1 Corinto 13:8

8Ya galing ya an-idigalo nan Espiritu ni Apo Namalyari, ya nanad ha pamipamwang hên an-ipaihip ni Apo Namalyari kantamo, ay main angga. Êmbayro êt ya galing hên mag-habi ha kaatag ya habi, ya a tamo muwang, ay main anggaan. Haka ya pamipamwang hên tungkol kana, ay main angga etaman. Noa, ya pamanlugud ay ayn angga,

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More