1 Pedro 1

1Hiko hi Simon Pedro, ya mihay apostol ni Apo Jesu-Cristo. Anhulatan kataw, ya namibalag hên mantêg yon bali, haka napitatayak ha probinsyan Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, haka Bitinia. 2Hên hato pon, ay pinili na kaw ni Tatang tamo, hi Apo Namalyari, ta muwang nay mag-in anak na kaw. Pinili na kaw ta êmên kaw mag-in mahonol kan Apo Jesu-Cristo ha kapangyarihan hên Espiritu na, ya hinumapat kamoyu ta pinatawad ya kasalanan yo gawan ha daya ni Apo Jesu-Cristo hên hiyay pinatsi. An-ihalangin kataw ya pahanan ni Apo Namalyari ya kapatêkbêkan yo haka ya ingalo na kamoyu. 3Puriên tamo hi Apo Namalyari ya Diyos, haka ya Tatang ni Panginoon tamon Jesu-Cristo. Gawan ha ingalo na, ya ayn kapantag, ay dinyanan na kitamon bayoy biyay gawan biniyay oman hi Apo Jesu-Cristo. Kabay sigurado kay ya matanggap naên ya mangangêd ya an-êngganan tamo 4ya nakal-an ha langit. Habaytoy a angkahira, a andumawak, haka a mabaw-ahan alagá. 5Matanggap yoy habayto lano no tuparên ni Apo Namalyari ya kaligtasan yo ha katatawlian allo, haka ya kapangyarihan na etaman ya mangillag kamoyu, gawan ha paniwala yo kan Apo Jesu-Cristo. 6Gawan habayto, ay malyari kaw hên maghigla, agyan angkaranasan yo ya hinon kairapan hên panubuk. 7Ta ya kairapan ay pamanubuk, ta êmên mamwangan no pêtêg ya paniwala tamo kana. Nanad ha pamanubuk ha ginto. Ya paniwala tamo ya ayn anggaan, ay maalagá êt ha ginto ya main anggaan. No pêtêg ya paniwala tamo, ay lano ha pamag-orong ni Apo Jesu-Cristo, ay pansinên, dayêwên, haka galangên kitamo ni Apo Namalyari. 8A yo man êt nahêlêk hi Panginoon Jesu-Cristo, ay anlugurên yo ya. A yo ya man angkahêlêk amêhên, ay ampaniwala kaw kana. Kabay a makwan ihipên ya kahiglaan yo ya ayn kapantag, 9gawan angkatanggap yoy nay kaligtasan, ha paniwala yo kan Apo Jesu-Cristo. 10Habaytoy kaligtasan tamo ya indin kantamo gawan ha ingalo ni Apo Namalyari, ay impamwang lan mámipamwang hên an-ipaihip na kanla hên hato, noa, a la taganán angkaintindihan ya habayto, pinag-aralan la man hên mangêd. 11Ta taganán labay lan mamwangan no makano, haka no ay-êmên matupad ya impapapêt kanla hên Espiritu ni Cristo. Ta ya impapapêt kanla, ay yabay ya kairapan ya têêhên na, ya pangabiyay nan oman, haka ya pamag-orong na ha langit. 12Impamwang kanla, ya alwan ha ikakangêd la, noa, ha ikakangêd tamo ya papêt la. Yabay ya Mangêd ya Habi tungkol kan Apo Jesu-Cristo ya impalinaw kamoyu hên kalamo kon hinapatan hên Espiritu ni Apo Namalyari ya in-utoh nan ubat ha langit. Hila man ya anghel ni Apo Namalyari, ay labay la dayi hên maintindihan ya habayto. 13Gawan ha kal-atan ya dinyag ni Apo Namalyari ha ikakangêd tamo, ay il-an tamoy ihip tamo hên manyag kalabayan na hên main pamagpigil ha sarili. Pakataniêhên tamoy nakêm tamo ha pamangênggan tamo ha ingalo na kantamo ha pamag-orong ni Jesu-Cristo. 14Gawan hikitamoy mahonol ya anak ni Apo Namalyari, ay paan kitaminan manyag hên karawakan kalabayan lawini ya mana tamon andaygên, hên alwa kitamo êt hên anak na. 15Noa, dapat tuwarên tamoy pamimiyay ya taganán ayn kapintasan, ta hi Apo Namalyari ya namili kantamo hên mag-in kana, ay banal. 16Gawan nakahulat ha Kahulatan ya impahulat ni Apo Namalyari, ya êmên di, “Dapat kaw mag-in banal gawan hikoy banal.” 17A ya ampamilin tawo hi Apo Namalyari, ya ambaêgên yon Tatang. Ampanatol ya do ha dinyag hên balang miha. Kabay dapat yo yan galangên, kaban ampamiyay kaw di ha luta. 18Muwang tamo ya hikitamoy inligtas ha ayn pukat ya pamimiyay ya pinuli tamo ha ninuno tamo. Ya pinamayad hên habaytoy kaligtasan tamo ay alwan nanad ginto haka pilak ya angkaalihan alagá, 19ta ya pinamayad kaligtasan tamo, ay maalagáy daya ni Apo Jesu-Cristo. Hiyay nanad ha biseron tupa ya ayn kapintasan ya in-átang kan Apo Namalyari. 20Hiyay pinili ni Apo Namalyari hên a êt dinyag ya hata luta, noa, babayo yan impamwang ha ikakangêd tamo amêhên ya marani ya anggaan hên luta. 21Gawan kana, ay ampagtsiwala kitamina kan Apo Namalyari, ya namabiyay kanan oman, haka namiorong kana ha langit hên mamaala hên kalamo na. Kabay nakapêptêng ya paniwala tamo kan Apo Namalyari haka an-êngganan tamoy impangako na. 22Gawan nalinisan taminay nakêm tamo ha pamanhumonol tamo ha kaptêgan ya tungkol kan Apo Jesu-Cristo, ay pêtêg ya pamilulugud tamon patêl ha Panginoon. Kabay ihundo tamoy pamilulugud tamo hên booy nakêm. 23Habaytoy nanad in-anak kitamon oman, haka hata bayoy biyay ay alwan ubat ha tawo ya matsi, noa, habaytoy ubat ha habi ni Apo Namalyari ya angkabiyay ya taganán a ampangoman. 24Gawan ya nakahulat ha Kahulatan ya impahulat ni Apo Namalyari, ay êmên di, “Hilay tawo ay nanad lamon ya tampol angkayango, haka ya ikadayêw la, ay a angkabuyot, ya nanad bulaklak ya angkawngêy, 25noa, ya habi hên Panginoon, ay taganán a ampangoman hên angga-angga.” Yabay ya Mangêd ya Habi tungkol kan Apo Jesu-Cristo ya impamwang kamoyu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\