1 Corinto 13

1Makapaghabi kitamo man hên habi hên kaatag, haka habi lan anghel, no ayn kitamon panlugud ha kapareho tamo, ay nanad kitamon tonoy ya bat hên ampagtonoy hên ayn labay habiên. 2Malyarin main kitamon galing, ya ubat ha Espiritu ni Apo Namalyari, hên nanad ha pamipamwang hên an-ipaihip na kantamo. Malyari etaman hên main kitamon pamangintindi ha kaganawan a pon impamwang. Malyari êt hên main kitamon kaganawan kamwangan ya mamwangan lan tawo ya tungkol kan Apo Namalyari. Haka malyari ya main kitamon paniwala ya makhaw ya makapiálih hên tawgtug. Noa, no ayn kitamon pamanlugud ha kapareho tamo, ay ayn pukat ya habayto. 3Idigalo tamo man ya kaganawan pibandian tamo ha mangairap, haka paulayan tamo man hên ulamên ya lawini tamo, no ayn kitamon pamanlugud ha kapareho tamo, ay a tamo mapakinabangnan ya dinyag tamo. 4No mapanlugud kitamo, ay mapagtêêh kitamo, haka maingaloên kitamo. Alwa kitamo maridya, mapaglalang, o mapagmatag-ay. 5No mapanlugud kitamo, ay alwa kitamon mapammusmus, maimot, mahuhulukên, o mapagtanêm hên hakit nakêm. 6No mapanlugud kitamo, ay a tamo an-ikahigla ya karawakan. Noa, an-ikahigla tamoy kaptêgan. 7No mapanlugud kitamo, ay matêêhan tamo ya hinon angkalyari, haka a maalíh ya tsiwala tamo ha kapareho tamo, a etaman maalíh ya pamangênggan tamon kangêran, haka matagalan tamo ya hinoman. 8Ya galing ya an-idigalo nan Espiritu ni Apo Namalyari, ya nanad ha pamipamwang hên an-ipaihip ni Apo Namalyari kantamo, ay main angga. Êmbayro êt ya galing hên mag-habi ha kaatag ya habi, ya a tamo muwang, ay main anggaan. Haka ya pamipamwang hên tungkol kana, ay main angga etaman. Noa, ya pamanlugud ay ayn angga, 9ta ya kamwangan, ya tungkol kana, haka ya pamipamwang hên an-ipaihip na kantamo, ay kulang pon. 10Noa, ha pamanlumatêng nan ganap ay maalíh ya main pamagkulang. 11Alimbawa, hên anak kitamo pon, ya ihip, pamangintindi, haka ya habi tamo ay nanad kanlan anak. Noa, gawan toa kitamina, ay inalíh tamina ya nanad ha pandaygên lan anak. 12Êmbayro êt kantamon ampaniwala kan Apo Jesu-Cristo. Ya kamwangan tamo, ya tungkol kan Apo Namalyari amêhên, ay kulang pon, nanad ha pamanlêk ha solamin ya naburarêg. Noa, lano, lumatêng ya allo, ay mahêlêk tamina hi Apo Namalyari, hên arap-arapan, hên ayn kulang, ta makilala tamo ya, hên nanad ha pagkakilala na kantamo. 13Kabay hata tatlo ay ayn angga. Una, ya paniwala tamo kana, ikalwa ya pamangênggan tamo ha pamag-orong na hên mantan kantamo ha ampaidyanan na ha langit, haka ikatlo, ya pamilulugud tamo. Noa, ya pinakamangêd kanlan habaytoy tatlo ay yabay ya pamilulugud.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\