1 Corinto 6

1No main kamoyu ya main reklamo laban ha kapareho yon ampaniwala kan Apo Jesu-Cristo, ay dapat marêng-êy hilan mangiarap kanlan mánlingon kaso, ya ayn pon paniwala kan Apo Jesu-Cristo. Dapat palingon hila ha kapareho lan ampaniwala. 2Yarin a yo muwang ya lano, ay hikitamoy main paniwala kan Apo Jesu-Cristo, ya manatol hên parusaan hilay a ampagpalokop kan Apo Namalyari! No hatolan tamo hilay ayn paniwala kan Apo Jesu-Cristo lano, ay malingon tamo pon kaya ya alwan nabyat ya kaso hên kapareho tamon main paniwala! 3Lano, hatolan tamo hilay anghel ha langit. No mahatol tamoy anghel, ay malingon tamo pon kaya ya angkalyari hên allo-allo di ha luta amêhên? 4No main kaw hên kaso ya êmên di, awta an-iarap yo hila kanlan ayn paniwala kan Apo Jesu-Cristo? 5Kaparêng-êy hên iarap ya kaparehon ampaniwala kan Apo Jesu-Cristo, ha mánlingon kaso, ya ayn paniwala kan Apo Jesu-Cristo. Siguradon main kapareho yo ya kamwang hên mamitoyo hên a angkapikakasundo. 6Yan an-iarap yoy kapareho yon ampaniwala kan Apo Jesu-Cristo ha mánlingon kaso ya a ampaniwala kan Apo Jesu-Cristo. 7Ya pamididikil yo hên miha ta miha ay pamaptêg hên main kaw hên pamagkulang kan Apo Namalyari. Ya mangêd, ay têêhên yo tana ya kasalanan la kamoyu. Haka paulayan yo hila tana dayi hên mangwan bandi yo. 8Yan, hikaw pon êt ya ampaniwala kan Apo Jesu-Cristo, ay ampipapahakitan hên nakêm ha miha ta miha, haka ampangwan bandi hên kapareho yo man ampaniwala. 9Nanad a yo pon muwang, ya hilay mapanyag karawakan, ay a makapakilamo ha lokop ni Apo Namalyari. Paan yon lokoên ya sarili yo. A makapakilamo ha lokop ni Apo Namalyari, hilay mapanyag karawakan kalabayan lawini, hilay ampagsimba ha alwan pêtêg ya diyos, hilay mamabayi, hilay makilalaki, hilay mámigagalaw ya parehon lalaki o parehon babayi, 10hilay mapanakaw, hilay mangatalarêh, hilay mapaglahing, hilay mapammusmus, haka hilay mapanloko. Ayn kanla ya makapakilamo ha lokop ni Apo Namalyari. 11Main ungno kamoyu ya nanyag hên êmbayro hên hato. Noa, gawan ha kapangyarihan ni Panginoon Jesu-Cristo haka ya Espiritu ni Apo Namalyari, ay hikaw ay nilinisan, hikaw ay pinili ni Apo Namalyari hên mag-in kana, haka hikaw ay an-itad na hên ayn kasalanan. 12Main kamoyu, ya ampaghabin madyag tamina ya hinon a imbawal ni Apo Namalyari. Êmbayro man, ay mal-at ya dyag, ya alwan ha ikakangêd tamo. Haka a ko dapat manyag hên a ko maitêgên, no labay nan itêgên kina ya habayto. Ta no panay kon andaygên ya habayto, ay nanad hikoy nag-in ipoh hên andaygên ko. 13Pêtêg ya anhabiên yo ya pamangan ay para ha bitoka, haka ya bitoka ay pangipalamnan hên pamangan. Lumatêng ya allo ay parehon hiraên ni Apo Namalyari. Kabay alwan maalagá ya pamangan.Ya maalagá ay lawini tamo, ta habayto ay alwan para manyag karawakan kalabayan, noa, habayto ay pan-ihuyo ha Panginoon, haka hiya ya mam-in kaganawan kailangan hên habayto. 14Ya lawini tamo ay biyayên nan oman ni Apo Namalyari nanad ha biniyay nan oman hi Panginoon Jesu-Cristo ha kapangyarihan na. 15Muwang yoy na ya lawini tamon ampaniwala kan Apo Jesu-Cristo, ay nakalamo ha pinakalawini na. Awta magpapawa kaw pon êt, hên kilamo ha lawini hên babayi ya magatê, ya narawak ya pamimiyay? Paan kaw manyag hên êmbayro! 16Yarin a yo muwang, ya lalaki ya ampanakêh ha êmbayroy magatê ya babayi, ya narawak ya pamimiyay, ay mag-in mimiha tanay lawini la? Nakahulat ha Kahulatan ya impahulat ni Apo Namalyari kan apo Moises, ya êmên di, “Hilay loway ampitakêh ay mimihay lawini.” 17Noa, ya main pakikimiha kan Apo Jesu-Cristo, ay mimihay espiritu na haka ya Espiritu ni Apo Jesu-Cristo. 18An-ipakihabi ko kamoyu, ya paan kaw migalaw ya alwan miahawa. Gawan habaytoy kasalanan ay makarêmêk hên sarilin lawini yo hên igit pon ha pamanyag hên kaatag ya kasalanan. 19Pakaihipên yo, ya lawini yo ay bali hên Espiritu ni Apo Namalyari ya impahapat na kamoyu, haka ampaidi ya kamoyu. Ya lawini yo, ay alway nan kamoyu, ta kanay na. 20Ta binayaran kaw na hên daya ni Apo Jesu-Cristo, kabay gamitên yoy lawini yo êmên mapuri hi Apo Namalyari.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\