1 Corinto 14

1Mangêd ya pakikwanan tamon mag-in malugud. Pakaêngganan tamo êt ya an-idigalo nan Espiritu ni Apo Namalyari, lalon-laloy na, ya galing hên mamipamwang hên an-ipaihip na kantamo. 2No ampaghabi kitamo ha kaatag ya habi, ya a tamo muwang, ay hi Apo Namalyarin bêngat ya kahabi tamo, gawan ayn kaatag ya makamulah ha anhabiên tamo ha kapangyarihan hên Espiritu na. 3Noa, no mamipamwang kitamo hên an-ipaihip ni Apo Namalyari kantamo, ay mag-in nananiêh ya paniwala lan ampanggilam, maaralan hila, haka mahawpan hila hên magtêêh ha kairapan. 4No ampaghabi kitamo ha habi, ya a tamo muwang, ay sarili tamon paniwalan bêngat ya ampataniêhên tamo. Noa, no mamipamwang kitamo hên an-ipaihip ni Apo Namalyari kantamo, ay mapataniêh ya paniwala lan patêl ha Panginoon ya angkapi-tsi-tsipon. 5Labay ko dayin makapaghabi kitamon kaganawan ha habi, ya a tamo muwang. Noa, mangêd pon ya mamipamwang kitamo hên an-ipaihip ni Apo Namalyari kantamo. Gawan maalagá pon ya habayto, kanan maghabi kitamo ha kaatag ya habi, ya a tamo muwang, maliban ha main mamipamulah hên anhabiên tamo, ta êmên mapataniêh ya paniwala lan patêl ha Panginoon ya angkapi-tsi-tsipon. 6Hikaw ya patêl ko ha Panginoon, no alimbawa ta maniraw ko bahên, ta maghabi ha habi, ya a tamo muwang, ay a yon mapakinabangnan ya habayto. Noa, no mamitoro ko hên habi ni Apo Namalyari, o mamipamwang kamoyu hên an-ipaihip na kangko, ay mahawpan kaw. 7Êmbayro êt ha bulongudyong o ha gitara man ya antsig-tsigên, ya alwan usto ya pangatono, ay hinoy mapakinabangnan tamo, no a tamo maintindihan ya habayto! 8Haka nanad etaman ha tambuyok ya ampatonoyên, no umpisan labanan, no alwan usto ya tonoy, ay ayn makapaglêan hên makilaban! 9Êmbayro etaman ya pamaghabi tamo ha habi ya a tamo muwang, ay ayn makamulah hên anhabiên tamo, haka ayn bayton kapukatan ya habi tamo. 10Mal-at ya habi bayri ha luta, haka ya balang miha ay main labay habiên. 11Noa, no a tamo angkaintindihan ya anhabiên hên kahabi tamo, ay pareho kitamo hên a mapikakaintindi nanad kitamon dayuhan, ya ubat ha marayo ya bansa. 12Gawan ha labay-labay yon digaloan kaw nan Espiritu ni Apo Namalyari, ya una ya dapat yon pakikwanan, ay mapataniêh ya paniwala hên balang miha kamoyun patêl ha Panginoon, ya angkapi-tsi-tsipon. 13Ha êmbayro, ay hikitamo ya ampaghabi ha kaatag ya habi, ya a tamo muwang, ay kailangan manalangin kitamo etaman, ya maipamwang tamo dayi ya anhabiên tamo. 14Ta no ampanalangin kitamo ha habi ya a tamo muwang, ay ampanalangin ya espiritu tamo, noa, a mapakinabangnan hên ihip tamo ya panalangin tamo. 15Hino bayto ya dapat tamon daygên? Ya daygên tamo ay manalangin kitamo, haka magkanta kitamo ha espiritu tamo ha kaatag ya habi. Dapat kitamo êt hên manalangin, haka magkanta ha mantêg habi tamo, hên gamitên ya ihip tamo. 16Ha pagpahalamat tamon panalangin kan Apo Namalyari, ha kaatag ya habi, ayn makapaghabin, “Amen.” gawan a la angkaintindihan ya anhabiên hên espiritu tamo. 17Agyan ampagpahalamat kitamo ha kaatag ya habi, ay habayto ay a mapakinabangnan hên kapareho tamo, ha pamataniêh hên paniwala la no a la angkaintindihan. 18Ampahalamatan ko hi Apo Namalyari, ta ampakapaghabi ko ha habi, ya a ko muwang, hên igit kamoyun kaganawan. 19Noa, ha pami-tsi-tsipon tamon patêl ha Panginoon, ay mangêd pon, ya maghabi kitamon li-limay habi ya angkaintindihan, ya makab-in aral, kanan libo-liboy habi ya a angkaintindihan. 20Patêl ko ha Panginoon, ha tungkol di, ay paan kaw mag-in kaihip hên anak. Malyari yon tuwarên ya anak, ya ayn muwang ha karawakan. Noa, ya pamangihip yon tungkol di, ay dapat mag-in nanad ihip lan manakêm. 21Êmên ya di ya nakahulat ha Kahulatan ya impahulat ni Apo Namalyari, “Mamiutoh akon tawo ya ubat ha kaatag ya bansa, ya ampaghabi hên kaatag ya habi, ta êmên manggilam hilay Israelita. Noa, agyan iutoh ko hilay maghabi kanla ha kaatag ya habi, ay a hila manggilam.” 22Di ha kahulatan ay mamwangan tamo ya galing hên maghabi ha habi, ya a tamo muwang, ay indin ni Apo Namalyari êmên mamwangan lan a pon ampaniwala kana, ya kapangyarihan na. Noa, ya galing hên mamipamwang hên an-ipaihip na kantamo, ay para mapataniêh ya paniwala tamon ampaniwalay na. 23Kabay ha pami-tsi-tsipon tamon patêl ha Panginoon, ay dapat main mamipamulah hên anhabiên tamo ha habi ya a tamo muwang. Ta kayno main maniraw, ya main kalamoy a pon ampaniwala kan Apo Jesu-Cristo, haka no ayn mamipamulah, ta bat kitamon mipaghabi ha habi ya a tamo muwang, ay habiên la tana ya murit kitamo. 24Noa, no ha pami-tsi-tsipon tamo, ay an-ipamwang tamo ha mantêg habi tamo ya an-ipaihip ni Apo Namalyari kantamo, ay mamwangan lan habaytoy naniraw ya makasalanan hila. 25Mahawangan bayto ya kaihipan la, haka hila mandoko hên kikwan patawad ha nadyag lay kasalanan, haka la simbaên hi Apo Namalyari, ya wanla, “Pêtêg awud, hi Apo Namalyari ay atsi di hên kalamo yo.” 26Patêl ko ha Panginoon, labay kon habiên, ya no mi-tsi-tsipon kitamo hên magsimba kan Apo Namalyari, ay dapat ya kaganawan dyag tamo, ay mamataniêh hên paniwala lan angkapi-tsi-tsipon. Main magkanta, main manoro, main mámipamwang hên habi ni Apo Namalyari, main maghabi ha habi, ya a tamo muwang, haka main etaman mamipamulah hên hinabi lan habayto. 27No main maghabi ha habi ya a na muwang, ay hukad ya lowa o tatlo ya mibanoh, haka kailangan main mamipamulah hên hinabi lan habayto. 28No ayn bayro ya mamipamulah hên hinabi la, ay paan hilan maghabi ha pami-tsi-tsipon lan patêl ha Panginoon, ta maghabi hila tana kan Apo Namalyari ha nakêm la. 29Tungkol etaman kanlan mámipamwang hên an-ipaihip ni Apo Namalyari kanla, ay lowa o tatlo etaman ya mibanoh, ta dapat manimbángan lan kaatag ya nagilam la, no ubat kan Apo Namalyari, ya habayto o alwa. 30No main kaatag pon ya main labay hên ipamwang, ya ubat etaman kan Apo Namalyari, kaban ampaghabi ya miha, ay dapat tunggên pon ya hatoy ampaghabi, ta êmên ya makahabi ya miha. 31Hikitamo ya angkapi-tsi-tsipon ay maubuh hên malyarin miha-mihan mamipamwang hên an-ipaihip ni Apo Namalyari kantamo, ta êmên maubuh kitamon matoroan, ta êmên mapataniêh ya paniwala tamo. 32Hila man ya mámipamwang hên an-ipaihip ni Apo Namalyari kanla, ya dinyanan nan dapat habiên, ay kailangan mibabanoh hên mag-habi. 33Taganán a na labay ya main gulo ha pami-tsi-tsipon tamon patêl ha Panginoon. Ya dapat ugaliên di, ay nanad ha andaygên ha balang pami-tsi-tsipon lan pinili ni Apo Namalyari hên mag-in kana. 34Kailangan patêkbêk hilay babayi. Bawal kanlan maghabi ha pami-tsi-tsipon, ta nakahulat ha Kautuhan naên hên Israelita, ya bawal kanlan babayi hên mamaala. 35No main hilan labay mamwangan, ay dapat kotangên lay ahawa la, no lumatêng hila ha bali la. Kaparêng-êy hên maghabi ya babayi ha lalên pagtsiponan ha oras hên pamagsimba. 36Yarin ubat kamoyu ya habi ni Apo Namalyari? O êndat yon hikaw bêngat ya ampakamwang hên tungkol kan Apo Namalyari? 37Hinoman ya ampangihip, ya hila ay mámipamwang hên an-ipaihip ni Apo Namalyari kanla, haka hinoman ya ampangihip ya hila ay an-akayên hên Espiritu ni Apo Namalyari, ay dapat lan balayên ya habaytsi ya hulat ko kamoyu, ay pêtêg ya utoh ni Apo Namalyari. 38Ya a ampamansin hên habaytsi, ay alwa yon pansinên. 39Kabay, patêl ha Panginoon, hangarên yo ya mag-in mámipamwang hên an-ipaihip ni Apo Namalyari kamoyu, noa, paan yo hilan bawalên ya ampaghabi ha kaatag ya habi, ya a tamo muwang. 40Dapat hêpat haka ayn gulo ya kaganawan dyag yo ha pami-tsi-tsipon yo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\