1 Juan 1

1An-ihulat naên ya habaytsi, ya tungkol ha habi, ya hi Apo Jesu-Cristo, ya ampam-in biyay. Atsi yay na hi Apo Jesu-Cristo, hên ayn pon ya hata luta. Nagilam naên ya hinabi na. Nahêlêk naên ya. Haka napaptêgan naên ya main yan lawini. 2Hên impahlêk ni Apo Namalyari, ya Tatang tamo, ya hata habi ya ampam-in biyay, ya kalamo na hên ayn pon ya hata luta, ay nahêlêk naên ya. Kabay ampaptêgan naên kamoyu, haka an-ipamwang naên kamoyu, ya tungkol kana, ya biyay ya ayn angga. 3An-ipamwang naên bay kamoyu etaman, ya nahêlêk naên, haka ya nagilam naên, ta êmên makalamo naên kaw ha pamakimiha kan Apo Namalyari, haka kanan Anak na hi Apo Jesu-Cristo. 4An-ihulat naên ya habaytsi kamoyu, ta êmên tamo magkamain hên hadyay kahiglaan. 5Habaytsi ya nagilam naên kan Apo Jesus ya an-ipamwang naên kamoyu: Hi Apo Namalyari ay nanad hawang. Ayn hinoman ya kariglêman kana. 6Kabay no anhabiên tamo ya main kitamon pamakilamo kana, noa, ampammita kitamo pon ha kariglêman, ta ampanyag kitamo hên karawakan, ay ampaglaram kitamo, haka a kitamo anhumonol ha kaptêgan habi ni Apo Namalyari. 7No atsi kitamo ha kahawangan hên nanad kan Apo Namalyari, ay main kitamon pamilalamo ha miha ta miha, haka ya daya ni Apo Jesus, ya Anak na, ay ampamaalíh hên kasalanan tamo. 8No anhabiên tamo, ya ayn kitamon kasalanan, ay anlokoên tamoy sarili tamo, haka tinalibatokan tamoy kaptêgan. 9Noa, no an-aminên haka an-ihuko tamina ya kasalanan tamo, ay patawarên na kitamo, haka linisên na kitamina ha nangarawak ya dyag tamo. Daygên nay habayto gawan hiyay tapat haka makatoynungan. 10No anhabiên tamo, ya ayn kitamon kasalanan, ay andaygên tamo hi Apo Namalyari hên mapaglaram, haka a tamo anhonolên ya habi na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\