1 Corinto 5

1Angkababalit-an ko ya main kamoyun ampaniwala kan Apo Jesu-Cristo, ya miha ya ampanyag hadyay karawakan kalabayan lawini, ta antakhên nay ikalwan ahawa hên tatang na. Hila man ya a ampagpalokop kan Apo Namalyari, ay a ampanyag hên êmbayro ya karawakan. 2Alwan bat habayto ta ampaglambung kaw êt, ya dapat yon ikalungkot, haka ya ampanyag hên êmbayro ya karawakan, ay dapat yon paalihên ha pami-tsi-tsipon yon ampaniwala kan Apo Jesu-Cristo. 3Agyan ayn ako bahên, ay atsi kamoyu ya nakêm ko, kabay anhabiên ko ya dapat yon paral-an ya ampanyag hên êmbayro. 4Kabay ihipên yoy aral ko kamoyu, no magtsipon kaw hên pihabian ya dapat yon daygên. Ha tungkulan haka kapangyarihan ni Panginoon Jesus, ay 5paulayan yoy nan pairapan ni Satanas ya lawini hên ampanyag hên habayto, ta êmên na talibatokan ya karawakan dyag na, haka êmên miligtas ya kaêlwa na ha allon pamag-orong ni Panginoon Jesu-Cristo. 6Alwan mangêd ya kalangkaan yo. Muwang yoy na ya hata kahabian, ya wana, “Ya pêrad ya pampaalsa ay makapakahlay hên kal-atan arina.” Kayno totoên lan kaatag ya habaytoy narawak ya dyag, ya nanad ha pampaalsa bayro ha kahabian. 7Dapat yon alihên ya nangarawak, ya nanad pampaalsa, ta dinyag na kaw ni Apo Jesu-Cristo hên ayn kasalanan ha arapan ni Apo Namalyari. Dapat yon alihên ya habaytoy nangarawak, ta êmên ya pamimiyay yo, ay mag-in nanad bayon puto, ya ayn pampaalsa, ya an-ilamo ha biseron tupa ya in-átang, ya pampaskwa. Gawan natsi yay nay namiligtas kantamo, ya ayn kaatag no alwan hi Apo Jesu-Cristo, ya maialimbawa bayro ha biseron tupa. 8Kabay magpakahigla kitamoy ampaniwala kan Apo Jesu-Cristo, hên mamiyay hên ayn kasalanan, haka karawakan, ta dapat panay kangêran haka kaptêgan ya pamimiyay tamo. 9Hinulatan kataw hên hato, ya paan kaw makilamo kanlan mapanyag karawakan kalabayan lawini. 10Ya labay kon habiên, ay hilay mapanyag karawakan, ya ampaniwalay na kan Apo Jesu-Cristo, ya dapat yon dayuán. Kaban atsi kaw di ha luta, ay panay yon matupa hilay mapanyag karawakan, ya a pon ampaniwala kan Apo Jesu-Cristo, ya hilay mapanyag karawakan kalabayan lawini, kapanalarêhan, kapanakawan, haka hilay ampagsimba ha alwan pêtêg ya diyos. Taganán a yo hila madayuán kaban atsi kaw pon di ha luta. 11Ya labay kon habiên, ay paan kaw makilamo kanlan ampaghabin patêl hila ha Panginoon, noa, mapanyag hilan karawakan kalabayan lawini, karidyaan, kapamusmusan, kapaniraan, kapaglahingan, kapanakawan, o magsimba ha alwan pêtêg ya diyos. Paan kaw makiaêm man kanla. 12Ayn kitamon tungkulan hên hatolan hên parusaan hilay a pon ampaniwala kan Apo Jesu-Cristo. Ya dapat tamon lingonên hên parusaan, ay hilay ampaniwalay na, ya mapanyag karawakan, ya ampakilamo ha pami-tsi-tsipon tamon patêl ha Panginoon. 13Lingonên ni Apo Namalyari hên parusaan hilay a pon ampaniwala kan Apo Jesu-Cristo. Ya dapat yon daygên, ay paalihên yoy habaytoy ampanyag hadyay karawakan kalabayan lawini ha pami-tsi-tsipon yon patêl ha Panginoon.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\