1 Pedro 2

1Kabay alihên yoy na ya panyag yo hên hinon karawakan, hinon kalokwan, pagbabara, karidyaan, haka hinon pamaniran kapareho tamo. 2Dapat maghinta kitamo ha habi ni Apo Namalyari, hên nanad ha kapianak ya maghinta ha gatas, ta êmên humkaw ya paniwala tamo angga ha matupad ya kaligtasan tamo. 3Daygên tamoy habayto gawan napaptêgan tamoy ingalo hên Panginoon. 4Paidani kaw kan Apo Jesu-Cristo ta taganán angkabiyay ya. Hiyay nanad ha mihay bato ya in-il-an ha pamanyag bali, noa, hiyay a tinanggap hên tawo. Êmbayro man, hiyay maalagá ha hêlêk ni Apo Namalyari ya namili kana. 5Hikitamo ya dinyanan biyay ni Apo Namalyari, ay nanad etaman bato ya an-il-an ha pamanyag hên pagsimbaan kana, gawan hikitamo ay andaygên nan angkapi-tsi-tsipon ya ampagsimba kana. Pinili na kitamo hên mag-in pinakapari na, haka ya paghuyo haka pamagpuri tamo kana ay pinakaátang tamo kana. Habaytoy madyag tamo gawan kan Apo Jesu-Cristo ha ikahigla ni Apo Namalyari. 6Muwang tamo ya pêtêg ya habayto, gawan nakahulat ha Kahulatan ya impahulat ni Apo Namalyari, ya êmên di: “Lêng-ên yo! Main akon pinili, ya idistino ko ha balayan Sion. Hiyay nanad maalagáy bato ya pampah-êy hên bali, haka hilay maniwala kana ay a mahira ya nakêm.” 7Kabay hikitamoy ampaniwala kana, ay an-itad tamo yan maalagá. Noa, hilay a ampaniwala kana, ay dapat lan ihipên ya impahulat ni Apo Namalyari, ya êmên di: “Ya bato ya intapon lan manyag bali, ay yabay ya nag-in pinakamaalagáy bato, ya namapah-êy hên bali.” 8Haka na impahulat etaman ya êmên di: “Habaytoy bato ay kapibatolán.” Hên haton lagi êt, ay tinalagá nay na ni Apo Namalyari ya êmbayro ya malyari kanla, gawan ha a hila humonol ha Mangêd ya Habi tungkol kan Apo Jesu-Cristo. 9Noa, hikitamoy patêl ha Panginoon ya ampaniwala kan Apo Jesu-Cristo, ay pinili ni Apo Namalyari hên mag-in kana. Hikitamoy láhi na, ya ampaghuyo kana hên nanad pari ya ampipaghuyo ha pinakapoon la ha langit, ta êmên tamo ipamwang ya kapapaêpapah ya dyag na gawan in-alíh na kitamo ha kariglêman hên kasalanan, ta gintan na kitamo ha kapapaêpapah ya kahawangan hên lokop na. 10Hên haton una, ay alwa kitamo êt kana, haka a kitamo êt nakatanggap ingalo na, noa, amêhên ay kana kitamina, haka natanggap taminay ingalo na. 11Anlugurên kon patêl ha Panginoon ya napitatayak, ya ampaglaêh pon ha marayo, ampakihabi ko kamoyu ya paan kaw manyag hên karawakan kalabayan lawini, ta ya pamanyag hên habayto ay anlumaban ha paniwala yo kan Apo Jesu-Cristo. 12Dapat mamiyay kitamo hên mangêd hên kalamo hilay a ampagpalokop kan Apo Namalyari, ta habiên la man, ya hikitamoy mapanyag hên nangarawak, ay mahêlêk la, ya mangangêd ya dyag tamo, haka la bayto puriên hi Apo Namalyari ha pamanlumatêng na hên manatol. 13Gawan ha Panginoon, ay dapat palokop kitamo ha kaganawan main tungkulan bayri ha luta. Dapat palokop kitamo ha pinakapoon tamo. 14Dapat palokop kitamo etaman kanlan gobernador haka ya kaatag ya an-iutoh hên pinakapoon hên mamarusa kanlan mapanyag karawakan, haka mam-in pamandayêw kanlan mapanyag kangêran. 15Ta ya labay ni Apo Namalyari, ay gawan ha pamimiyay tamo hên ayn kapintasan, ay ayn hilan mahabi ya tungkol kana ya hilay ayn minúwang, ya anhumalanghang kana. 16Hikitamoy ampaniwala ha Panginoon, ay alway nan ipoh hên hinoman, haka habaytoy dapat mahêlêk ha biyay tamo. Noa, habayto ay a labay habiên ya malyari kitaminan manyag karawakan. Ta dapat kitamon mamiyay hên nanad tagahuyo ni Apo Namalyari. 17Dapat tamon galangên ya balang hino. Dapat lugurên tamo hilay patêl tamo ha Panginoon. Dapat igalang tamo hi Apo Namalyari haka ya pinakapoon hên bansa tamo. 18Hikaw ya ipoh, ay palokop kaw ha amo yo hên main pamanggalang, maingaloên hila o alwa man. 19Mangêd no daygên yoy habayto, ta ikahigla kaw ni Apo Namalyari, no gawan ha muwang yo ya, ay ampakatêêh kaw ha hadyay kairapan, agyan ayn kaw hên kasalanan. 20Noa, no alimbawa ta nanyag kaw hên karawakan, yarin maipagmahlay yo ya pamagtêêh yo ha parusa yo! Ahê! Noa, dayêwên kaw ni Apo Namalyari no ampakatêêh kaw ha hadyay kairapan ya lumatêng kamoyu gawan ampanyag kaw hên kangêran. 21Ta tinalagá ni Apo Namalyari, ya hikitamoy pinili na, ay magtêêh hên hadyay kairapan. Panêmtêman yo ya hadyay kairapan ya dinanan ni Apo Jesu-Cristo ha ikaligtas tamo, hên ayn hakit nakêm. Haka ha dinyag na, ay dinyanan na kitamon alimbawa ya dapat tamon honolên. 22Hi Apo Jesu-Cristo ay a nanyag hên hinon kasalanan, haka taganán a ya naglaram. 23Hên minusmus la ya, ay a ya nanumbah hên naghabi hên narawak. Hên pinairapan la ya, ay a ya nanumbah kanla. Pinaulayan na hila kan Apo Namalyari ya mangêd ya mangatoynungan. 24Ha pangamatsi na ha koros, ay hiyay nagdusa gawan ha kasalanan tamo, ta êmên tamo talibatokan ya kasalanan tamo haka mamiyay hên mahonol kana. Gawan ha pangamatsi na, ay naiúmang kitamo kan Apo Namalyari ya nanad ha tinambalan kitamo. 25Hikitamoy nanad tupa ya nitama, noa, amêhên ay nag-orong kitamina kan Apo Jesu-Cristo, ya pinakapastol, ya ampangillag kantamo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\