1 Corinto 16

1Amêhên, patêl ko ha Panginoon, ipalinaw ko kamoyu ya tungkol ha pamanipon yon ihawop yo kanlan pinili ni Apo Namalyari hên mag-in kana, ya atsi ha Jerusalem ha probinsyan Judea, ay kailangan yon daygên hên nanad ha hinabi ko kanlan patêl ha Panginoon ya angkapi-tsi-tsipon ha Galacia. 2Balang unan allo ha parominggo, ay dapat mangil-an ya balang miha kamoyu hên hatoy agyu na. Bayo, tsiponên yoy habayto, ta êmên ahina kailangan hên manipon, no atsi kina bahên. 3Ha paglatêng ko bahên, ay ipagtan ko kanlan napili yo, ya natsipon yoy ihawop yo kanlan atsi bayro ha Jerusalem. Ihulat ko êt ya ipahlêk la bayro, ya main hilan karapatan hên mantan hên hawop yo. 4No alimbawa ta kailangan hên hikoy mantan hên habayto ha Jerusalem, ay pakilako ko hila. 5Maniraw ko bahên kamoyu ha balayan Corinto panga-ubat ko ha probinsyan Macedonia, ta tinalagá kon bayro kon magdann. 6Labay kon magbuyot bahên, kayno angga ha makalabah ya panaon hên kêbêl, ta êmên ko pahawop kamoyu ha humonol ya pamanlumagay ko ha ayri man ya lakwên ko. 7A ko labay hên magdann bêngat bahên, ta labay kon magbuyot bahên, no kalabayan hên Panginoon. 8Maglaêh ko bayri ha Efeso angga ha Pistan Pentecostes. 9Bayri ko pon, gawan mal-at ya mabay hên manggilam hên toro ko. Main etaman mal-at ya anhumalanghang kangko. 10Ha pamanlumatêng na bahên ni Timoteo, ay pakilamoan yo yan mangêd, ta êmên ya a manyagah, ta hiyay kapareho kon ampaghuyo ha Panginoon. 11Paan yo yan musmusên, noa, galangên yo ya, haka dapat hawpan yo ya, ta êmên mahigla ya pag-orong na di, ta an-êngganan naên yan kapareho kon tagahuyo ni Apo Jesu-Cristo. 12Amêhên, patêl ko ha Panginoon, ya tungkol etaman kan Apolos, ay pinakikwanan kon impapakahabi kana ya maniraw ya bahên, hên kalamo lan patêl, noa, a na labay amêhên, ta lano tana kano no maarap na. 13Pakaillag kaw. Magpakataniêh kaw ha paniwala yo kan Apo Jesu-Cristo. Pataniêhên yoy ihip yo haka pakhawên yoy nakêm yo. 14Dapat main pamanlugud ya hinoman ya andaygên yo. 15Patêl ko ha Panginoon, muwang yo hilay atsi ha bali ni Estefanas, ya nunan naniwala kan Apo Jesu-Cristo bahên ha Acaya, ya probinsya yo, ay ampaghuyoy na kan Apo Namalyari ha panawop kanlan kapareho tamon pinili na hên mag-in kana. Ampakihabi ko kamoyu ya 16palokop kaw kanlan nanad kanla, haka kanlan kapareho lan ampagpagal ha pamaghuyo kan Apo Namalyari. 17An-ikahigla ko ya pamanlumatêng bayri, lan Estefanas, Fortunato, haka Acaico, gawan andaygên lay a yo madyag, gawan a kitamo napilalamo. 18Hilay namahigla kangko, hên nanad ha pamahigla la kamoyu. Dambiên yo hilan mangêd ya hilay tawo ya nanad kanla. 19Angkumustaên la kaw hên patêl ha Panginoon ya angkapi-tsi-tsipon di ha probinsyan Asia. Angkumustaên la kaw hên boon nakêm hi Aquila, hi Priscila, haka hilay patêl ha Panginoon, ya angkapi-tsi-tsipon ha bali la. 20Angkumustaên kaw êt hên patêl ha Panginoon bayri. Mikukumusta kaw, ta êmên ipahlêk ya pamanlugud yo ha miha ta miha hên nanad patêl ha Panginoon. 21Hiko hi Pablo ya ampanulat hên habaytsi. 22Parusaan dayi ni Apo Namalyari hilay ayn pamanlugud ha Panginoon. Marana tha! O Panginoon naên, dayi tampol kan lumatêng. 23Ingalwan na kaw dayi ni Panginoon Jesus. 24Anlugurên kataw ya kaganawan gawan ha pakikimiha tamo kan Apo Jesu-Cristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\