1 Corinto 9

1Yarin ayn akon karapatan hên manyag hên hinon labay kon daygên, ya a mantan ha kasalanan! Yarin alwa kon mantêg apostol hên Panginoon tamon Jesu-Cristo! Yarin a ko ya nahêlêk! Hikaw bay ya tistigos ya hikoy mihay tagahuyo na, ta naniwala kaw kana hên nanoro ko kamoyu. 2Agyan a la kon ambalayên apostol hên kaatag, ay ayn ya habayto. Noa, hikaw, ay dapat muwang yoy na, gawan ha pakikimiha yo kan Apo Jesu-Cristo, ya ampamaptêg ha pangaapostol ko. 3Habaytsi ya anhabiên ko kanlan ampamintas kangko. 4Pakaihipên yo ya tungkulan hên mihay apostol. Yarin ayn kay hên karapatan hên pakanên hên antoroan naên! 5No alimbawa ta main akon ahawa ya ampaniwala kan Apo Jesu-Cristo, ay yarin a ko ya magêtan no an-ipamwang ko ya Mangêd ya Habi tungkol kan Apo Jesu-Cristo, nanad kanlan Pedro haka hilay patêl ni Apo Jesu-Cristo, ya anggêtan lay ahawa la ha anlakwên la! 6Yarin lo-lowa kay ni Bernabe ya ayn karapatan hên iubuh ya hêkaw naên ha panoro hên tungkol kan Apo Jesu-Cristo! 7Alimbawa, yarin ayn suweldo hilay hundaloh! Yarin a la pakinabangnan hên main tanaman, ya tagêy hên tanaman la! Yarin a pakinabangnan hên ampanayhay hên ayop ya ayop la! 8Ya anhabiên ko ay alwan bêngat ugali tamo, noa, nakahulat etaman ha Kautuhan ya impahulat ni Apo Namalyari. 9Êmên ya di ya nakahulat ha Kautuhan ni Apo Namalyari ya impahulat na kan apo Moises: “Alwa yon bawalên ya ayop yo hên mangan no anggamitên yo yan panggiêk.” Yarin impahulat ni Apo Namalyari ya habaytsi gawan bêngat ha ayop! 10Alwa! Ta hikay ya apostol, ya in-alimbawa na bayro. Hilay manyarol haka hilay manggapah ay maêngganan lay atag la. 11Ya panoro naên kamoyu ay nanad ha nangitanêm kay hên habi ni Apo Namalyari ha nakêm yo. Kabay main kay hên karapatan hên mananggap hên kailangan naên ha allo-allo. 12No hilay kaatag ya ampanoro kamoyu ay main maêngganan, ay hikay pon ya dapat main maêngganan, ta hikay ya nunan nanoro kamoyu. Noa, a naên ginamit ya karapatan naên ha pangaapostol, ta tinêêh naên tana ya kairapan, ta êmên kay a mag-in habkol ha paniwala yo ha Mangêd ya Habi tungkol kan Apo Jesu-Cristo. 13Muwang yo bay, ya hilay pari ya ampaghuyo ha Templo, ay andyanan hên pamangan. Haka hilay ampaghuyo ha pamiulaman hên an-iátang kan Apo Namalyari, ay andyanan hên atag ha imparaêp. 14Êmbayro etaman ya pan-iutoh hên Panginoon, ya hilay ampanoro hên Mangangêd ya Habi ya tungkol kan Apo Jesu-Cristo, ay dapat dyanan hên kaganawan kailangan la hên antoroan la. 15Noa, hiko, ay a ko ginamit ya karapatan ko ha pangaapostol. Haka a kataw anhulatan amêhên, ta êmên kikwan hawop yo. Mangêd ya matsi ko pon, kanan alihên kangko ya malyari kon ipagmahlay, ya a ko ampakikwa hên main ako man hên karapatan hên êngganan kamoyu. 16A ko labay habiên ya an-ipagmahlay ko ya panoro kon Mangangêd ya Habi ya tungkol kan Apo Jesu-Cristo, ta anhonolên kon bat ya in-utoh kangko. Kaingalo ko no a ko itoro ya hata Mangêd ya Habi, ya tungkol kan Apo Jesu-Cristo. 17No alimbawa ta hiko ya namili hên mag-in mánoro hên habayto, ay manapol ako bayton suweldo. Noa, ampanoro ko gawan impatsiwala ni Apo Namalyari ya habaytoy pamanoro kangko. 18Hino bayto ya makwa ko ha pagal ko? Ayn kaatag no alwan ya kahiglaan ko ha panoro hên Mangêd ya Habi tungkol kan Apo Jesu-Cristo, hên ayn suweldo, main ako man karapatan hên mananggap hên suweldo. 19Alwa kon ipoh hên hinoman ya tawo. Noa, nanad an-itad kon ipoh ya sarili ko ha balang miha, ta êmên ako hên makaakay hên mal-at ya tawo hên maniwala kan Apo Jesu-Cristo. 20No kalamo ko hilay kapareho kon Israelita, ay ampakilamo ko kanla hên mangêd, ta êmên ko hila maiakay kan Apo Jesu-Cristo. Êmbayro man ya ayn kina ha aypa hên Kautuhan ya impahulat ni Apo Namalyari kan apo Moises, ay anhonolên ko pon ya habaytoy Kautuhan, ta êmên ko hila maiakay hên maniwala kan Apo Jesu-Cristo. 21Êmbayro etaman, no kalamo ko hilay ayn ha aypa hên Kautuhan ni Apo Namalyari, hilay alwan Israelita, ay ampakilamo ko kanla, ta êmên ko hila maiakay kan Apo Jesu-Cristo. Ta no anhonolên koy in-utoh ni Apo Jesu-Cristo, ay anhonolên ko êt bayto ya Kautuhan ni Apo Namalyari. 22No kalamo ko hilay alwan nakataniêh ha paniwala kan Apo Jesu-Cristo, ay ampakilamo kon mangêd kanla, ta êmên ko mapataniêh ya paniwala la. Ampakilamo kon mangêd ha balang miha, ta êmên ko hila maiakay hên maniwala kan Apo Jesu-Cristo, hinoman ya kailangan kon daygên. 23An-ubuhên kon daygên ya habayto, ta êmên hiko man ay makapakiatag ha ingalo ya an-idin ni Apo Namalyari gawan ha Mangêd ya Habi tungkol kan Apo Jesu-Cristo. 24Muwang tamo ya ha mihay hali-tagtágan ay ampakiwanan lan kal-atan ya primyo, noa, mimihan bêngat ya makakwan habayto. No ipantag tamoy pamanhumonol tamo kan Apo Jesu-Cristo ha mihay hali-tagtágan ya main primyo, ay dapat pakikwanan tamon huyuên mangêd hi Apo Namalyari, ta êmên tamo makwa ya primyo. 25Hilay ampammayu ha hali-tagtágan ay main pamagpigil ha sarili haka allo-allo hila hên ampakapagsanay, ta êmên la makwa ya mihay primyo ya tampol mahira. Noa, ya ampakikwanan tamon anhumonol kan Apo Jesu-Cristo, ay ayn anggaan. 26Kabay nanad akon mihay ampuwayu ha hali-tagtágan, ya a ampihayahay ha dapat nan danan, ya ayn têgên ha puwayu hên angga ha milatêng ya ha pianggaan. Nanad ako etaman hên mihay boksingero, ya ampakatumbuk hên kailangan nan tumbukên. 27Main akon pamagpigil ha sarili ko, ta êmên ko a madyag ya karawakan kalabayan hên lawini ko. Ta kayno ubat kon impamwang ha kaatag no ay-êmên makwa ya primyo, ay hiko pon êt ya a makakwa hên habayto.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\