Hikitamo ya ampaniwala kan Apo Jesu-Cristo, ay alwan kaganawan apostol, alwan kaganawan hên mámipamwang hên an-ipaihip ni Apo Namalyari kantamo, alwan kaganawan hên mánoro hên habi na, alwan kaganawan hên main kapangyarihan hên manyag kapapaêpapah, 30alwan kaganawan hên main kapangyarihan hên mamaalíh hên hakit, alwan kaganawan hên main galing hên maghabi ha kaatag ya habi ya a tamo muwang, haka alwan kaganawan hên main galing hên ipamulah ya labay habiên hên anhabiên la ha habi ya a la muwang. 31Kabay pakikwanan tamoy maalagáy galing ya ikakangêd tamo, haka ya ikakangêd hên kapareho tamo. Amêhên, toroan kataw hên tungkol ha mangêd pon, ha hinoman ya galing ya indin kantamo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\