1 Pedro 3:22

22ya nag-orong ha langit, haka atsi yay na ha dapit panabtab ni Apo Namalyari. Amêhên, hilay anghel, haka hilay kaganawan main kapangyarihan haka kaganawan main tungkulan ay ampagpalokop kana.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More